Kayıtlar

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI ANASTATÜSÜ

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI ANASTATÜSÜ 
Resmî Gazete : 22.03.1995/22235 
Ek ve Değişiklikler 
 1) 16.03.2001/24344 RG 2) 08.08.2002/24840 RG 3) 14.03.2006/26108 RG 4) 28.12.2007/26740 RG 5) 05.02.2010/27484 RG 6) 24.10.2012/28451 RG 7) 28.05.2014/29013 RG 8) 02.03.2017/29995 RG 9) 27.08.2017/30167 RG 10)07.07.2018/30471 RG 
BİRİNCİ KISIM  Amaç, Kapsam. Dayanak, Tanımlar Amaç: 
Madde l- (Değişik:RG-7/7/2018-30471) Bu Ana Statünün amacı, 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN)’nın idaresini, işleyiş tarzını ve esaslarını tespit etmektir. 
Kapsam: 
Madde 2- (Değişik:RG-2/3/2017-29995) (1) Bu Anastatü Sandığın organlarının teşekkülüne, görev ve yetkilerine, Sandığın idaresi ve işleyişine, denetimine, Sandık personelinin atanma şekillerine, üyelikler ile ilgili düzenlemelere, üyelere yapılacak yardımlara ve Sandığın menkul ve gayrimenkulleri ile nakitlerini…

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliği

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarında yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenler. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, c) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yüksek Lisans Programları Genel esaslar MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli …