26 Ocak 2014 Pazar

Millî eğitim bakanlığı özel eğitim ve rehberlik hizmetleri yönetmeliği

Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE  1    (1)  Bu  Yönetmeliğin  amacı;  Türk  Millî  Eğitiminin  genel  amaçları  ve
temel  ilkeleri  doğrultusunda,  özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bireylerin  eğitim  haklarından
yararlanmalarının sağlanmasına ve okullardaki/kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin yürütülmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –  (1) Bu Yönetmelik; özel eğitim ihtiyacı olan bireylere sunulacak eğitim
öğretim hizmetlerinin ve okullardaki/kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin yürütülmesine yönelik hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE  3    (1)  Bu  Yönetmelik;  1739  sayılı  Millî  Eğitim  Temel  Kanununun  62  nci
maddesi,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  99  ve  178  inci  maddeleri,  5378  sayılı
Engelliler  Hakkında  Kanunun  16  ncı  maddesi,   5395  Sayılı  Çocuk  Koruma  Kanunu,  6287
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
573  sayılı  Özel  Eğitim  Hakkında  Kanun  Hükmünde  Kararname  ile  652  sayılı  Millî  Eğitim
Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında  Kanun  Hükmünde  Kararname  hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a)  Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını (MEB),
b)  BİLSEM: Bilim ve sanat merkezini,
c)  Bireyselleştirilmiş  Eğitim  Programı  (BEP):  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bireylerin
gelişim  özellikleri,  eğitim  performansları  ve  ihtiyaçları  doğrultusunda  hedeflenen  amaçlara
yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim
programını,
ç) Birim: Rehberlik ve araştırma merkezi bünyesindeki rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetleri birimi, özel eğitim hizmetleri birimi, eğitim programları ve materyalleri birimi ile
araştırma izleme ve değerlendirme birimini,
d)  Birim  Koordinatörü:  Rehberlik  ve  araştırma  merkezlerindeki  her  bir  birimin
koordinatörünü,
e) Genel Müdürlük: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğünü,
f)  Özel  Eğitim:  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bireylerin  eğitim  ihtiyaçlarını  karşılamak
amacıyla özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile
bu bireylerin özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi,
g) Özel Eğitim İhtiyacı Olan Birey: Bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından
akranlarından anlamlı farklılık gösteren bireyi,
ğ) RAM: Rehberlik ve araştırma merkezini,
h)  RAM  Modülü:  RAM’lardaki    ve  işlemlere  ilişkin  verilerin  MEB  Bilgi  İşletim
Sistemi (MEBBİS) üzerinden internet ortamında girişlerinin yapılması ve çıktılarının alınması
amacıyla hazırlanmış programı,
ı)  Servis:  Okullarda/kurumlarda  rehberlik  ve  psikolojik  danışma  hizmetlerinin
yürütüldüğü birimi,
2
i)  Zorunlu  Öğrenim:  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bireyler  için  okul  öncesinden  başlayıp
ortaöğretim süresini de kapsayan eğitim ve öğretim sürecini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Amaçlar
Özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin temel ilkeleri
MADDE 5 – (1) Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda;
a)  Özel  eğitim  hizmetlerinin  yürütülmesinde  bütünleştirme  temel  olmak  üzere,  573
sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen özel eğitimin ilkeleri
esas alınır.
b)  Rehberlik  ve  psikolojik  danışma  hizmetlerinin  planlanması  ve  sistemli  olarak
yürütülmesinde:
1)  Bireye ve bireysel farklılıklara saygı,
2)  Bilimsellik,
3)  Gizlilik,
4) Gelişimsel bir anlayışla, önleyici/koruyucu yaklaşım,
5)  Bireysel,  kurumsal,  toplumsal  özelliklerin  ve  ihtiyaçların  göz  önünde
bulundurulması,
6)  Hayat  boyu  rehberlik  anlayışıyla,  bireylerin  yaş,  gelişim  özellikleri  ve  öğretim
kademelerinin dikkate alınması,
7) Profesyonellik ile mesleki ve etik değerlere uyulması,
8) İlgili tüm tarafların işbirliği ve eşgüdümü
esastır.
Özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amaçları
MADDE 6 – (1) Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda;
a)  Özel  eğitim  hizmetleri;  özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bireylerin  eğitim  ihtiyaçları,
yeterlilikleri,  ilgi  ve  yetenekleri  doğrultusunda  kendi  kendilerine  yeterli  bir  duruma
gelmelerini, üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına hayata hazırlanmalarını,
b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri;  bireyin tüm  yönleriyle en üst düzeyde
gelişimi ve uyum sağlaması için gerekli seçimleri, yorumları, planları yapmasına ve kararları
almasına yarayacak bilgi ve becerileri kazanmasında ve aldığı kararları uygulamasında bireye
profesyonel bir yardımı
amaçlar.
İKİNCİ KISIM
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Özel Eğitim Hizmetlerini Belirleme Süreci
Eğitsel değerlendirme ve tanılama
MADDE 7    (1) Eğitsel değerlendirme ve tanılama, bireyin tüm gelişim alanlarındaki
özellikleri  ile  eğitim  alanındaki  yeterliklerinin  değerlendirilmesi  ve  uygun  eğitim  ortamına
yönlendirilmesi  sürecidir.  Eğitsel  değerlendirme  ve  tanılama  sürecinde  aşağıdaki  hususlar
dikkate alınır:  
a)  İlk  müracaat  okul  yönetimi,  veli/vasi  ya  da  bireyin  kendisi  tarafından  gerekli
belgelerle RAM’a yapılır. 
b)  Eğitsel  değerlendirme  ve  tanılama  bireyin  özelliklerine  uygun  ölçme  araçları  ile
uygun ortamlarda yapılır.            
c)  Eğitsel  değerlendirme  ve  tanılama  sonucunda  eğitim  ortamına  yönlendirme  (Ek-1)
ve/veya destek eğitim (Ek-2) amacıyla Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu düzenlenir.
ç) Özel eğitim ihtiyacı olduğu tespit edilen her birey için, en fazla bir yıllık Eğitim Planı
hazırlanır. Süresi biten planlar ihtiyaç hâlinde yenilenebilir.
3
d) Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler RAM Modülü
üzerinden yapılır.
(2)  Eğitsel  değerlendirme  ve  tanılama  işlemleri  okula/kuruma  kayıtlı  öğrenciler  için
okulun/kurumun  bulunduğu  bölgedeki  RAM  tarafından;  herhangi  bir  okula/kuruma  kayıtlı
olmayanlar için ise ikamet adresinin bulunduğu bölgedeki RAM tarafından yapılır.
(3) Süreçle ilgili yapılacak iş ve işlemlerde bireyin/velinin/vasinin yazılı görüşü alınır.
Eğitsel değerlendirme ve tanılama için gerekli belgeler
MADDE 8 – (1) Eğitsel değerlendirme ve tanılama için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Bireyin, velisinin/vasisinin ya da resmî okul/kurum yönetiminin yazılı başvurusu,
b) Örgün eğitim okullarına/kurumlarına kayıtlı olup devam eden öğrenciler için Eğitsel
Değerlendirme İstek Formu (Ek-3),
c)  Birey  için  uygun  eğitim  ortamına  yönlendirme  amaçlı  müracaatlarda  gerektiğinde
sağlık raporu,
ç) Destek eğitim amaçlı müracaatlarda engelli sağlık kurulu raporu,
d)  Özel  eğitim  ve  rehabilitasyon  merkezlerinde  destek  eğitim  alan  bireylerin  rapor
yenilemelerinde  ilgili  kurumca  hazırlanacak  Dönem  Sonu  Bireysel  Performans
Değerlendirme Formu (Ek-4).
İzleme
MADDE  9    (1)  Özel  eğitim  hizmetlerinin  planlanması  ve  eğitimde  sürekliliğin
sağlanması  amacıyla  erken  çocukluk  döneminden  itibaren  eğitimin  her  kademesinde  özel
eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin izlenerek belgelendirilmesi esastır.
İKİNCİ BÖLÜM
Rehberlik Hizmet Türleri
Eğitsel rehberlik
MADDE  10    (1)  Bireyin;  yetenek,  ilgi,  ihtiyaç,  değer,  kişilik  yapısı,  imkân  ve
şartlarıyla  uyumlu  eğitsel  kararlar  alması,  eğitime  ilişkin  olumlu  tutum  geliştirmesi,  etkin
öğrenmesi  ve  karşılaştığı  eğitsel  sorunların  çözümüne  destek  olunması  amacıyla  birey  ve
ailesiyle eğitsel rehberlik hizmetleri yürütülür.
Mesleki rehberlik
MADDE  11    (1)  Bireyin;  yetenek,  ilgi,  ihtiyaç,  değer,  kişilik  yapısı,  imkân  ve
şartlarıyla uyumlu mesleki kararlar alması amacıyla kendini ve meslekleri tanıması,  seçimleri
yapması, mesleğe hazırlanması ve başlaması, meslek hayatında gelişerek verimli bir şekilde
ilerlemesi için mesleki rehberlik hizmetleri yürütülür.
Kişisel rehberlik
MADDE 12 –  (1) Bireyin; bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal açıdan  tüm
yönleriyle ve en üst düzeyde gelişimini desteklemek amacıyla kendini tanıması, karar verme
ve problem çözme gibi çeşitli becerileri kazanması için kişisel rehberlik hizmetleri yürütülür.
(2)  Kişisel  rehberlik  hizmetleri  kapsamında  çocuklara  eğitim  ve  gelişimleri  ile  ilgili
sorunlarının  çözümünde  yol  gösterme  ile  her  türlü  zorlu  yaşam  olayına  yönelik  önleyici  ve
koruyucu faaliyetler yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Tür ve Kademelerindeki Özel Eğitim Hizmetleri
Eğitim tür ve kademelerindeki özel eğitim hizmetleri
MADDE  13    (1)  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bireyler  için  her  tür  ve  kademedeki
okullarda/kurumlarda  gerekli  tedbirler  alınır.  Bu  hizmetlerin  yürütülmesinde  aşağıdaki
hususlar dikkate alınır:
a) 0-36 aylık çocuklar için erken çocukluk dönemi hizmetleri, ailenin bilgilendirilmesini
ve desteklenmesini de içerecek şekilde yürütülür.
4
b) 37 aydan gün alan ve 69 ayını doldurmayan özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için
okul  öncesi  eğitim  zorunludur.  Çocukların  gelişimi  ve  özellikleri  dikkate  alınarak  okul
öncesinde eğitim süresi bir yıl daha uzatılabilir.
c)  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bireylerin  eğitimlerini  kaynaştırma/bütünleştirme
uygulamalarıyla sürdürmeleri esas olmakla birlikte özel eğitim okulları da açılabilir.
ç)  İlkokulu  tamamlayamayan  ve  ilkokul  çağı  dışına  çıkan  çocuklar  tamamlama
programlarında eğitimlerini sürdürürler.
d)  Ortaokulu  tamamlayamayan  ve  mecburi  ilköğretim  çağı  dışına  çıkan  bireyler  Açık
Öğretim Ortaokulunda,  ortaöğretime devam edemeyen özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ise
Açık Öğretim Liselerinde eğitimlerini sürdürürler.
e)  Örgün  eğitim  okullarından/kurumlarından  doğrudan  yararlanamayacak  öğrencilerin
uzaktan  eğitimle  dersleri  takip  edebilmeleri  için  Bakanlığın  ilgili  birimlerince  teknolojik
destek de dâhil gerekli tedbirler alınır.
f)  Zorunlu  öğrenimlerini  tamamlayan  veya  zorunlu  öğrenim  çağı  dışına  çıkan  özel
eğitim ihtiyacı olan bireyler yaygın eğitim kurumlarında sunulan hizmetlerden yararlanır.
g)  Bakanlıkça  düzenlenen  merkezi  sistem  sınavları  ile  protokolle  yapılan  sınavlarda
RAM Modülü üzerinden durumlarını belgelendiren öğrenciler için gerekli tedbirler alınır.
ğ) Özel yetenekli bireylerden  okul öncesi ve ilkokulda olanlar için kayıtlı bulundukları
okullarda,  ortaokul  ve  liselerde  olanlar  için  ise  Bilim  ve  Sanat  Merkezleri  (BİLSEM)  ile
eğitim  bölgelerindeki  yetenek  atölyelerinde  hafta  içi  ve/veya  hafta  sonu  destek  eğitim
hizmetleri verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Erken Çocukluk Eğitimi, Birden Fazla Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitimi, Evde ve
Hastanede Eğitim, Aile Eğitimi
Erken çocukluk eğitimi
MADDE 14 –  (1) 0-36 aylık çocuklar için özel eğitim anaokullarında ya da bünyesinde
anasınıfı bulunan özel eğitim okullarında millî eğitim müdürlüklerince erken çocukluk eğitim
birimleri açılır. Bu birimlerde eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate
alınır:
a) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları uygulanır.
b) Eğitim hizmetleri bire bir eğitim şeklinde yürütülür ve bire bir çalışma saati süresi en
az 30 en fazla 40 dakikadır.
c) Öğretmenlerin çalışma saatleri günde 6 çalışma saati süresini aşmayacak şekilde okul
yönetimince planlanır.
ç)  Ailenin  bilgilendirilmesi  ve  desteklenmesi  amacıyla  birimlerde  ya  da  evlerde
yürütülecek çalışmalar okul yönetimince planlanır.
Birden fazla yetersizliği olan bireylerin eğitimi
MADDE 15    (1) Zorunlu öğrenim çağındaki birden fazla yetersizliği olan öğrenciler
için özel eğitim okulları ile ilkokullar ve ortaokullar bünyesinde sınıflar açılır. Bu sınıflarda
eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak her bir öğrenci için farklı bir özel eğitim
programı uygulanabilir. Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi, takip ettikleri programın
uygulandığı özel eğitim okullarındaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır.
b) Sınıfların mevcudu en fazla 6 öğrenciden oluşur.
c)  Bu  sınıflarda  öğretmenlerden  biri  öğrencinin  başat  engeline  diğeri  ise  ek  engeline
göre olmak üzere iki öğretmen görev yapar.
ç)  Bu  sınıflarda  dersler  sınıf  öğretmenleri  tarafından  okutulur.  Ancak,  ilkokullarda
haftalık  ders  çizelgesinde  yer  alan  din  kültürü  ve  ahlak  bilgisi;  diğer  kademelerde  görsel
sanatlar, görsel sanatlar ve modelaj iş, beden eğitimi ve spor, beden eğitimi spor ve bağımsız
hareket  becerileri,  müzik,  din  kültürü  ve  ahlak  bilgisi  ile  atölyelerde  okutulan  meslek
5
derslerinin  alan  öğretmenleri  tarafından  okutulması  esastır.  Alan  öğretmeni  tarafından
okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.
d)   Meslek  okulu  veya    uygulama  okulu  programını  tamamlayan  öğrencilere  bu
okullardaki akranlarına verilen diploma düzenlenir.
Evde eğitim hizmetleri
MADDE 16 –  (1) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle  en
az oniki hafta  süreyle örgün  eğitim kurumlarından  yararlanamayacağını, hastaneden  alınan
durum  bildirir  rapor  ile  belgelendirenlere  velinin/vasinin  yazılı  talebi  doğrultusunda  evde
eğitim hizmeti verilir. Bu hizmetin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a)  Evde  eğitim  hizmeti  öğrenci,  aile  ve  öğretmen    birliğiyle  özel  eğitim  hizmetleri
kurulunca planlanır.
b) İlkokul kademesinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, ortaokul kademesinde ise
özel eğitim programından sorumlu olan öğrencilere evde eğitim hizmeti verilir.
c)  Ortaokul  ve  lise  kademesinde  yetersizliği  olmayan  bireyler  için  hazırlanmış  eğitim
programlarından sorumlu olan öğrencilere açık ortaokul ve açık lisede eğitim hizmeti sunulur.
Açık öğretimde kayıtlı olan öğrencilere velisinin/vasinin yazılı talebi doğrultusunda bir alan
öğretmeni görevlendirilerek haftada dört ders saati eğitim verilir.
ç)  Evde  eğitim  hizmeti  alacak  öğrencinin  haftalık  ders  saati,  sorumlu  olduğu  öğretim
programları esas alınarak haftada 10 ders saatinden az olmamak üzere planlanır.
d) Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri program
esas alınarak; gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenler, görme, işitme, zihinsel engelliler
sınıfı öğretmenleri, okulöncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir.
e)  Öğrencilerin  başarı  durumlarının  değerlendirilmesi,  sorumlu  olduğu  programın
uygulandığı  okullardaki  değerlendirme  ölçütlerine  göre  okutulan  dersler  için  yapılır.
Öğrenciler okutulmayan derslerden muaf tutulurlar.
f) Bireylerin başarı değerlendirme sonuçları öğretmenler tarafından, öğrencinin kayıtlı
bulunduğu okul idaresine not çizelgeleri esas alınarak bildirilir. Sınıf geçme ve diğer işlemler,
kayıtlı olunan okul idaresi tarafından yürütülür.
g) Evde eğitim süresince öğrenciler okulunda devamsız sayılmaz.
Hastanede eğitim hizmetleri
MADDE  17    (1)  Sağlık  kuruluşlarında  yatarak  tedavi  gören  zorunlu  öğrenim
çağındaki  özel  eğitim  ihtiyacı  olan  öğrencilerin  eğitimlerini  sürdürmeleri  için  hastaneler
bünyesinde  Valiliklerce  hastane  sınıfları  açılır.  Bu  sınıflarda  eğitim  hizmetlerinin
yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a)  Eğitim  hizmeti,  velinin/vasinin  yazılı  talebi  ve  bireyin  tedavisinden  sorumlu
hekimin/hekimlerin yazılı görüşü ile sağlanır.
b) İlkokul kademesinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, ortaokul kademesinde ise
özel eğitim programından sorumlu olan öğrencilere hastane sınıfında eğitim verilir.
c)  Hastane  sınıflarında  eğitimlerini  sürdüren  öğrencilere  sorumlu  olduğu  öğretim
programları uygulanır.
ç)  Öğrencilerin  başarı  durumlarının  değerlendirilmesi,  sorumlu  olduğu  programın
uygulandığı  okullardaki  değerlendirme  ölçütlerine  göre  okutulan  dersler  için  yapılır.
Öğrenciler okutulmayan derslerden muaf tutulurlar.
d)  Hastane  sınıfı  normunda  bulunan  öğretmenler  bu  sınıfta  eğitim  alacak  öğrencilerle
ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere özel eğitim hizmetleri kurulu ile işbirliği içinde çalışır.
e)  Hastane  sınıfında  eğitim  alan  öğrencilerin  eğitim  ihtiyaçları  ile  takip  edecekleri
program esas alınarak;  gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenler, görme, işitme, zihinsel
engelliler  sınıfı  öğretmenleri,  okulöncesi  öğretmenleri,  sınıf  ve  diğer  alan  öğretmenleri
görevlendirilir.
6
f)  Hastane  sınıfındaki  öğrencilerin  başarı  değerlendirme  sonuçları  öğretmenler
tarafından,  öğrencilerin  kayıtlı  bulundukları  okul  idaresine  not  çiz elgeleri  esas  alınarak
bildirilir. Sınıf geçme, diğer iş ve işlemler kayıtlı oldukları okul idaresi tarafından yürütülür.
g)  Eğitim  alacak  öğrencilerin  haftalık  ders  saati,  sınıfın  çalışma  saati  süresi,
öğretmenlerin çalışma saati süresi vb. hususlar özel eğitim hizmetleri kurulunca planlanır.
h)  Hastanede  bir  aydan  daha  az  süre  yatarak  tedavi  gören  bireylerin  eğitimleri  ise
sorumlu olduğu öğretim programları esas alınarak serbest çalışmalar şeklinde sürdürülür.
(2) Ortaokul ve lise kademesinde yetersizliği olmayan öğrenciler için hazırlanmış eğitim
programlarından sorumlu olan öğrencilere açık ortaokul ve açık lisede eğitim hizmeti sunulur.
Açık  öğretimde  kayıtlı  olan  öğrencilere  velisinin/vasisinin  yazılı  talebi  ve  bireyin
tedavisinden  sorumlu  hekimin/hekimlerin  yazılı  görüşü  doğrultusunda  bir  alan  öğretmeni
görevlendirilerek haftada dört ders saati eğitim verilir.
Aile eğitimi hizmetleri
MADDE  18    (1)  Aile  eğitimi  her  tür  ve  kademedeki  özel  eğitim  ihtiyacı  olan
öğrencilerin  eğitimine  katkı  sağlamak  amacıyla  aileye  verilecek  her  türlü  rehberlik  ve
danışmanlık  hizmetlerini  içeren  eğitimdir.  Bu  hizmetler  Bakanlık  tarafından  hazırlanan  aile
eğitim programı doğrultusunda yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Programlar
Eğitim programları ve BEP
MADDE  19    (1)  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bireylerin  devam  ettiği
okullarda/kurumlarda  Bakanlıkça  hazırlanan  genel  ve  mesleki  eğitim  programları  ile  özel
eğitim  okul/kurum  ve  sınıflarında  öğrencilerin  özelliklerine  göre  hazırlanmış  özel  eğitim
programları uygulanır.
(2)  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bireyler  için  takip  edecekleri  eğitim  programı  temel
alınarak BEP hazırlanması esastır. Bu programda;
a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlara ve kısa dönemli amaçlara,
b) Sunulacak  destek  eğitim hizmetinin türüne, süresine, sıklığına ve hizmetin kimler
tarafından nasıl sağlanacağına,
c)  Öğretim  ve  değerlendirmede  kullanılacak  yöntem  ve  teknikler  ile  öğretim
materyallerine,
ç) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemelere,
d) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak
yöntem ve tekniklere,
e) Öğrencinin kişisel bilgilerine
yer verilir.
Tamamlama programı
MADDE  20    (1)  10  yaşına  girmiş  ve  18  yaşını  tamamlamamış,  okula  hiç  kayıt
yaptırmamış  bireylerden;  eğitim  uygulama  ilkokullarına  yerleştirme  kararı  verilenlerin,
okullara  devamının  sağlanması  amacıyla  tamamlama  programları  düzenlenir.  Bu  programın
uygulanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a)  Programın yürütülmesine ilişkin planlama okul yönetimince yapılır.
b)  Programda  zorunlu  dersler,  toplumsal  uyum  becerileri,  hayat  bilgisi,  dil  ve
konuşma gelişimi, okuma yazma, matematik, beslenme eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi,
trafik  ve  ilk  yardım  eğitimidir.  Bu  derslerin  öğretim  programları  temel  alınarak  BEP
hazırlanır.
c)  Program günlük 6 ders saati olmak üzere 12 haftada tamamlanır.
ç) Programı bitiren öğrenciler ilkokulu tamamlamış sayılır ve ortaokula kaydedilir.
d) Programın uygulanacağı sınıf mevcutları  en fazla; orta veya ağır düzeyde zihinsel
yetersizliği olanlar için 8, otistik öğrenciler için 6 öğrenciden oluşur.
7
e)   Programda  zihinsel,  görme,  işitme  engelliler  sınıfı  öğretmenleri,  gezerek  özel
eğitim görevi yapan öğretmenler ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri görevlendirilir.
Bu  görevlendirmeler  öncelikle  okulun  öğretmenlerinden  olmak  üzere  diğer
okullardan/kurumlardan yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kaynaştırma Uygulamaları
BİRİNCİ BÖLÜM
Kaynaştırma Uygulamaları ve Başarının Değerlendirilmesi
Kaynaştırma Uygulamaları
MADDE  21    (1)  Kaynaştırma  uygulamaları  özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bireylerin
akranlarıyla  karşılıklı  etkileşim  içinde  bulunmalarını  sağlamak  ve  eğitim  amaçlarını  en  üst
düzeyde  gerçekleştirmek  için  geliştirilmiş  eğitim  ortamlarında  yürütülür.  Kaynaştırma
uygulamalarında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a)  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bireyler,  kaynaştırma  uygulamaları  yoluyla  eğitimlerini
akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı veya özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak
sürdürebilirler.
b)  Her  tür  ve  kademede  tam  zamanlı  kaynaştırma  yoluyla  eğitim  gören  öğrenciler,
kayıtlı bulundukları okulda/kurumda uygulanan eğitim programını takip ederler.
c)  Tam  zamanlı  kaynaştırma  uygulamalarıyla  ortaöğretimi  tamamlayan  öğrencilere
akranlarına verilen diploma düzenlenir.
ç)  Okullarda/kurumlarda  özel  eğitim  ihtiyacı  olan  öğrenciler  için  uygun  ortam
düzenlemeleri yapılır ve destek eğitim odası açılır.
d) Okullarda/kurumlarda BEP geliştirme birimi oluşturulması zorunludur. Özel eğitim
ihtiyacı olan öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak BEP hazırlanır.
e)  Sınıf  mevcutları  en  fazla;  okul  öncesinde  özel  eğitim  ihtiyacı  olan  2  bireyin
bulunduğu sınıflarda 10, 1 bireyin bulunduğu sınıflarda 20, diğer kademelerde ise 2 bireyin
bulunduğu sınıflarda 25, 1 bireyin bulunduğu sınıflarda 35 öğrenci olacak şekilde oluşturulur.
f)  Genel  eğitim  programlarının  uygulandığı  özel  eğitim  okullarında  da  kaynaştırma
uygulamaları  yapılabilir.  Bu  sınıfların  mevcutları  5’i  özel  eğitim  ihtiyacı  olan  birey  olmak
üzere  okul  öncesi  eğitimde  en  fazla  15;  diğer  kademelerde  20  öğrenci  olacak  şekilde
oluşturulur.
g) Kaynaştırma yoluyla eğitime devam eden öğrenciler için merkezi sistem sınavlarında
gerekli tedbirler alınır.
Başarının değerlendirilmesi
MADDE 22    (1) Kaynaştırma yoluyla eğitime  devam eden öğrencilerin başarılarının
değerlendirilmesinde; kayıtlı olduğu okulda uygulanan mevzuatın yanında aşağıdaki hususlar
da dikkate alınır:
a) Öğrencilerin başarıları BEP’lerine göre değerlendirilir.
b)  Yazılı  ve  sözlü  sınavlar  da  dâhil,  tüm  ölçme  ve  değerlendirme  aşamalarında
öğrencilerin  yetersizlik  türü,  gelişim  özellikleri  ve  eğitim  performansları  dikkate  alınarak;
süre, ortam, cihaz ve materyallerde düzenlemeler yapılarak gerekli tedbirler alınır.
c)  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  öğrenciler  için  sınavlarda  refakat  etmek  üzere  gerekli
personel okul yönetimince görevlendirilir.
ç) İşitme yetersizliği veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler her tür ve
kademede velinin/vasinin yazılı talebi doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi
ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulabilirler. Özel eğitime ihtiyacı
olan  bireyler  (işitme  ve  hafif  düzeyde  zihinsel  engelli  bireyler)  velinin/vasinin  isteği
doğrultusunda  merkezi  ortaöğretime  geçiş  sınavında,  yabancı  dil  dersi  sınavından  muaf
tutulurlar.
d) Görme yetersizliği olan öğrenciler çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar. 
8
e)  Motor  becerilerde  yetersizliği  olan  öğrenciler  motor  beceri  gerektiren  derslerin
uygulamalı bölümlerinden muaf tutulurlar.
g)   Velinin/vasinin  yazılı  talebi  ve  BEP  geliştirme  biriminin  kararı  doğrultusunda,
ilkokulda kaynaştırma öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yapabilirler.
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Eğitim Sınıfları
Özel eğitim sınıflarının açılması
MADDE  23    (1)  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  ve  ayrı  bir  sınıfta  eğitim  almaları  uygun
bulunan öğrenciler için resmi ve özel okullarda/kurumlarda millî eğitim müdürlüklerince iki
farklı türde özel eğitim sınıfı açılır.
Bulunduğu okulun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları
MADDE  24    (1)  Görme  ve  işitme  engelli  öğrenciler  için  ilkokullarda  özel  eğitim
sınıfları açılır. Bu sınıflarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate
alınır:
a)  Aynı tür yetersizliği olan öğrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır.
b)  Sınıfların mevcudu en fazla 10 öğrenciden oluşur.
c)  Yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince okutulması
esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.
ç) Öğrenciler BEP geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda bazı dersleri ve sosyal
etkinlikleri diğer akranları ile bir arada yaparlar.
Özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları
MADDE  25  -  (1)  İlkokul,  ortaokul  ve  mesleki  eğitim  veren  ortaöğretim
okullarında/kurumlarında  özel  eğitim  programı  uygulayan  özel  eğitim  sınıfları  açılır.  Bu
sınıflarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a)  Aynı tür yetersizliği olan öğrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır.
b)  Sınıfların  mevcutları  oluşturulurken  takip  edilen  özel  eğitim  programının
uygulandığı okullardaki sınıf mevcutları esas alınır.
c) Yetersizlik türüne göre hazırlanmış özel eğitim programları uygulanır.
ç)  Öğrencilerin  başarılarının  değerlendirilmesi,  takip  ettikleri  programın  uygulandığı
özel eğitim okullarındaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır.
d)  Tüm  kademelerde  açılan  bu  sınıflarda  dersler  sınıf  öğretmenleri  tarafından  okutulur.
Ancak, ilkokullarda haftalık ders çizelgesinde  yer alan din kültürü ve ahlak bilgisi ile diğer
kademelerdeki görsel sanatlar, görsel sanatlar ve modelaj iş, beden eğitimi, beden eğitimi spor
ve  bağımsız  hareket  becerileri,  müzik,  din  kültürü  ve  ahlak  bilgisi  ile  atölyelerde  okutulan
meslek derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından
okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.
e)  Meslek  okulu  ve    uygulama  okulu  programını  tamamlayan  öğrencilere  bu
okullardaki akranlarına verilen diploma düzenlenir.
f) Öğrenciler BEP geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda bazı dersleri ve sosyal
etkinlikleri diğer akranları ile bir arada yaparlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destek Eğitim Odası
Destek eğitim odası
MADDE  26    (1)  Tam  zamanlı  kaynaştırma  öğrencileri  ile  özel  yetenekli  öğrenciler
için  millî  eğitim  müdürlüklerince  destek  eğitim  odası  açılır.  Destek  eğitim  odasında  eğitim
hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Eğitim alacak öğrenciler  ile öğrencilerin alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam
ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde, BEP geliştirme birimince belirlenir.
b)  Destek  eğitim  odasında  görev  alacak  öğretmenlerin  çalışma  programları  okul
yönetimince yapılır.  
9
c) Destek eğitim odasında; öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri program
esas alınarak, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenler, görme, işitme, zihinsel engelliler
sınıfı öğretmenleri, okulöncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Okullar ve Kurumlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Özel Eğitim Okul ve Kurumları
Özel eğitim okul ve kurumlarının açılması
MADDE 27 –  (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için, yerleşim biriminin özellikleri,
ulaşım imkânları ve bireylerin sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça örgün ve yaygın özel eğitim
okulları/kurumları açılır.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan okul öncesi eğitim kurumları
MADDE 28 – (1) 37 aydan gün alan ve 69 ayını doldurmayan çocuklar için özel eğitim
anaokulu,  48  aydan  gün  alan  69  ayını  doldurmayan  çocuklar  için  özel  eğitim  okulları
bünyesinde özel eğitim anasınıfları açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde
aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Bu sınıflarda yetersizliği olmayan çocuklar da öğrenim görebilir. Sınıf mevcutları, 5’i
özel eğitim ihtiyacı olan birey olmak üzere en fazla 15 öğrenciden oluşur.
b) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programı uygulanır.
c) Farklı tür yetersizliği olan çocuklar bir arada eğitim görebilirler.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ilköğretim kurumları
MADDE 29    (1)  İşitme veya  görme  yetersizliği olan bireyler için  gündüzlü ve/veya
yatılı  ilkokullar  açılır.  Bu  okullarda  eğitim  hizmetlerinin  yürütülmesinde  aşağıdaki  hususlar
dikkate alınır:
a) Yetersizliği olmayan öğrencilerin takip ettiği Bakanlıkça hazırlanan eğitim programı
uygulanır.
b) Sınıf mevcutları en fazla 10 öğrenciden oluşur.
c) Bu okullarda yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince
okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.
ç) İşitme yetersizliği olan öğrenciler velinin/vasinin  yazılı talebi doğrultusunda yabancı
dil  programlarındaki  bazı  bilgi  ve  becerilerin  öğretiminden  veya  dersin  tamamından  muaf
tutulabilirler.
d)  Velinin/vasinin  yazılı  talebi  ve  BEP  geliştirme  biriminin  kararı  doğrultusunda,
ilkokulda öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yapabilirler.
(2)  Orta  veya  ağır  düzeyde  zihinsel  yetersizliği  olan  bireyler  ile  otistik  bireyler  için
gündüzlü eğitim uygulama ilkokulları ve eğitim uygulama ortaokulları açılır. Okullar birlikte
açılabileceği  gibi  bağımsız  olarak  da  açılabilir.  Bu  okullarda  eğitim  hizmetlerinin
yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Bakanlıkça hazırlanmış özel eğitim programı uygulanır.
b) Bir ders saati 40 dakika olup ders saati ve derslerin dağılımı haftalık ders çizelgesine
göre uygulanır.
c)  Bu  okullarda  orta  veya  ağır  düzeyde  zihinsel  yetersizliği  olan  öğrenciler  ile  otistik
öğrenciler birlikte eğitim görürler ve yetersizlik türüne göre ayrı sınıflar oluşturulur. Sınıfların
mevcutları  en  fazla;  orta  veya  ağır  düzeyde  zihinsel  yetersizliği  olanlar  için  8,  otistik
öğrenciler için 6 öğrenciden oluşur.
ç)  Dersler  sınıf  öğretmenleri  tarafından  okutulur.  Eğitim  uygulama  ilkokullarında  din
kültürü ve ahlak bilgisi, eğitim uygulama ortaokullarında ise görsel sanatlar, beden eğitimi ve
müzik  dersleri  ile  din  kültürü  ve  ahlak  bilgisi  derslerinin  alan  öğretmenleri  tarafından
okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.
10
d)  Dönem  sonlarında  öğrencilere  karne  verilir.  Eğitim  uygulama  ortaokullarını
tamamlayan öğrenciler özel eğitim programlarının uygulandığı iş uygulama okuluna devam
ederler.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim kurumları
MADDE  30  -  (1)  İlköğretimlerini  tamamlayan,  genel,  mesleki  ve  teknik  ortaöğretim
programlarına  devam  edemeyecek  durumdaki  özel  eğitim  ihtiyacı  olan  öğrencilere    ve
mesleğe yönelik bilgi  ve beceriler kazandırmak amacıyla gündüzlü meslek okulları açılır. Bu
okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a)  Mesleklere/alanlara  yönelik  modüler  yapıdaki  program  ile  akademik  bilgi  ve
becerileri içeren Bakanlıkça hazırlanan özel eğitim programı uygulanır.
b) Okullarda farklı  yetersizlikleri olan öğrenciler eğitim görürler ve  yetersizlik türüne
göre ayrı sınıflar oluşturulur. Sınıf mevcutları en fazla; otistikler için 6, diğer engel türleri için
10  kişiden  oluşur.  Uygulamalı  atölye  ve  laboratuvar  derslerinde  grup  sayılarının
oluşturulmasında sınıf mevcutları esas alınır.
c)  Dersler  sınıf  öğretmenleri  tarafından  okutulur.  Görsel  sanatlar,  görsel  sanatlar  ve
modelaj  iş,  beden  eğitimi,  beden  eğitimi  spor  ve  bağımsız  hareket  becerileri,  müzik,  din
kültürü  ve  ahlak  bilgisi  ile  atölyelerde  okutulan  meslek  derslerinin  alan  öğretmenleri
tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de
katılır.
ç) Bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı haftalık ders çizelgesine
göre uygulanır.
d)  Okullarda  alanların/dalların  açılması  ve  kapatılması  ile  ilgili    ve  işlemler
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda yapılır.
e)  Mesleklere/alanlara  yönelik  atölyeler  açılırken  bölgesel  sektörün  ihtiyacı,  okul
koşulları,  çevrenin  sosyal,  kültürel,  ekonomik  özellikleri  ve  şartları  ile  istihdam  imkânları
dikkate alınır.
f)  Öğrencilere  9  uncu  sınıfta  okuldaki  mesleğe/alana  yönelik  atölyelerde  temel
becerilerin  öğretiminin  yanı  sıra  meslek  alanları  ve  dalları  hakkında  genel  bilgilendirme
yapılır.
g)  Öğrenciler  10  uncu  sınıfta  izleme  ve  yöneltme  kurulunun  kararı  doğrultusunda
alana/dala yönlendirilir.
ğ)  Öğrenciler  12  inci  sınıfta  okulda  öğrenim  gördükleri  alana/dala  uygun  olan
işletmelerde  eylül-haziran  ayları  arasında  beceri  eğitimi  yaparlar.  Ancak,  ilgili  alanın/dalın
modüler  eğitim  programlarını  uygulamaya  elverişli  eğitim  birimi  bulunan  işletmelere,  yılın
belli  zamanlarında  faal  olan  meslek  alanlarında/dallarında  öğrenim  gören  yiyecek-içecek
hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri vb. alanı öğrencileri 10 uncu veya 11 inci sınıftan
itibaren  mesleki  eğitim  için  gönderilebilir.  Bu  kapsamdaki  öğrencilerin  bir  öğretim  yılında
kesintisiz  olarak  ekim-mart  ayları  arasındaki  dönemde  okulda,  nisan-eylül  ayları  arasındaki
dönemde  işletmelerde  eğitim  görmeleri  esastır. 10  uncu  ve  11  inci  sınıflarda  derslerin
kesildiği tarih itibariyle öğrencilere ikişer haftalık dinlenme izni verilir.
h) İşletmelerde beceri eğitimine giden öğrenciler haftanın üç günü işyerine, haftanın iki
günü okula devam ederler.
ı)  İşletmelerde  beceri  eğitimine  gönderilemeyen  öğrenciler  teorik  ve  uygulamalı
eğitimlerini okulda sürdürürler.
i)  İşletmelerde  beceri  eğitimine  devam  eden  öğrenciler  3308  sayılı  Mesleki  Eğitim
Kanununun verdiği haklardan yararlanırlar.
j)  İşletmelerde  beceri  eğitimine  başlandığı  tarihten  itibaren  öğrencilerin  sigortalılıkla
ilgili iş ve işlemleri yapılır.
k)  İşletmelerde  beceri  eğitimine  gönderilecek  öğrencilerin  velisinden/vasisinden  Veli
Muvafakat Belgesi (Ek-5) alınır.
11
l)  İşletmelerde  beceri  eğitimine  giden  öğrencilerin  izlenmesi  amacıyla  koordinatör
öğretmen  tarafından  İş  Yeri  Gözlem  ve  İzleme  Formu  (Ek-6),  işveren  tarafından  Öğrenci
Devam Takip Çizelgesi (Ek-7) doldurulur.
m) İşletmelerde beceri eğitimine giden öğrencilerin işe ya da iş yerine uyum sağlamaları
amacıyla  gerekli  düzenlemeler  yapılarak  tedbirler  alınır.  Alınan  tedbirlere  rağmen  uyum
sorunu  yaşayan  öğrenciler  koordinatör  öğretmen  tarafından  izleme  ve  yöneltme  kuruluna
bildirilir. Bu öğrenciler yeni bir işletmede ya da okulda eğitimlerine devam ederler.
n) Dönem sonlarında öğrencilere karne verilir. Öğrencilere mezun olduklarında Meslek
Okulu  Diploması  (Ek-8)  düzenlenir.  Bu  diploma,  yükseköğretime  devam  etme  hakkı
sağlamaz.  Ancak,  bireylerin  herhangi  bir  işte  istihdam  edilmesi  durumunda  bu  diploma
bireylerin meslek lisesi mezunlarına tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlar.
(2)  Eğitim  uygulama  ortaokulunu  tamamlayan,  genel,  mesleki  ve  teknik  ortaöğretim
programlarına devam edemeyecek durumdaki orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan
bireyler  ile  otistik  bireyler  için,  işe  yönelik  beceriler  kazandırmak  amacıyla  gündüzlü 
uygulama okulları açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar
dikkate alınır:
a) İşe yönelik becerilere ait program ile akademik bilgi ve becerileri içeren Bakanlıkça
hazırlanan özel eğitim programı uygulanır.
b)  Orta  veya  ağır  düzeyde  zihinsel  yetersizliği  olan  öğrenciler  ile  otistik  öğrenciler
birlikte  eğitim  görürler  ve  yetersizlik  türüne  göre  ayrı  sınıflar  oluşturulur.  Sınıfların
mevcutları  en  fazla;  orta  veya  ağır  düzeyde  zihinsel  yetersizliği  olanlar  için  8,  otistik
öğrenciler için 6 öğrenciden oluşur.  İş ve uygulama dersinin okutulacağı atölyelerdeki grup
sayılarının oluşturulmasında sınıf mevcutları esas alınır.
c) Dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, haftalık ders çizelgesinde yer
alan görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik, din kültürü ve ahlak bilgisi ile atölyelerde okutulan
  ve  uygulama  derslerinin  alan  öğretmenleri  tarafından  okutulması  esastır.  Alan  öğretmeni
tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.
ç)  İş  ve  uygulama  dersine  yönelik  atölyelerin  açılmasında  çevrenin  sosyal,  kültürel,
ekonomik özellikleri ve şartları ile istihdam imkânları dikkate alınır.
d) Bir ders saati 40 dakika olup ders saati ve derslerin dağılımı haftalık ders çizelgesine
göre uygulanır.
e)  Dönem  sonlarında  öğrencilere  karne  verilir.  Öğrencilere  mezun  olduklarında  İş
Uygulama  Okulu  Diploması  (EK-9)  düzenlenir.  Bu  diploma,  yükseköğretime  devam  etme
hakkı sağlamaz. Ancak, bireylerin herhangi bir işte istihdam edilmesi durumunda bu diploma
bireylerin meslek lisesi mezunlarına tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlar.
Özel yetenekli bireylerin eğitimi amacıyla açılan kurumlar
MADDE  31    (1)  Özel  yetenekli  olup  örgün  eğitime  devam  eden  ortaokul  ve  lise
öğrencilerine  destek  eğitim  hizmeti  vermek  üzere  Valiliklerin  önerileriyle  Bakanlıkça
BİLSEM  açılır.  Bu  merkezlerde  eğitim  hizmetlerinin  yürütülmesinde  aşağıdaki  hususlar
dikkate alınır:
a)  Her  tür  ve  kademedeki  özel  yetenekli  öğrencilere,  velilerine/vasilerine  ve
öğretmenlerine rehberlik edilir.
b) Bu merkezlerde öğrencilere bireysel ve/veya grup destek eğitim hizmeti verilir.
c) Bakanlıkça hazırlanmış genel eğitimi destekleyici zenginleştirilmiş eğitim programı
uygulanır.
ç) BİLSEM’lere devam eden öğrencilere Dönem Tamamlama Belgesi (Ek-10) verilir.
d) Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin çalışma süreleri
haftalık  40    saati  (60  dakika)dir.  Öğretmenlere,  öğrencilerin  devam  ettikleri  örgün  eğitim
kurumlarındaki ders programları, ulaşım koşulları ve merkezde uygulanan eğitim programları
12
dikkate alınarak kurum müdürlüğünce hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonları da görev
verilebilir.
(2)  BİLSEM’lere  öğretmen  atama  kriterleri,  İnsan  Kaynakları  Genel  Müdürlüğü  ile
işbirliği  içinde  belirlenir  ve  atamaları  ilgili  mevzuat  hükümleri  doğrultusunda  Bakanlıkça
yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Rehberlik ve araştırma merkezi
MADDE 32 –  (1)  İl ve/veya ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
ile  özel  eğitim  hizmetlerini  düzenlemek,  koordineli  bir  şekilde  yürütülmesini  sağlamak,
izlemek ve değerlendirmek üzere Bakanlıkça RAM açılır.
(2) RAM’lar:
a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimi,
b) Özel eğitim hizmetleri birimi,
c) Eğitim programları ve materyalleri birimi,
ç) Araştırma, izleme ve değerlendirme biriminden
oluşur.
(3) RAM’larda her birim için bir birim koordinatörü görevlendirilir.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri biriminin görevleri
MADDE   33    (1)  Rehberlik  ve  psikolojik  danışma  hizmetleri  biriminin  görevleri
şunlardır:
a)  Rehberlik  ve  psikolojik  danışma  hizmetlerinin  yürütülmesine  ilişkin  RAM’ın
sorumluluk bölgesinde bulunan  okullardaki/kurumlardaki rehber öğretmenler ile  yılda en az
iki kez toplantı düzenlemek.
b) Bireye ve aileye rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunmak.
c) Risk altında bulunan öğrenciler için tedbir alınmasına yönelik yürütülen çalışmalara
destek vermek.
ç) İl/ilçe ve okul düzeyinde gerçekleştirilen psikososyal müdahale hizmetlerini izlemek,
alınması gereken tedbirleri psikososyal müdahale birimine iletmek.
d) Birey, aile, yönetici ve öğretmenlere yönelik rehberlik alanına ilişkin bilgilendirme
amaçlı etkinlikler düzenlemek.
e)  Rehber  öğretmeni  bulunmayan  okullarda/kurumlarda  hizmetlere  destek  vermek
amacıyla yürütme komisyonu ile işbirliği yapmak.
f)  Hizmetlerden  yararlanan  bireyleri  gerektiğinde  ilgili  kurumlara/kuruluşlara
yönlendirmek ve bu kurumlarla/kuruluşlarla işbirliği yapmak.
g) Müdürün vereceği alanı ile ilgili diğer görevleri yapmak.
Özel eğitim hizmetleri biriminin görevleri
MADDE 34 –(1) Özel eğitim hizmetleri biriminin görevleri şunlardır:
a) Eğitsel değerlendirme ve tanılama amacıyla  müracaat eden/yönlendirilen bireylerle
ilgili iş ve işlemleri yapmak.
b)  Kaynaştırma uygulamaları yapılan okullara özel eğitim hizmetleri konusunda destek
vermek.
c)Bireyleri,  aileleri,  öğretmenleri  ve  yöneticileri  özel  eğitim  hakkında  bilgilendirme
amaçlı etkinlikler düzenlemek.
ç)  Bakanlıkça  düzenlenen  merkezi  sistem  sınavları  ile  protokolle  yapılan  sınavlarda
özel  eğitim  ihtiyacı  olan  öğrencilere  yönelik  sınav  tedbiri  alınması  için  RAM  Modülünde
gerekli iş ve işlemleri yapmak.
d) Hizmetlere ilişkin gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
e) Müdürün vereceği alanı ile ilgili diğer görevleri yapmak.
13
Eğitim programları ve materyalleri biriminin görevleri
MADDE 35 –(1) Eğitim programları ve materyalleri biriminin görevleri şunlardır:
a)  Okullara/kurumlara  rehberlik  ve  psikolojik  danışma  hizmetleri  yıllık  çalışma
programı hazırlanması konusunda destek vermek.
b) Mesleki, eğitsel ve kişisel alanlarda bireysel ve grup rehberlik etkinliklerine yönelik
programların ve materyallerin hazırlanmasında ve uygulanmasında okullara destek vermek.
c)  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bireylere  yönelik  Bireyselleştirilmiş  Eğitim  Programı  ve
destek  teknolojileri  de  dahil  öğretim  materyallerini  hazırlamak  ve  uygulamalarına  yönelik
okullara/kurumlara  destek  vermek.
ç) Birey, aile, yönetici ve öğretmenlere yönelik özel eğitim alanına ilişkin materyal ve
program hazırlamak.
d)  Rehberlik  ve  psikolojik  danışma  servisinde  kullanılan  psikolojik  ölçme  araçlarını
okullara/kurumlara ulaştırmak.
e) Müdürün vereceği alanı ile ilgili diğer görevleri yapmak.
Araştırma, izleme ve değerlendirme biriminin görevleri
MADDE 36 – (1)Araştırma, izleme ve değerlendirme biriminin görevleri şunlardır:
a)  Birimlerin  hizmet  alanlarıyla  ilgili  konularda  çevrenin  ihtiyaçlarını  belirleyerek
hizmetlerin niteliğini artırmak için araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını raporlaştırarak
yetkililere iletmek.
b)  Birimlerin  hizmet  alanlarıyla  ilgili  bilimsel  gelişmeleri  izlemek,  uygulamaya
aktarılmasına  destek  sağlamak  üzere  gerektiğinde  ilgili  kurum  ve  kuruluşlarla    birliği
yapmak.
c) Proje hazırlamak ve yürütmek.
ç) Yönlendirilmesi ve yerleştirilmesi yapılan bireylerin izlemesini yapmak.
d)  Birimlerin  hizmet  alanlarıyla  ilgili  istatistiksel  verileri  toplamak,  düzenlemek  ve
raporlaştırmak.
e) Müdürün vereceği alanı ile ilgili diğer görevleri yapmak.
BEŞİNCİ KISIM
Kurullar, Komisyonlar, Birimler ve Ekipler
BİRİNCİ BÖLÜM
Milli Eğitim Müdürlüklerindeki Kurullar, Komisyonlar ve Birimler
Özel eğitim hizmetleri kurulu
MADDE 37 –  (1) Özel eğitim hizmetleri kurulu, il millî eğitim müdürlükleri ile RAM
bulunan ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulur.
(2) Bu kurul özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şube müdürünün başkanlığında;
a) Bir özel eğitim değerlendirme kurulu başkanı,
b)  Bir  resmi  özel  eğitim  okul/kurum  müdürü  veya  kaynaştırma  uygulaması  yapılan
okullardan/kurumlardan bir müdür,
ç) Psikolojik ölçme araçlarını kullanmada yetkin bir rehber öğretmen,
d)  Görme,  işitme  veya  zihinsel  engelliler  sınıfı  öğretmenleri  arasından  bir
öğretmenden
oluşur.
(3)  Gerektiğinde  görüşlerine  başvurulmak  üzere  bireyin  velisi/vasisi  ve  ilgili
kurumlardan/kuruluşlardan kişilerin kurula katılımı sağlanır.
Özel eğitim hizmetleri kurulunun görevleri
MADDE 38 – (1) Özel eğitim hizmetleri kurulunun görevleri şunlardır:
a)  İlgili  tüm  kişi,  kurum  ve  kuruluşlarla  işbirliği  yaparak  özel  eğitim  hizmetlerinin
planlanmasını, yürütülmesini ve izlenmesini sağlamak. 
14
b) Özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda ve velinin/vasinin yazılı talebi
dikkate alınarak bireyin resmî bir okula/kuruma yerleştirilmesine karar vermek ve gerekli özel
eğitim tedbirlerini almak.
c) Özel eğitim değerlendirme kurul raporu ve velinin/vasinin yazılı talebi doğrultusunda
özel  okullarda  öğrenimlerini  sürdüren  öğrenciler  için  bulunduğu  okulda  kaynaştırma
uygulamalarıyla eğitime devam kararı almak.
ç) İlçede uygun özel eğitim okulu bulunmaması hâlinde öğrencilerin durumlarını il özel
eğitim hizmetleri kuruluna bildirmek.
d)  İl  özel  eğitim  hizmetleri  kurulunca  bulunduğu  ilde  bir  okula  yerleştirilemeyen
öğrencilerden yatılı ilkokula yerleştirilecekleri milli eğitim müdürlüğüne bildirmek.
e) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenlerle ilgili düzenlemeleri yapmak.
f)  Eğitsel  değerlendirme  ve  tanılama  ile  yerleştirme  kararına  yapılan  itirazları
inceleyerek gerekli tedbirleri almak.
g)    Özel eğitim değerlendirme kurul raporu ve hastaneden alınan durum bildirir rapor
doğrultusunda evde eğitim hizmeti alacak bireylere karar vermek.
ğ)  Öğretim  yılının  başlamasından  otuz  gün  önce  evde  eğitimi  gerekli  kılan  şartları
yeniden  değerlendirerek  öğrencinin  yeni  öğretim  yılında  da  evde  eğitim  hizmetinden
yararlanıp yararlanamayacağına karar vermek.
h) Evde veya hastanede eğitim sürecini planlamak.
ı)  Evde  veya  hastanede  eğitim  hizmetinde  görevlendirilecek  öğretmenlerle  ilgili
hususları planlayarak il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne teklifte bulunmak.
i)  Velinin/vasinin  yazılı  talebi  ve  bireyin  tedavisinden  sorumlu  hekimin/hekimlerin
yazılı  görüşü  doğrultusunda  hastane  sınıfında  eğitimin  başlamasına  ve  sona  erdirilmesine
karar vermek.
j)  Velinin/vasinin  yazılı  talebi  ve  özel  eğitim  değerlendirme  kurulu  raporu
doğrultusunda  özel  eğitim  ihtiyacı  olan  çocuğun  okul  öncesi  eğitim  süresinin  bir  yıl  daha
uzatılmasına karar vermek.
k) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için velinin/vasinin  yazılı başvurusu, öğretmenin
uygun  görüşü  doğrultusunda  velinin  kendisi  ya  da  veli  tarafından  sağlanacak  bir  kişinin
öğrenciye destek olmak üzere okulda/sınıfta bulunmasına karar vermek.
l)  Toplam  yılsonu  başarı  puanına  göre  ortaöğretim  kurumlarına  yerleşemeyen  özel
eğitim ihtiyacı olan bireyleri, özellikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sınavsız öğrenci alan
ortaöğretim kurumlarına yerleştirmek.
Özel eğitim hizmetleri kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 39 – (1) Özel eğitim hizmetleri kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır:
a) Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
b)  Kurul  üyelerinin  görevden  ayrılması  hâlinde  en  geç  on  beş  gün  içinde  yerlerine
görevlendirme yapılır.
c) Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki
oy sayılır.
ç) Kurul haftada bir kez toplanır. Ancak, kurul başkanının gerekli gördüğü durumlarda
süreye bağlı kalınmaksızın kurul toplanır.
d)  Özel  eğitim  değerlendirme  kurulu  raporları  incelenerek  en  geç  onbeş  gün  içinde
karara  bağlanır  ve  bu  karar,  bireyin  velisine/vasisine,  ilgili  okula/kuruma  ve  RAM’a  yazılı
olarak bildirilir.
Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar
MADDE  40    (1)  Özel  eğitim  hizmetleri  kuruluna  yapılacak  itirazlarda  aşağıdaki
hususlara dikkat edilir: 
15
a) Veli/vasi, eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararlarının her birine
birer  defa  olmak  üzere,  kararın  kendisine  tebliğ  edildiği  tarihten  itibaren  altmış  gün  içinde
itiraz edebilir.
b)  Yerleştirme  kararı  verilen  okul/kurum  yönetimi,  öğrencilerin  okula/kuruma  kayıt
tarihinden  itibaren  en  az  yetmiş    günü  izleme  süreci  sonucunda  öğrenciyle  ilgili  eğitsel
değerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararına itiraz edebilir.
c)  Eğitsel  değerlendirme  ve  tanılama  ile  yerleştirme  kararlarıyla  ilgili  özel  eğitim
hizmetleri  kuruluna  yapılacak  itirazlar  en  geç  otuz  gün  içerisinde  sonuçlandırılır.  Sonuç
veliye/vasiye, okula/kuruma ve RAM’a yazılı olarak bildirilir.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu
MADDE  41 –  (1)  Rehberlik  ve  psikolojik  danışma  hizmetleri  il  danışma  komisyonu
milli  eğitim  müdürlüğünün  onayı  ile  özel  eğitim  ve  rehberlik  hizmetleri  şube  müdürü
başkanlığında, ilin özellikleri dikkate alınarak seçilen;
a) İlçe şube müdürü/müdürleri,
b) RAM müdürü/müdürleri,
c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birim koordinatörü/koordinatörleri,
ç) Her tür ve kademeyi temsilen okul/kurum müdürleri,
d) Her tür ve kademeyi temsilen birer rehber öğretmenden
oluşur.
(2)  Gerektiğinde  görüşlerine  başvurulmak  üzere  ilgili  kurumlardan/kuruluşlardan
kişilerin katılımı sağlanır.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonun görevleri
MADDE  42 –  (1)  Rehberlik  ve  psikolojik  danışma  hizmetleri  il  danışma  komisyonu
görevleri şunlardır:
a) İl ve ilçelerde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini planlamak.
b)  Hizmetlerin  yürütülmesinde  ihtiyaçlar  doğrultusunda  gerekli  tedbirleri  almak  ve
kurumlar arası işbirliğini sağlamak.
c) Faaliyetleri değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonunun çalışma usul
ve esasları
MADDE  43 –  (1)  Rehberlik  ve  psikolojik  danışma  hizmetleri  il  danışma
komisyonunun çalışma usul ve esasları şunlardır:
a)  Komisyon  üyelerinin  görev  süresi  iki  yıldır.  Süresi  biten  üye  yeniden
görevlendirilebilir.
b)  Komisyon üyelerinin görevden ayrılması  hâlinde  en geç onbeş gün  içinde yerlerine
görevlendirme yapılır.
c)  Eylül ayında planlama ve haziran ayında değerlendirme yapmak üzere yılda en az iki
kez toplanır. Ayrıca, başkan gerekli gördüğünde komisyonu toplantıya çağırabilir.
Psikososyal önleme, koruma ve müdahale birimi
MADDE  44    (1)  İllerde/ilçelerde,  şube  müdürünün  başkanlığında  rehber
öğretmenlerden  psikososyal  önleme,  koruma  ve  müdahale  birimi  oluşur.  Bu  birimin
görevleri şunlardır:
a)  Bireyler  için  zorlu  yaşam  olayları  ve  risklere  yönelik  koruyucu,  önleyici  ve
destekleyici  hizmetleri  planlamak,  bu  tür  olaylara  maruz  kalanlara  yönelik  psikososyal
müdahale hizmetleri sunmak.
b) Hizmetlerin yürütülmesinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
16
İKİNCİ BÖLÜM
Okullardaki/Kurumlardaki Kurullar, Komisyonlar, Birimler
Merkez yürütme kurulu ve üyeleri
MADDE  45    (1)  BİLSEM’lerdeki  eğitim  ve  öğretimi  planlamak,  izlemek  ve
değerlendirmek amacıyla merkez yürütme kurulu oluşturulur.
(2) Kurul merkez müdürü başkanlığında;
a) Müdür yardımcıları,
b) Birim koordinatörleri
c) Rehber öğretmen,
ç) Bir alan öğretmeni,
d) Veli/vasi temsilcisi,
e) Öğrenci temsilcisinden
oluşur.
(3)  Kurulun  çalışma  usul  ve  esasları  kurum  yönetimince  belirlenir.  Merkez  müdürü
merkez yürütme kurulu kararları doğrultusunda hizmetleri yürütür.
Merkez yürütme kurulunun görevleri
MADDE 46 – (1) Merkez yürütme kurulunun görevleri şunlardır:
a)  Öğrenci  kontenjanları  ve  tanılama  sonuçlarını  özel  eğitim  hizmetleri  kuruluna
bildirmek.
b)  Öğrencilerin  örgün  eğitim  kurumlarındaki  öğrenim  sürelerini  de  dikkate  alarak
eğitim ve öğretim uygulama planını hazırlamak.
c)  Uygulamaların  etkinliğini  ve  verimliliğini  sağlamak  amacıyla  yerel  yönetimler,
kurumlar/kuruluşlar ve üniversitelerle iş birliği yapmak.
ç)  Eğitim  ve  öğretim  ortamının  geliştirilmesi,  çalışmaların  nitelik  ve  niceliğinin
artırılması için gerekli kaynakların sağlanmasına yardımcı olmak.
BİLSEM birimlerinin görevleri
MADDE  47    (1)  BİLSEM’lerde  bilim  etkinlikleri  ve  sanat  etkinlikleri  birimleri
kurulur. Bu birimlerin görevleri şunlardır:
a)  Bilim  etkinlikleri  birimi  çeşitli  bilim  dallarında  özel  ilgi  ve  yeteneği  olduğu
belirlenen  öğrencilerin  bireysel  yeteneklerinin  farkında  olmalarına  ve  kapasitelerini
geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak etkinlikleri uygulama imkânı sağlar.
b)  Sanat  etkinlikleri  birimi  güzel  sanatlarda  özel  ilgi  ve  yeteneği  olduğu  belirlenen
öğrencilerin  bireysel  yeteneklerinin  farkında  olmalarına  ve  kapasitelerini  geliştirerek  en  üst
düzeyde kullanmalarını sağlayacak etkinlikleri uygulama imkânı sağlar.
İzleme ve yöneltme kurulu ve üyeleri
MADDE  48    (1)  Meslek  okulları  ile    uygulama  okullarında  eğitim  ve  öğretim
hizmetlerini  planlamak,  izlemek  ve  değerlendirmek  amacıyla  izleme  ve  yöneltme  kurulu
oluşturulur.
(2) Kurul, okul müdürünün başkanlığında;
a) Bir müdür yardımcısı,
b) Bir atölye ve laboratuvar dersi öğretmeni,
c) İşitme, görme veya zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri arasından bir öğretmen,
ç) Bir rehber öğretmen,
d) Alan şefinden
oluşur.
(3) Kurulun çalışma usul ve esasları okul yönetimince belirlenir.
İzleme ve yöneltme kurulunun görevleri
MADDE  49    (1)  Meslek  okullarında  oluşturulan  izleme  ve  yöneltme  kurulunun
görevleri şunlardır:
a)  Öğrencileri 10 uncu sınıfta alana/dala yönlendirmek. 
17
b)  Atölye  laboratuvar  ve  meslek  dersleri  öğretmenleri  arasından  koordinatör
öğretmenleri belirlemek.
c)  Koordinatör öğretmenin görüşleri doğrultusunda beceri eğitimi yapılacak işletmeleri
belirlemek.
ç) İşletmelerde uyum güçlüğü yaşayan öğrencilerin yeni bir  işletmeye yerleştirilmesine
karar vermek.
d) Koordinatör öğretmenlerin çalışma planlarını hazırlamak.
e)  İşletmelerdeki  çalışmalarıyla  ilgili  koordinatör  öğretmenlerce  hazırlanan  raporlar
doğrultusunda  öğrencilerin  eğitim  planlarında  değişiklik  ve  düzenlemeler  yaparak  gerekli
tedbirleri almak.
f)  Mezun  olan  öğrencilerin  eğitim  aldığı  meslek  alanında  istihdam  edilebilmeleri  için
ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
h) Okuldaki diğer kurul ve birimlerle işbirliği içinde çalışmak.
(2)  İş  uygulama  okullarında  oluşturulan  izleme  ve  yöneltme  kurulunun  görevleri
şunlardır:
a)  Öğrencilerin  ilgi,  istek  ve  ihtiyaçları  doğrultusunda    ve  uygulama  dersinin
okutulduğu atölyelerde eğitim almalarına karar vermek.
b) Mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilmeleri için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla
iş birliği yapmak.
c) Okuldaki diğer kurul ve birimlerle işbirliği içinde çalışmak.
Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi
MADDE 50    (1) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okullarda/kurumlarda BEP
hazırlamak amacıyla BEP geliştirme birimi oluşturulur.
(2)  BEP  geliştirme  birimi  okul/kurum  müdürü  veya  görevlendireceği  bir  müdür
yardımcısının başkanlığında;
a)  Kaynaştırma  uygulamaları  yapan  okullar  için  gezerek  özel  eğitim  görevi  yapan  bir
öğretmen,
b) Bir rehber öğretmen,
c) Öğrencinin sınıf öğretmeni,
ç) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,
d) Öğrencinin velisi/vasisi,
e) Öğrenciden
oluşur.
(3) Gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere, özel eğitim  değerlendirme kurulundan
bir üyenin BEP geliştirme birimine katılımı sağlanır.
(4) Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir.
Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin görevleri
MADDE 51 – (1) BEP geliştirme biriminin görevleri şunlardır:
a)  BEP’in  hazırlanması,  uygulanması,  izlenmesi  ve  değerlendirilmesi  ile  ilgili
çalışmalarda koordinasyonu sağlamak.
b)  Öğrencinin  tüm  gelişim  alanındaki  özellikleri  ile  eğitim  ihtiyaçları  doğrultusunda
BEP’inde değişiklik ve düzenlemeler yapmak.
c)  Eğitim  ortamlarının  düzenlenmesi,  materyal  geliştirilmesi  ve  temini  konusunda
okul/kurum yönetimine ve öğretmenlere önerilerde bulunmak.
ç) Okuldaki/kurumdaki diğer birim ve kurullarla iş birliği yapmak.
d)  Kaynaştırma  uygulamalarına  devam  eden  öğrencilerden  destek  eğitim  odasında
eğitim alacak öğrencileri belirlemek.
e)  Özel  eğitim  okullarında  eğitimlerini  sürdüren  öğrencilerden  kaynaştırmaya  uygun
olanları belirlemek ve okul yönetimine bildirmek.
18
f)  Öğretim  ve  değerlendirmede  kullanılacak  yöntem  ve  teknikler  ile  öğretim
materyallerini belirlemek.
g)  Özel  eğitim  sınıflarına  kayıtlı  öğrencilerden  yetersizliği  olmayan  akranlarıyla  bir
arada eğitim alacak öğrencileri belirlemek ve katılacakları dersler ile saatlerini planlamak.
h)  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  öğrencilerden  sınavlarda  refakat  edilmesi  gerekenleri
belirlemek.
(2) BEP geliştirme biriminde yer alan diğer üyelerin görevleri şunlardır:
a)  Özel  eğitim  değerlendirme  kurulu  üyesi  BEP  geliştirme  ve  uygulama  sürecinde
birimle iş birliği yapar.
b) Öğrenci ve velisi/vasisi BEP geliştirme sürecinde görüş bildirir.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu
MADDE 52 –    (1) Okullarda/kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
plânlanması, eş güdüm ve iş birliği içinde sunulması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur.
(2)  Komisyon,  okullardaki/kurumlardaki  eğitim  personeli  esas  alınarak  öğretmenler
kurulu kararı ile öğretim yılı başında okul/kurum müdürünün başkanlığında
a) Müdür yardımcıları,
b) Rehber öğretmenler,
c) Her sınıf seviyesindeki sınıf rehber öğretmenlerinden en az birer temsilci,
ç) Her sınıf seviyesindeki sınıf öğretmenlerinden en az birer temsilci,
d) Anasınıfı öğretmeni,
e) Disiplin kurulu ya da öğrenci davranışları değerlendirme kurulundan bir temsilci,
f) Okul-aile birliğinden bir temsilci,
g) Öğrenci temsilcisinden
oluşur.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun Görevleri
MADDE 53 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:
a)  Yıllık  çalışma  programı  dâhil  servisin    ve  işlemleri  ile  ilgili  çalışmaları
değerlendirerek uygulanması için gerekli tedbirleri almak.
b)  Yürütülecek  çalışmalarda  birey,  aile  ve  ilgili  kurumlarla/kuruluşlarla  iletişim
kurmak, iş birliği yapmak ve gerekli tedbirleri almak.
c) RAM ile işbirliği yapmak.
Rehberlik  ve  psikolojik  danışma  hizmetleri  yürütme  komisyonu  çalışma  usul  ve
esasları
MADDE 54 – (1) Komisyonun çalışma usul ve esasları şunlardır:
a) Komisyon birinci dönem başında, ikinci dönem başında ve sonunda olmak üzere en
az üç defa toplanır. Gerektiğinde başkanın önerisi ile de toplanabilir.
b) Komisyon belirlenen  gündemle toplanır ve alınan kararlar  okul personeline  yazılı
olarak duyurulur.
Rehberlik ve psikolojik danışma servisi
MADDE 55 – (1) Okullarda/kurumlarda rehber öğretmenin/rehber öğretmenlerin görev
yaptığı  Rehberlik  ve  psikolojik  danışma  servisi  bulunur.  Bu  servis  okullarda/kurumlarda
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.
(2) Bu servis okuldaki/kurumdaki birim, kurul, komisyonlar ve RAM’la iş birliği içinde
çalışır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki Kurullar, Komisyonlar
Özel eğitim değerlendirme kurulu
MADDE  56    (1)  Özel  eğitim  değerlendirme  kurulu  RAM’ın  teklifi  ve  millî  eğitim
müdürlüğünün onayı ile RAM’larda oluşturulur.
19
(2) Bu kurul RAM müdürü ya da müdür yardımcısı başkanlığında;
a) Özel eğitim hizmetleri birim koordinatörü,
b) Psikolojik ölçme araçlarını kullanmada yetkin bir rehber öğretmen,
c) Görme, işitme veya zihinsel engelliler sınıfı öğretmenleri arasından bir öğretmenden,
ç) Bireyin velisinden/vasisinden
oluşur.
(3) Gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan kişilerin
kurula katılımı sağlanır.
Özel eğitim değerlendirme kurulunun görevleri
MADDE 57 – (1) Özel eğitim değerlendirme kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılamasını yapmak.
b) Eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapılan bireyler için özel eğitim değerlendirme
kurul raporu düzenleyerek millî eğitim müdürlüğünün onayına sunmak.
c) RAM’da yapılamaması durumunda psiko-sosyal değerlendirme ve/veya gerektiğinde
tıbbi  değerlendirme  için  bireyin  velisini/vasisini  veya  okulunu/kurumunu  ilgili  kurum  ve
kuruluşlara yönlendirmek.
ç)  Eğitsel,  mesleki  ve  kişisel  rehberlik  kapsamında  bireye  ve  aileye  gerekli
bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak.
Özel eğitim değerlendirme kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE  58    (1)  Özel  eğitim  değerlendirme  kurulunun  çalışma  usul  ve  esasları
şunlardır:
a)  Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
b)  Kurul  üyelerinin  görevden  ayrılması  hâlinde  en  geç  onbeş  gün  içinde  yerlerine
görevlendirme yapılır.
c)  Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması hâlinde başkanın oyu iki oy
sayılır.
ç) Kurula  yapılan başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanır ve düzenlenen
rapor bireyin velisi/vasisi ya da yazılı dilekçe ile yetkilendirdiği kişiye imza karşılığı verilir.
Merkez komisyonu ve görevleri
MADDE 59 –  (1) Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanmak üzere; müdür
yardımcıları, birim koordinatörleri ve eğitim personelinden oluşur.
(2) Komisyon, birimlerin çalışmalarını programına göre değerlendirir ve gelecek yıla ait
birim çalışmalarını planlar.
ALTINCI KISIM
Personel, Görev ve Sorumlulukları
BİRİNCİ BÖLÜM
Okullarda ve Kurumlarda Görevli Personelin Görev ve Sorumlulukları
Okul/Kurum müdürün görev ve sorumlulukları
MADDE 60 –  (1) Müdür, millî eğitimin temel ilkeleri ve genel amaçları doğrultusunda
okulun/kurumun  amaçlarına  uygun  olarak  yönetilmesinden,  değerlendirilmesinden  ve
geliştirilmesinden sorumludur.
(2)Okul/kurum  müdürünün  özel  eğitim  ile  rehberlik  ve  psikolojik  danışma
hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili diğer görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile ailelerine  yönelik özel eğitim hizmetlerinin
sunulmasına ilişkin gerekli tedbirleri alır.
b)  Özel  eğitim  hizmetlerinin  yürütülmesi  için  gerekli  kurulların,  birimlerin
oluşturulmasını sağlar.
c)  Rehberlik  ve  psikolojik  danışma  hizmetlerinin  özelliklerine  uygun  olarak  servisin
oluşturulması için gerekli fizikî ortam ve donatımı sağlar.
20
ç) Servis  tarafından hazırlanan ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme
komisyonunca değerlendirilen yıllık çalışma programını onaylar.
d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ile servis tarafından
planlanan faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
e)  Okuldaki  öğretmenlerin  özel  eğitim  ile  rehberlik  ve  psikolojik  danışma  hizmetleri
kapsamında işbirliği içinde çalışmalarını sağlar.
RAM müdürünün görev ve sorumlulukları
MADDE 61 – (1) RAM müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a)  Birimlere,  uygun  ve  deneyimli  bir  eğitim  personelini  birim  koordinatörü  olarak
görevlendirmek.
b)  RAM  personelinin  meslekî  formasyonlarına  uygun  şekilde  birimlerde
görevlendirilmelerini ve birimler arası iş bölümünü, ilgili birim koordinatörünün görüşünü de
alarak yapmak ve birimler arası koordinasyonu sağlamak.
c)  Birimlerin  çalışmalarını  izlemek,  hazırladıkları  program,  rapor  ve  projeleri
inceleyerek onaylamak ve sonuçlarını değerlendirmek.
ç) Merkez komisyonunda alınan kararlara göre gerekli çalışmaları yürütmek.
d) Yürütülen hizmetlerde ilgili kişi, kurumlarla/kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Kurul ve komisyonların çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek.
f)  Personel,  özlük,  bütçe  hizmetlerinin  ve  taşınır  işlemlerinin  ilgili  mevzuat
doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
g) İlgili mevzuat doğrultusunda özel eğitim değerlendirme kurulunu oluşturmak ve özel
eğitimle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
ğ) Gerçekleştirilen çalışmaların raporunu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne sunmak.
h)  İhtiyaç  olması  hâlinde  hizmetlerin  yürütülmesinde  alanı  ile  ilgili  kurumdaki
çalışmalara katılmak.
Okul/kurum müdür başyardımcısının görev ve sorumlulukları
MADDE  62    (1)  Müdür  başyardımcısı  görevlerini,  bulunduğu  okulun/kurumun
özelliklerini dikkate alarak yapar. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder.
(2)  Müdür  başyardımcısı,  okulun  her  türlü  eğitim,  öğretim  ve  yönetim  işleriyle  ilgili
olarak  okul  müdürü  tarafından  verilen  görevleri  yapar.  Bu  görevlerin  yapılmasından  ve
okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.
(3)  Özel  eğitim  ile  rehberlik  ve  psikolojik  danışma  hizmetlerinin  verimli
yürütülmesinde  ilgili  taraflar  arasında  koordinasyonu  sağlar  ve  bu  hizmetlerle  ilgili  okul
müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirir.
Okul/kurum müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları
MADDE  63     (1)  Müdür  yardımcısı  görevlerini,  bulunduğu  okulun/kurumun
özelliklerini dikkate alarak yapar.
(2) Müdür yardımcısı; okulun her türlü eğitim, öğretim ve yönetim işleriyle ilgili olarak
okul  müdürü  tarafından  verilen  görevleri  yapar.  Bu  görevlerin  yapılmasından  ve  okulun
amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.
(3)  Özel  eğitim  ile  rehberlik  ve  psikolojik  danışma  hizmetlerinin  verimli
yürütülmesinde  ilgili  taraflar  arasında  koordinasyonu  sağlar  ve  bu  hizmetlerle  ilgili  okul
müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirir.
RAM müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları
MADDE  64- (1) RAM müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Birimlerin ihtiyaçlarını belirlemek ve bunların temin edilmesi için gerekli önlemleri
almak.
b) Özel eğitim hizmetlerini ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
c)  İhtiyaç  olması  hâlinde  hizmetlerin  yürütülmesinde  alanı  ile  ilgili  kurumdaki
çalışmalara katılmak.
21
ç) Personel, özlük, bütçe ve taşınırla ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
d) Müdürün olmadığı zamanlarda müdürlüğe vekâlet etmek.
e) Kurumun işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
Teknik müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları
MADDE  65    (1)  Döner  sermayesi  bulunan  özel  eğitim  okullarında  müdür
yardımcılarından  biri,  ilgili  mevzuat  hükümlerine  göre  teknik  müdür  yardımcısı  olarak
görevlendirilir.  Teknik  müdür  yardımcısı,  müdür  ve  sayman  ile  birlikte  döner  sermaye
işletmesi çalışmalarının tümünden sorumludur.
Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları
MADDE 66 – (1) Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, pansiyonda yönetim, eğitim,
öğretim ve her türlü hizmetin planlı ve amacına uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.
RAM birim koordinatörlerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 67– (1) Birim koordinatörlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Birimiyle ilgili çalışmaları planlamak ve koordine etmek.
b) Birimler arası işbirliği yapılmasını sağlamak.
c) Birim hizmetlerinin yürütülmesinde alanı ile ilgili çalışmaları yürütmek.
ç) Kurumun işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
BİLSEM birim koordinatörlerinin görev ve sorumlulukları
MADDE  68    (1)  BİLSEM’lerdeki  birim  koordinatörleri  merkez  müdürü  tarafından
görevlendirilir ve aşağıdaki sorumluluklar çerçevesinde çalışırlar:
a)  Birim çalışmalarını ve düzenini izlerler.
b)   Birim etkinlik programlarının geliştirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini
sağlarlar.
c)  Birim ihtiyaçlarını BİLSEM müdürüne bildirirler.
ç) BİLSEM müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirirler.
Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 69 –  (1) Mesleki eğitim veren özel eğitim okullarında okulun fiziki şartları ve
atölye  sayısı  dikkate  alınarak  alan/bölüm,  atölye  ve  laboratuvar  şefliklerine,  atölye
laboratuvar  ve  meslek  dersleri  öğretmenleri  arasından  ilgili  mevzuat  hükümlerine  göre
görevlendirme  yapılır.  Alan/bölüm,  atölye  ve  laboratuvar  şefleri  Ortaöğretim  Kurumları
Yönetmeliğinde yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirirler.
Belletici öğretmenin görev ve sorumlulukları
MADDE  70    (1)  Yatılı  özel  eğitim  okullarında  belleticilik  görevi  verilecek
öğretmenler,  15/08/1983  tarihli  ve  83/6950  sayılı  Millî  Eğitim  Bakanlığına  Bağlı  Okul
Pansiyonları  Yönetmeliği’nin  ilgili  hükümlerine  göre  seçilir  ve  görev  ve  sorumluluklarını
yerine getirir.
Grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen sınıf öğretmeninin görev ve sorumlulukları
MADDE 71 – (1) Yatılı özel eğitim okullarında grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen
öğretmenin görevleri ve sorumlulukları şunlardır:
a)  Ders  saati  bitiminden  30  dakika  önce  okulda  bulunur  ve  6  saat  süreyle  okuldaki
görevini sürdürür.
b)  Grubundaki  öğrenciler  için  eğitim  hizmetleri  ile  sosyal  ve  kültürel  faaliyetler
planlar ve yürütür.
c)  Grubundaki  öğrencilerin  etütlerde  ders  çalışmalarını  sağlar  ve  onların  çalışma
sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olur.
ç)  Öğrencilerin  kişisel  sorun  ve  ihtiyaçları  ile  ilgilenir,  gerekli  durumlarda  okul
yönetimi ve diğer ilgili personele bilgi verir.
d)  Öğrencilerin  gelişimi  ve  davranışlarını  değerlendirir,  gerekli  bilgileri  öğrenci
gözlem defterine kaydeder.
22
e) Grup gözetimi ve eğitimi ile ilgili yaptığı çalışmaları günlük olarak planlar ve ders
defterine işler.
Atölye ve laboratuvar dersleri öğretmeninin görev ve sorumlulukları
MADDE 72 –  (1) Atölyelerde teorik ve uygulamalı ders, atölye ve laboratuvar dersleri
öğretmenlerince  okutulur.  Bu  öğretmenler  diğer  görevlerinin  yanında  aşağıdaki  görevleri
yürütürler:
a)  Atölyelerde  uygulamalı  mesleki  eğitimin  düzenli  olarak  sürdürülebilmesi  için,
öğrencilerin özelliklerine uygun olarak atölye ortamını hazırlar ve güvenlik tedbirlerini alır.
b)  Atölyedeki  taşınırların  kaydını  yaparak  bunları  sayım  ve  kontrole  hazır  hâlde
bulundurur.
c)  Alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefleri ile işbirliği içinde çalışır.
ç) Okuldaki kurullar ve birimlerle işbirliği yapar.
d) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek öğretim sürecinde uygular.
e) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılır.
f)  Atölyedeki derse ilişkin çalışmaları sınıf öğretmeni ile birlikte yürütür.
Koordinatör öğretmenin görev ve sorumlulukları
MADDE  73    (1)  Meslek  okullarında,  atölye  ve  laboratuvar  dersleri  öğretmenleri
arasından  ilgili  mevzuat  hükümlerine  göre  koordinatör  öğretmen  görevlendirilir.  Bu
öğretmenler;
a)  En fazla 15 öğrenciden sorumludur.
b) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan görev ve sorumluluklar ile izleme ve
yöneltme kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirirler.
c)  Koordinatör  öğretmenler,  izleme  ve  yöneltme  kurulunca  hazırlanan  program
doğrultusunda haftada iki gün okulda üç gün işletmelerde görev yaparlar.
Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları
MADDE  74    (1)  Özel  eğitim  okullarında  görevli  öğretmenler;  kendilerine  verilen
şubenin  derslerini,  programda  belirtilen  esaslara  göre  planlamak,  okutmak,  bunlarla  ilgili
uygulama ve deneyleri  yapmak, ders dışında okulun eğitim öğretim ve sosyal etkinliklerine
katılmak  ve  bu  konularda  kanun,  yönetmelik  ve  emirlerde  belirtilen  görevleri  yerine
getirmekle yükümlüdürler.
(2) Öğretmenler bu görevlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yürütürler:
a) BEP’in hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapar.
b) BEP’i uygular ve değerlendirir.
c)  Okuldaki/kurumdaki  aile  eğitim  çalışmalarına  katılır,  sınıfındaki  öğrencilerinin
ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını planlar ve yürütür.
ç)  Öğrencilerin  eğitim  performansları  doğrultusunda  başka  bir  okula/kuruma
yönlendirilmesinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri  yürütme komisyonu ve  BEP
geliştirme birimiyle iş birliği yapar.
d) Öğrencilerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve
kontrolüne ilişkin tedbirleri alır.
e) Öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bire bir eğitim yapar.
f) Sınıf öğretmenliğinin esas olduğu okullarda/kurumlarda, alan öğretmenleri tarafından
okutulan teorik ve uygulamalı derslerde çalışmaları birlikte yürütür.
g)  Bireysel  gelişim  raporu,  eğitsel  değerlendirme  istek  formu  vb.  formların
düzenlenmesinde diğer öğretmenler ile işbirliği yapar.
h)  Özel  yetenekli  öğrencilerin  sınıf  rehber  öğretmeni/öğretmenleriyle  işbirliği  içinde
gelişimini takip eder.
(3) Görev alanı ile ilgili müdürün vereceği diğer görevleri yapar.
23
RAM’da görevli özel eğitim öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 75 – (1) RAM’da görevli özel eğitim öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları
şunlardır:
a) Görevlendirildiği birimin çalışmalarını yürütür.
b) Yöneticileri, öğretmenleri, aileleri ve öğrencileri özel eğitim alanında bilgilendirir.
c)  Eğitsel  değerlendirme  ve  tanılaması  yapılan  öğrencinin  performans  sonuçlarını  ve
eğitim  ortamı  düzenlemelerine  yönelik  önerilerini  okulundaki  Bireyselleştirilmiş  Eğitim
Programı Geliştirme Birimi ile paylaşır.
ç) Bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılama çalışmalarına katılır.
d) İhtiyaç hâlinde diğer engel grupları ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
(2) Görev alanı ile ilgili müdürün vereceği diğer görevleri yapar.
Rehber öğretmenin görev ve sorumlulukları
MADDE  76    (1)  Okullarda/kurumlarda  görevli  rehber  öğretmenlerin  görev  ve
sorumlulukları şunlardır:
a)  Okulun/kurumun  türü,  kademesi  ve  öğrencilerin  ihtiyaçlarına  göre  rehberlik  ve
psikolojik  danışma  hizmetleri  yıllık  çalışma  programını  hazırlar  ve  programda  yer  alan
faaliyetleri yürütür.
b)  Yıllık  çalışma  programında  yer  alan  faaliyetlerin  uygulanmasında  sınıf
öğretmenlerine ve sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik eder.
c) Okula/kuruma yeni gelen öğrenciler için oryantasyon ve uyum çalışmalarını planlar
ve yürütülmesinde gerekli tedbirleri alır.
ç)  Öğrencinin  kendini  tanıma,  eğitsel  ve  mesleki  ihtiyaçlarını  belirleme  sürecinde
psikolojik  ölçme  araçları  ile  bireyi  tanıma  tekniklerini  bir  bütünlük  içinde  uygular,
değerlendirir, yorumlar ve raporlaştırır.
d) Bireyi tanıma, tarama ve yönlendirme çalışmalarını yürütür.
e) Eğitim ve iş fırsatları ile meslekler hakkında öğrencileri ve ailelerini bilgilendirir.
f)  Öğrencinin  ilgi,  yetenek,  değer,  çevre  koşulları  ve  kişilik  özelliklerini  çok  yönlü
değerlendirerek  ders,  bölüm,  alan,  dal,  sosyal  kulüp  vb.  seçimi  yapmasına  ve/veya  bir  üst
öğrenim kurumuna yönelmesine rehberlik eder.
g) Bireysel veya grupla psikolojik danışma yapar.
ğ) Bireylerin gelişimlerini desteklemek amacıyla aile rehberliği yapar.
h) Gerekli durumlarda öğrenci ve/veya ailesini ilgili kurumlara/kuruluşlara yönlendirir
ve süreci izler.
ı)  Okul  yöneticileri,  öğretmenler,  okul  personeli  ve  ailelere  rehberlik  ve  psikolojik
danışma ile ilgili ortak bir anlayış kazandırmak için müşavirlik yapar.
i) Risk altında bulunan öğrencilere  yönelik önlem alınması ve destek sağlanması için
gerekli çalışmaları yapar.
j)  Danışmanlık  tedbiri  kararı  alınmış  çocuğa  ve  çocuğun  bakımından  sorumlu  olan
kişilere ilgili mevzuat hükümlerince danışmanlık tedbiri hizmeti sağlar.
k) Psikososyal önleme koruma ve müdahale biriminin çalışmalarına katılır.
l)  Orta  öğretim  kurumlarında  ödül  ve  disiplin  kuruluna  yönlendirilen  çocuklarla
gerektiğinde görüşme yapar ve görüşme raporunu kurula sunar.
m)  Mezun  olacak  öğrenciler  için  öğrencinin  kişisel,  eğitsel  ve  mesleki  özelliklerini
içeren değerlendirme raporunu okul yönetimi koordinasyonunda, sınıf rehber öğretmeni, veli
ve öğrenci işbirliği ile hazırlar.
n) Sunduğu hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla araştırma, izleme
ve değerlendirme çalışmaları yapar.
o)  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  öğrenciler  ve  ailelerine  yönelik  eğitim  hizmetlerinin
yürütülmesinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar. 
24
ö) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gelişimini değerlendirmek üzere
formlar hazırlanmasında BEP geliştirme birimi, öğretmenler ve ilgili personel ile iş birliği
yapar.
(2) RAM’da görevli rehber öğretmenin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Görevlendirildiği birimin çalışmalarını yürütür.
b)  Görevlendirildiği  birimin  çalışmaları  kapsamında  okul  rehberlik  ve  psikolojik
danışma servislerinde yürütülen hizmetlere destek verir.
c)   Bireylerin  ilgisini,  yeteneklerini,  ihtiyaçlarını,  kişilik  yapısını  ve  değerlerini  fark
ederek kendini tanımasını sağlar ve gelişimlerini destekler.
ç) Bireysel/grupla psikolojik danışma ve/veya aile rehberliği/danışmanlığı yapar.
d)  Danışmanlık  tedbiri  kararı  alınmış  çocuğa  ve  çocuğun  bakımından  sorumlu  olan
kişilere ilgili mevzuat hükümlerince danışmanlık tedbiri hizmeti sağlar.
e) Bireyi tanıma, tarama, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile  yönlendirme amacıyla
psikolojik ölçme araçlarını kullanır.
(3) Görev alanı ile ilgili müdürün vereceği diğer görevleri yapar.
Sınıf rehber öğretmeninin görev ve sorumlulukları
MADDE 77 – (1) Sınıf rehber öğretmeninin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Okulun  yıllık çalışma programını temel alarak sınıfının yıllık çalışmalarını planlar,
bu çalışmaları servis ile işbirliği içinde yürütür.
b)  Sınıfına  yeni  gelen  öğrenciler  için  oryantasyon  ve  uyum  çalışmalarını  servisle
işbirliği içinde yürütür.
c)  Sınıfındaki  öğrencilerin  öğrenci  gelişim  dosyalarının  tutulmasında  ve
değerlendirilmesinde servisle iş birliği yapar.
ç) Sınıfıyla ilgili çalışmaları, ihtiyaç ve önerileri belirten bir raporu ders yılı sonunun ilk
haftası içinde servise iletir.
d)  Risk altında bulunan öğrencilere yönelik önlem alınması ve destek sağlanması için
servis ile işbirliği yapar.
e) Öğrencilerin, okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmesi, öğrenme stillerini
fark  etmesi,  öğrenme  becerileri  geliştirmesi  ve  akademik  performanslarının  artırılmasına
yönelik servisle işbirliği yapar.
f)  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  öğrencilerin  özellikleri  ve  eğitim  ihtiyaçlarına  yönelik
gerekli tedbirlerin alınması için servis, birim, kurul ve komisyonlarla işbirliği yapar.
g) Görev alanıyla ilgili okul müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.
(2) İlkokullarda sınıf öğretmenleri yukarıda belirtilen görevleri sınıflarında servisin eş
güdümünde yürütürler.
Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenin görev ve sorumlulukları
MADDE  78    (1)  Gezerek  özel  eğitim  görevi  yapan  öğretmenin  görev  ve
sorumlulukları şunlardır:
a)  Özel  eğitim  hizmetleri  kurulunun  planlaması  doğrultusunda,  kaynaştırma  eğitimi,
evde ve hastanede eğitim hizmetleri ile tamamlama programlarında görev alır.
b) BEP’in hazırlanmasında ve uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapar.
c)  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bireylerin  sosyal  kabulleri  ile  eğitim  süreçlerine  ilişkin
hususlarda öğretmenlere, okul/kurum yönetimine, bireye, aileye rehberlik yapar.
ç) Aile eğitimi çalışmalarını planlar ve yürütür.
d)  Öğrencilerin  eğitim  performansları  ve  yetersizlik  türünü  dikkate  alarak  gerekli
öğretim materyallerini hazırlar veya temin eder.
e) Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla okuldaki kurul ve birimlerle
iş birliği yapar.
f) Öğrencilerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve
kontrolünde öğretmenleri bilgilendirir.
25
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Personel
Usta öğreticinin görev ve sorumlulukları
MADDE  79    (1)  Usta  öğreticiler,  özel  eğitim  okullarında/kurumlarında  eğitim
hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmenlerle birlikte ve öğretmenlik sorumluluğu içinde görev
yapar. Ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde okul/kurum yönetimince verilen diğer görevleri de
yerine getirir.
Özel eğitim okullarında/kurumlarında görev yapan diğer personel
MADDE 80 – (1) Özel eğitim okullarına/kurumlarına; uzman hekim, hekim, diyetisyen,
dil  ve  konuşma  terapisti,  sosyal  çalışmacı,  çocuk  gelişimi  ve  eğitimcisi,  fizyoterapist,
odyometrist,    ve  uğraşı  terapisti,  hemşire,  psikolog,  teknisyen,  veri  hazırlama  ve  kontrol
işletmeni,  ambar  ve  depo  memurları,  ayniyat  mutemedi,  bakım  elemanı,  şoför,  aşçı,
kaloriferci, gece bekçisi ve hizmetli vb. atanabilir veya diğer kurum ve kuruluşlar ile iş  birliği
yapılarak görevlendirilebilir.
(2) Bu personel ilgili mevzuata göre verilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
(3) Diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek personelin çalışma yeri ve saatleri ile
görev alanları hazırlanacak protokollerle belirlenir.
RAM’larda görev yapan büro ve yardımcı hizmetler personeli
MADDE  81    (1)  Büro  hizmetleri  ile  teknik  konulardaki  hizmetleri  yürütmek  üzere
memur,  veri  hazırlama  kontrol  işletmeni,  yardımcı  hizmetli,  kaloriferci,  teknisyen  vb.
personel görevlendirilir.
YEDİNCİ KISIM
Öğrenci İşleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Kabul ve Başarının Değerlendirilmesi
Kayıt zamanı
MADDE  82    (1)  Okul  öncesi  eğitim  ve  mecburi  ilköğretim  çağında  özel  eğitim
ihtiyacı olan bireylerin okullara/kurumlara kaydı, yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye
bakılmaksızın yapılır.
Kayıt yaşı
MADDE 83 –  (1) Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle  37 aydan gün alan
çocukların  kaydı  okul  öncesi  eğitim  kurumlarına,  69  ayını  dolduran  çocukların  kaydı  ise
eğitim uygulama ilkokulu ile diğer ilkokullara yapılır. Ancak, 69 ayını doldurmuş olup okul
öncesi  eğitim  süresi  bir  yıl  daha  uzatılan  ve  eylül  ayı  sonu  itibariyle  81  ayını  doldurmuş
çocukların kaydı da bu kademedeki okullara yapılır.
Kayıt kabul ve nakil
MADDE 84    (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin okullara/kurumlara kayıtlarında
özel  eğitim  hizmetleri  kurulu  tarafından  yerleştirme  kararı  alınmış  olması  şartı  aranmaz.
Ancak,  bu  bireyler  için  yerleştirme  kararı  alınması  konusunda  okul/kurum  yönetimi  gerekli
işlemleri  başlatır.  Öğrencinin  kayıtlı  olduğu  okul/kurum  yerleştirme  kararına  uygun  ise
öğrenci  bulunduğu  okulda/kurumda  öğrenimine  devam  eder.  Farklı  bir  yerleştirme  kararı
olması  hâlinde  ise  öğrencinin  yerleştirme  kararına  uygun  okula/kuruma  nakli  konusunda
gerekli işlemler yapılır.
(2) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için okullara kayıtta tuvalet eğitimi kazanmış olma
şartı aranmaz.
(3)  Hastane  sınıfında  bir  ay  ve  daha  uzun  süre  eğitim  alacak  bireyler  ile  evde  eğitim
hizmeti alacak bireyler herhangi bir okula kayıtlı değil iseler özel eğitim hizmetleri kurulunun
yerleştirme kararı ile uygun türde ve kademedeki bir okula kaydedilirler.
(4)  Aynı  tür  ve  kademede  aynı  programı  uygulayan  özel  eğitim  okulları/kurumları
arasındaki  nakiller  ile  bu  okullardan  aynı  programı  uygulayan  özel  eğitim  sınıflarına
26
nakillerde,  okul  kontenjanının  ve  sınıf  mevcutlarının  uygun  olması  durumunda  yeni  bir
yerleştirme kararı istenmez.
(5) Bulunduğu ilde resmi bir okula yerleştirilemeyen bireylerin yatılı ilköğretim okuluna
kayıtları ile ilgili iş ve işlemler Valilikçe yapılır.
(6) 6 yaşına girmiş 10 yaşını tamamlamamış okula geç başlamış  öğrenciler; yaş, gelişim
özellikleri ve eğitim performansına uygun sınıfa BEP birimince yerleştirilir.
(7)  Meslek  okullarına  yetersizliği  olmayan  bireyler  için  hazırlanmış  ilköğretim
programını  tamamlayan,    uygulama  okullarına  ise  eğitim  uygulama  ortaokulunu
tamamlayan  öğrenciler  kaydedilir.  Meslek  Okulu  ve  İş  Uygulama  Okullarına  yapılacak
öğrenci kayıtlarında yaş şartı aranmaz.
Kayıt için gerekli belgeler
MADDE 85 – (1) Okullara kayıtlarda:
a) Fotoğraf,
b) Yatılı okullar/kurumlar için sağlık kurulu raporu,
c)  Yerleştirme  kararı  alınmış  öğrenciler  için  özel  eğitim  hizmetleri  kurulu  kararının
sureti,
(2) BİLSEM’e kayıtlarda:
a) Fotoğraf,
b) Kayıt Formu (Ek-11),
c) Veli/vasi muvafakat belgesi (Ek-12),
c)  Yerleştirme  kararı  alınmış  öğrenciler  için  özel  eğitim  hizmetleri  kurulu  kararının
sureti istenir.
Devam zorunluluğu
MADDE  86    (1)  Özel  eğitim  okullarına/kurumlarına  kayıtlı  öğrencilerin  okula
devamları  zorunludur.  Öğrencilerin  mazeret  göstermeksizin  devamsızlık  yapmaları
durumunda  okullara/kurumlara  devamlarının  sağlanmasıyla  ilgili  tedbirler  okul  yönetimince
alınır.  Bu  durumdaki  öğrencilerin  kayıtları,  yaşları  zorunlu  öğrenim  çağı  dışına  çıkıncaya
kadar silinmez.
2) BİLSEM’lerde, her eğitim döneminde, devamsızlık süresi eğitim süresinin % 30’unu
geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayanların kaydı silinir.
Ancak  velinin/vasinin  yazılı  talebi  ve  merkez  yürütme  kurulunun  kararı  doğrultusunda
öğrencinin kaydı dondurulabilir.
Öğrenci karnesi ve bireysel gelişim raporu
MADDE 87 –  (1) Eğitim uygulama ilkokulu, eğitim uygulama ortaokulu, iş uygulama
okulu ve meslek okullarında dönem sonlarında karne verilir.
(2) Her öğrenci için BEP’inde yer alan ve her dönemde kazandırılması hedeflenen bilgi
ve becerilerin kazanım düzeyinin ayrıntılı olarak yazıldığı bireysel gelişim raporu hazırlanır
ve karneyle birlikte verilir.
(3) Karneler ve bireysel gelişim raporları, sınıf öğretmenleri ve devam ettikleri derslerin
alan öğretmenleri tarafından birlikte doldurulur.
Öğrenci başarısının değerlendirilmesi
MADDE 88 –  (1) Eğitim uygulama ilkokulu, eğitim uygulama ortaokulu, iş uygulama
okulu  ve  meslek  okullarında  öğrenci  başarısının  değerlendirilmesinde  aşağıdaki  hususlar
dikkate alınır:
a)  Başarı  değerlendirmesinde  BEP’te  yer  alan  amaç  ve  davranışlar  dikkate  alınır.  Bu
kapsamda, öğrencinin bütün dersleri için ayrı ayrı olmak üzere her dönemde kazandırılması
hedeflenen amaçların davranışlarının yer aldığı çizelgeler hazırlanır. Bu çizelgede bir dönem
için belirlenen davranışların toplamı 100 puan olacak şekilde her bir davranış puanlanır.
b)  Devam  şartını  sağlayan  öğrenciler  başarısız  notla  değerlendirilmez.  Öğrencilerin
başarıları aşağıdaki şekilde değerlendirilir.
27
DERECE  RAKAM İLE  PUANLAMA
Pekiyi  5  85-100
İyi  4  70-84
Orta  3  55-69
Geçer  2  0-54
c)  Eğitim Uygulama İlkokulu, Eğitim Uygulama Ortaokulu  programına dayalı
olarak  öğrenimlerine  devam  eden  bireyler     (Orta  veya  ağır  düzeyde  zihinsel  engelli
bireyler  veya  otistik  olan  bireyler)  ortaöğretime  geçiş  sınavlarından  muaf  tutulurlar.
Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi öğretmenler tarafından yapılır.
(2)  Yetersizliği  olmayan  akranlarının  takip  ettiği  programı  uygulayan  okullardaki
öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a)  Yazılı  sınavlar  ile  ders  ve  etkinliklere  katılım  puanı/notu  da  dâhil,  tüm  ölçme  ve
değerlendirme  aşamalarında  öğrencilerin  yetersizlik  türü,  gelişim  özellikleri  ve  eğitim
performansları dikkate alınarak; süre, ortam, cihaz ve materyallerde düzenlemeler  yapılarak
gerekli tedbirler alınır.
b)  Velinin/vasinin  yazılı  talebi  doğrultusunda,  işitme  yetersizliği  veya  zihinsel
yetersizliği  olan  öğrenciler  her  tür  ve  kademede  yabancı  dil  programlarındaki  bazı  bilgi  ve
becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından; görme yetersizliği olan öğrenciler çizimli
ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar.
c)  Motor  becerilerde  yetersizliği  olan  öğrenciler  velinin/vasinin  yazılı  talebi
doğrultusunda motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden muaf tutulurlar.
(3)  Özel  yetenekli  öğrencilerin  velisin/vasisinin  eylül  ayında  yazılı  talebi  ve  BEP
geliştirme biriminin kararı doğrultusunda, her tür ve kademede birer defa olmak üzere sınıf
yükseltme yapılabilir.
SEKİZİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Öğretmenlerin nöbeti
MADDE 89 – (1) Okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin
okullarda  nöbet  tutmaları  sağlanır.  Okuldaki  öğretmen  sayısının  yeterli  olması  durumunda,
bayanlarda  20,  erkeklerde  25  hizmet  yılını  dolduran  öğretmenlere  nöbet  görevi  verilmez.
İhtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. Hamile öğretmenlere ise
doğuma  üç  ay  kala  ve  doğumdan  sonra  bir  yıl  nöbet  görevi  verilmez.  Okul  öncesi
öğretmenlerine nöbet görevi verilmez.
(2)  Nöbet  görevi,  ilk  ders  başlamadan  20  dakika  önce  başlar,  son  ders  bitiminden  20
dakika sonra sona erer.
Öğretmenlerin kılık kıyafeti
MADDE 90 -  (1) Tören ve toplantılar dışında, resmi özel eğitim okulları/kurumları ile
özel  eğitim  sınıflarında  görevli  öğretmenler  eğitim  etkinliklerinde  rahat  hareket
edebilmelerine imkân sağlayacak serbest kıyafet giyebilirler.
28
Özel eğitim araçları
MADDE 91 –  (1) Resmi özel eğitim okullarının/kurumlarının, özel eğitim sınıflarının,
destek  eğitim  odalarının  öğretim  materyalleri,  özel  araç  gereçleri  ve  donanım  ihtiyaçları
Bakanlığın ilgili birimlerince karşılanır.
Ücretsiz taşıma
MADDE 92 – (1) Resmi özel eğitim okullarındaki/kurumlarındaki öğrenciler ile her tür
ve  kademede  kaynaştırma  uygulamalarında  bireylerin  okullara/kurumlara  ulaşımlarının
ücretsiz sağlanması için Bakanlıkça gerekli tedbirler alınır.
(2)  Okul/kurum  müdürlüklerince  refakat  edilmesine  karar  verilen  bireyin,  velisi/vasisi
ya  da  yazılı  olarak  yetkilendirdiği  kişi  ücretsiz  taşıma  hizmetinden  yararlandırılır.
Ücretsiz öğle yemeği
MADDE  93    (1)  Resmi  özel  eğitim  okullarında/kurumlarında  gündüzlü  olarak
eğitimlerini  sürdüren  öğrenciler  ile  okul  personeline  genel  bütçeden  karşılanan  ödenekle
ücretsiz öğle yemeği verilir.
Ölçme araçları
MADDE 94 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireyi tanıma ve diğer
çalışmalarda  kullanılacak  ölçme  araçlarının  sağlanması,  kullanımı,  uygulanması  ve  bilimsel
standartlarının  korunmasına  ilişkin  tedbirler  Bakanlıkça  alınır.  Ölçme  araçlarının
uygulamalarında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a)  Ölçme  araçlarının  kullanımında  uygulayıcı  ölçme  araçlarının  teknik  özellikleri,
amaçları ve kullanımı konularında yeterli olduğunu gösterir belgeye sahip olmalıdır.
b) Ölçme aracı kullanan kişi ve kurumlar, ölçme aracının korunmasından, içeriğinin ve
sonuçlarının gizliliğinden sorumludurlar.
c)  Ölçme  aracının  yönergesinde  ve  varsa  el  kitabında  belirtilen  koşullara  uyulması
zorunludur.
Çalışma saatleri ve izinler
MADDE 95 – (1) Okul/kurum personelinin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına  göre
düzenlenir.
Diğer görevler
MADDE  96 –  (1)  Rehber  öğretmenler  merkezi  sistem  sınavlarının  tercih  döneminde
öğrencilere  karar  vermelerinde  ve  seçim  yapmalarında  yardımcı  olmak  üzere
görevlendirilebilirler.
(2) Görev yaptığı okulda/kurumda rehber öğretmenlere yönetim, ders, nöbet ve merkezi
sistem  sınavları  hariç  sınav  görevi  verilemez.  Ayrıca  ödül  ve  disiplin  kurulunda  üye  olarak
görevlendirilemez.
Denetim
MADDE 97    (1) Özel eğitim okulları/kurumları, özel eğitim sınıfları ile özel eğitime
destek sağlayan kurumların faaliyetlerinin denetimi öncelikle özel eğitim ve/veya psikolojik
danışma  ve  rehberlik  alanlarında  yetişmiş  denetim  yetkisine  sahip  kişiler  tarafından  ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 98    (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; 1739 sayılı Millî
Eğitim  Temel  Kanunu,  5378  sayılı  Engelliler  ve  Bazı  Kanun  Hükmünde  Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer kanun ve yönetmelik
hükümleri uygulanır.
29
(2)  Resmi  özel  eğitim  okulları/kurumları  ve  kaynaştırma  yapılan
okullardaki/kurumlardaki    ve  işlemlerde  okulların/kurumların  özelliğine  göre  Bakanlığın
diğer kademelerindeki ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE  99     (1)  31/05/2006  tarih  ve  26184 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan
Devlet  Bakanlığı  ile  Millî  Eğitim  Bakanlığı  Özel  Eğitim  Hizmetleri  Yönetmeliği  ek  ve
değişiklikleri ile 17/04/2001 tarih ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rehberlik ve
Psikolojik  Danışma  Hizmetleri  Yönetmeliği  ve  bu  yönetmeliklere  dayanılarak  çıkarılan
yönergeler ve genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut yönetmeliğin uygulanması
GEÇİCİ  MADDE  1    (1)  Özel  eğitim  ihtiyacı  olan  bireylerin  kaynaştırmayla
eğitimlerini sürdürmeleri esasına dayanılarak yapılan düzenleme kapsamında;
a)  Hafif  düzeyde  zihinsel  yetersizliği  olan  öğrenciler  için  ilkokul  ve  ortaokul
kademelerinde  özel  eğitim  okulu  ve  özel  eğitim  sınıfı  açılmaz.  Açık  olan  okullara/sınıflara
yeni öğrenci kaydı yapılmaz. Hâlen kayıtlı öğrenciler mezun oluncaya kadar eğitimlerini bu
okullarda/sınıflarda sürdürürler.
b)  Ortopedik yetersizliği olan öğrenciler için ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde özel
eğitim okulu ve özel eğitim sınıfı açılmaz.
c)  İşitme veya görme engelli öğrenciler için ortaokul kademesinde özel eğitim okulu
ve özel eğitim sınıfı açılmaz.
ç)  İşitme  engelli  öğrenciler  için  lise  kademesinde  yetersizliği  olmayan  bireyler  için
hazırlanmış programın uygulandığı özel eğitim okulu açılmaz.
(2)  Yönetmeliğin  yürürlüğe  girdiği  tarihten  önce  açılan  söz  konusu  özel  eğitim
okullarında/sınıflarında  kayıtlı  öğrenciler  mezun  olana  kadar  eğitim  hizmetlerinin
yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a)  Hafif  düzeyde  zihinsel  yetersizliği  olan  öğrencilerin  devam  ettiği  ilkokul  ve
ortaokullarda;
1) Yetersizliği olmayan öğrencilerin takip ettiği ilköğretim programı uygulanır.
2)  Dersler  sınıf  öğretmenleri  tarafından  okutulur.  Ancak  ilkokullarda  haftalık  ders
çizelgesinde  yer  alan  yabancı  dil  ile  din  kültürü  ve  ahlak  bilgisi  dersleri,  ortaokullarda  ise
teknoloji  ve  tasarım,  görsel  sanatlar,  beden  eğitimi  ve  spor,  müzik,  alan  öğretmenleri
tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de
katılır.
3) Sınıf mevcutları en fazla 10 öğrenciden oluşur.
4)  Hafif  düzeyde  zihinsel  yetersizliği  olan  öğrenciler  velinin/vasinin  yazılı  talebi
doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin
tamamından muaf tutulabilirler.
b) Ortopedik yetersizliği olan öğrencilerin devam ettiği ilkokul, ortaokul ve liselerde;
1) Yetersizliği olmayan öğrencilerin takip ettiği eğitim programları uygulanır.
2) Sınıf mevcutları en fazla; ilkokulda ve ortaokulda 10, ortaöğretimde 15  öğrenciden
oluşur. Özel eğitim meslek liselerinde uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerinde gruplar 10
öğrenciden oluşur.
3)  Özel  eğitim  meslek  liselerinde  uygulamalı  meslek  derslerinin  yapılacağı  atölye  ve
laboratuvarlar bulunmaması hâlinde öğrenciler bu dersleri diğer mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarında sürdürürler.
4) Özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda özel eğitim meslek liselerine
yatılı olarak yerleştirilecek öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler Valiliklerce yürütülür.
c)  İşitme veya görme engelli bireylerin devam ettiği ortaokullar ile işitme engellilerin
devam ettiği meslek liselerinde;
1) Yetersizliği olmayan öğrencilerin takip ettiği eğitim programları uygulanır.  
30
2) Sınıf mevcutları en fazla; ilköğretimde 10, ortaöğretimde 15 öğrenciden oluşur. Özel
eğitim meslek liselerinde uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerinde gruplar 10 öğrenciden
oluşur.
3) Derslerin 5 -8 nci sınıflarda alan öğretmeni tarafından okutulması esastır.
4)  Özel  eğitim  meslek  liselerinde  uygulamalı  meslek  derslerinin  yapılacağı  atölye  ve
laboratuvarlar bulunmaması hâlinde öğrenciler bu dersleri diğer mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarında sürdürürler.
5)  İşitme  engelli  öğrenciler,  velinin/vasinin  yazılı  talebi  doğrultusunda  yabancı  dil
programlarındaki  bazı  bilgi  ve  becerilerin  öğretiminden  veya  dersin  tamamından  muaf
tutulabilirler.
6) Özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda özel eğitim meslek liselerine
yatılı olarak yerleştirilecek öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler Valiliklerce yürütülür.
Yürürlük
MADDE 100 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 101 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
31
EKLER EK-1
Amblem
T.C.
……….. VALİLİĞİ
……….. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu
(Yönlendirme)
Fotoğraf
T.C. Kimlik No     Baba Adı Doğum Tarihi  
Adı Soyadı     Anne Adı     Doğum Yeri
Adresi     İl / İlçe  
Okulu     Sınıfı     Telefon
Dosya No  İnceleme No  Karar Tarihi  Karar Sayısı
Rapor Kayıt No  
Rapor
başlangıç
tarihi
Rapor
Bitiş
tarihi
EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANI
ÖNERİLEN ÖZEL EĞİTİM HİZMETİ
YÖNLENDİRME KARARI
ÜYE ÜYE   ÜYE ÜYE
ÖĞRT. ÖĞRT.   VELİ
Özel
Eğt.Hiz.
Böl Bşk.
BRANŞ BRANŞ
ONAY
KURUL
BAŞKANI
…./…./20
……………
MERKEZ
MÜDÜRÜ
32
EĞİTİM PLANI ÖRNEĞİ
…../…../….
Öğrencinin Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No    :
Doğum Tarihi      :
ÖĞRENCİNİN:
I- EĞİTİM PERFORMANSI
(Bu  bölümde  öğrencinin  tüm  gelişim  ve  akademik  disiplin  alanlarındaki  performansını
gösteren değerlendirmeye ilişkin sonuçlara yer verilecektir.)
II- İHTİYAÇLAR
(Bu bölümde öğrencinin eğitim performansı doğrultusunda belirlenen öncelikli ihtiyaçları yer
alacaktır.)
III- YILLIK AMAÇLAR
(Bu bölümde öğrencinin eğitim performansına göre ihtiyaç duyduğu alanlarda kazandırılması
hedeflenen uzun dönemli amaçlar yer alacaktır.)
33
EK -2
Amblem
T.C.
……… VALİLİĞİ
……….. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Değerlendirme Kurulu Raporu
(Destek Eğitim)
Fotoğraf
T.C. Kimlik No     Baba Adı Doğum Tarihi  
Adı Soyadı     Anne Adı     Doğum Yeri
Adresi     İl / İlçe  
Okulu     Sınıfı     Telefon
Dosya No  İnceleme No  Karar Tarihi  Karar Sayısı
Rapor Kayıt No  
Rapor
başlangıç tarihi
Rapor Bitiş
tarihi
EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANI
ÖNERİLEN DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI
DESTEK EĞİTİM KARARI
ÜYE ÜYE   ÜYE ÜYE
ÖĞRT. ÖĞRT.   VELİ
Özel
Eğt.Hiz.
Böl
Bşk.
BRANŞ BRANŞ
ONAY
KURUL BAŞKANI …./…./20
……………
MERKEZ
MÜDÜRÜ
34
EĞİTİM PLANI ÖRNEĞİ
…../…../….
Öğrencinin Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Doğum Tarihi      :
ÖĞRENCİNİN:
I- EĞİTİM PERFORMANSI
(Bu  bölümde  öğrencinin  tüm  gelişim  ve  akademik  disiplin  alanlarındaki  performansını
gösteren değerlendirmeye ilişkin sonuçlara yer verilecektir.)
II- İHTİYAÇLAR
(Bu bölümde öğrencinineğitim  performansı doğrultusunda belirlenen öncelikli ihtiyaçları yer
alacaktır.)
III- YILLIK AMAÇLAR
(Bu bölümde öğrencinin eğitim performansına göre ihtiyaç duyduğu alanlarda kazandırılması
hedeflenen uzun dönemli amaçlar yer alacaktır.
35
EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEK FORMU EK-3
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
……………………………………………Okulu Müdürlüğü
Eğitsel Değerlendirme İstek Formu
Sayı :                    
…/…/20…
Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği
………..……… REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE
Adı,  soyadı  ve  T.C.  Kimlik  numarası  aşağıda  belirtilen  öğrencimizin,  gelişimözellikleri  ile  eğitim  yeterlilikleri  açısından  akranlarından  beklenilen  düzeyden  anlamlıfarklılıklar  gösterdiği  gözlenmiştir.  Bu  nedenle,  öğrencimizin  eğitsel  değerlendirme  vetanılamasının yapılarak gerekli eğitim tedbirinin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Öğrencimizle  ilgili    ve  işlemlerin  yapılarak  sonucun  tarafımıza  bildirilmesini  arzederim.
……………………
Okul Müdürü
36
A ) GENEL BİLGİLER (Bu bölüm okul idaresi tarafından doldurulacaktır.)
Öğrencinin
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
Doğum Tarihi ve Yeri
Sınıfı ve Şubesi
Devam - Devamsızlık
Durumu
Velinin
Adı Soyadı
Ev Telefonu
Cep Telefonu
Daha Önceki Resmi
Tedbir Kararları
( ) Okul Öncesi Kaynaştırma
( ) Kaynaştırma
( ) Özel Eğitim Sınıfı
( ) Özel Eğitim Okulu
( ) Yok
Eğitsel Değerlendirme
İsteği Nedeni
( ) Bilişsel becerilerde sınırlılık
( ) Uyum Problemleri
( ) İşitme Yetersizliği
( ) Görme Yetersizliği
( ) İletişim Becerilerinde Güçlük
( ) Dil ve Konuşma Güçlüğü
( ) Özel Öğrenme Güçlüğü
( ) Dikkat Problemi
( ) Bedensel Yetersizlik
( ) Diğer……………………..
37
B) ÖĞRENCİYE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR ( Sınıf / Sınıf Rehber Öğretmeni ve Okul
Rehber Öğretmeni tarafından doldurulacaktır.)
Öğrenci Probleminin
Özü
Problemin Çözümü İçin
Yapılanlar
Veliyle Yapılan Çalışmalar
Öğretim Materyallerinde Yapılan Düzenlemeler
Eğitim Ortamında Yapılan Düzenlemeler
38
Öğretim Yöntem ve Tekniklerinde Yapılan Düzenlemeler
Öğretimin Değerlendirmesinde Yapılan Düzenlemeler
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisiyle Yapılan İşbirliği
Diğer
C) AKADEMİK BECERİLERE YÖNELİK DEĞERLENDİRME (Sınıf /Sınıf Rehber
Öğretmeni ve Branş Öğretmenleri tarafından doldurulacaktır.)
39
PSİKOMOTOR BECERİLER
Sınıf
düzeyinin
çok
altında
Sınıf
düzeyini
n altında
Sınıf
düzeyin
de
Sınıf
düzeyinin
üstünde
Kaba motor beceriler
Bağımsız olarak oturur.        
Ayakta durur.        
Bağımsız olarak yürür.        
Nesneleri kaldırır.      
Merdiven çıkar.      
İnce motor
Parmakları ile nesne takibi yapar.      
Nesneleri takar-çıkartır.      
Nesneleri üst üste dizer.      
Kâğıt buruşturur, yırtar, katlar, keser.       
Sınırlı alanları boyar.      
Rastgele karalama yapar.      
Öz bakım
Kişisel temizliğini yapar.      
Kendi kendine giyinir, soyunur.       
Küçük tuvalet ihtiyacını giderir.      
Büyük tuvalet ihtiyacını giderir.      
Çatal, kaşık kullanarak yemek yer.    
DİL GELİŞİMİ / İLETİŞİM / SOSYAL
BECERİLER
Sınıf
düzeyinin
çok
altında
Sınıf
düzeyini
n altında
Sınıf
düzeyin
de
Sınıf
düzeyini
üstünde
Alıcı Dil Becerileri 
40
Göz kontağı kurar.      
Konuşana dikkatini yönelttiğini jest, mimik ve
hareketlerle gösterir.
Yönergeleri yerine getirir.      
İfade Edici Dil Becerileri
Karşılıklı konuşmaları başlatır, sürdürür ve
tamamlar.
Sorulan sorulara cevap verir.      
İhtiyaç, istek, duygu ve düşüncelerini sözel olarak
ifade eder.
Sosyal Beceriler
Sıra alma ve bekleme davranışını yerine getirir.      
Grup oyunlarına katılır.      
Okul ve sınıf kurallarına uyar.      
Duygu ve düşüncelerini paylaşır.      
Gerektiğinde yardım ister.      
BİLİŞSEL BECERİLER
Sınıf
düzeyinin
çok
altında
Sınıf
düzeyini
n altında
Sınıf
düzeyin
de
Sınıf
düzeyini
üstünde
Matematik
Varlıklar arası ilişkileri açıklayan temel kavramları
bilir.
Ritmik saymalara yapar.       
Doğal sayıları bilir.       
Toplama işlemi yapar.      
Çıkarma işlemi yapar.      
Çarpma işlemi yapar.      
Bölme işlemi yapar.         
41
Dört işlem kullanarak problem çözme becerilerine sahiptir.
Geometrik sekileri tanır ve temel özelliklerini bilir.      
Temel matematik kavramlarını bilir.       
Nesneleri bütün, yarım ve çeyrek olma durumunu göre ayırt eder.
Yer yön bildiren kavramları bilir.       
Parayı tanır.      
Saati okur .      
Ölçü birimlerini bilir.      
Örüntü oluşturur.     
Türkçe
Okuma yazmaya hazırlık
El göz koordinasyonu sağlar.       
Yazı araç gereçlerini kullanır.       
Temel çizgileri çizer .      
Okuma–yazma
Sesleri ayırt eder.      
Seslerden hece oluşturur.      
Hecelerden kelime oluşturur.      
Kelimelerden cümle oluşturur.      
Kuralına uygun cümle okur.       
Kuralına uygun cümle yazar.       
Etkili okuma kurallarına uyar.       
Dinleme ve izleme 
42
Dinlediği ya da okuduğu metinle ilgili sorulara
cevap verir.
Dinlediği ya da okuduğu bir metni anlatır.      
Dil Bilgisi
Noktalama işaretlerini kullanır.      
Yazım kuralarına uyar.      
Sosyal/Fen/Hayat Bilgisi
Sağlıklı yaşamla ilgili temel kavramları bilir.      
Yılın bölümlerini bilir. (yıl, ay, hafta, gün)      
Dünyamız ve gökyüzü ile ilgili temel kavramları bilir.       
Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları bilir.      
Yaşadığı yeri tanır.      
Atatürk’ü tanır.       
Türk Bayrağını tanır.      
İstiklal marşının anlamını bilir.      
Ulusal bayramları ve dini bayramları bilir.      
Belirli gün ve haftaları bilir.    
D)ÖĞRENCİYE  İLİŞKİN  GÖZLEMLER   (Sınıf  /Sınıf  Rehber  Öğretmeni/  Branş
Öğretmenleri ve Veli görüşü alınarak Okul Rehber Öğretmeni, olmaması  hâlinde  Okul daresi tarafından doldurulacaktır.)
GÖZLEMLER
Her zaman
Bazen 
Hiç
Geç ve güç öğrenir.    
Öğrendiklerini çabuk unutur.    
Genelleme ve kazanılan bilgilerin transferinde güçlük çeker.    
Dikkat süresi kısa ve dağınıktır.      
43
Basit ve kısa sözcüklerle konuşur.    
Yönergeleri dinlemede ve izlemede güçlük çeker.    
Okul araç gereçlerini düzenli kullanamaz.    
Yalnız veya kendinden küçüklerle oynar.    
Dikkatini ayrıntılara vermez.    
Aşırı hareketlidir.    
Okul araç ve gereçlerini sık sık kaybeder.    
Acelecidir, sırasını bekleyemez.    
Kitap vs. gözüne yakın tutar.    
Sık sık tökezler, yürürken ufak engelleri göremez.    
Sık sık gözlerini ovar.    
Gözlerde çapaklanma, kızarma ve yaşarma görülür.    
Başını konuşana çevirerek dinler.    
Sesin geldiği yönü tayin edemez.    
Çevresindeki seslere duyarsızlık gösterir.    
Konuşurken belirli sesleri düşünerek ya da değiştirerek söyler.    
Konuşulanların özellikle bazı sözcüklerin yinelenmesini ister.    
Devamlı olarak fısıltı  hâlinde ya da bağırarak konuşur.    
Bedensel devinimlerde (oturma, koşma, yürüme) dengesini
sağlamada güçlük yaşar.
Sosyal etkileşim becerilerinde yetersizdir.    
Parmak emme, tırnak yeme vb. davranışlar sergiler.    
Sık sık okuldan kaçar.    
Başkalarına ait eşyalara izinsiz alır.    
Sinirlidir, sık sık öfke nöbetleri geçirir.    
Kendine ve başkalarına ait eşyaları zarar verir.      
44
Sürekli dikkat çekmek ister.    
Çekingen ve içe kapanıktır.    
Çalışmalara ilgisizdir.    
Verilen görevleri yerine getirir    
E) KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKULDA ALINAN EĞİTİM ÖĞRETİM
TEDBİRLERİ (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından
doldurulacaktır.)
Öğrencinin Kaynaştırma
Karar tarihi
Öğrencinin Engel Türü ve
Düzeyi
1)  BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
BEP’de Yer Alan
Kazanımlar
Kazandırılan Kazanımlar  Kazandırılamayan Kazanımlar
1…………………………
…………………………
2…………………………
…………………………
……
3…………………………
…………………………
……
4…………………………
…………………………
……
5…………………………
…………………………
6…………………………
…………………………
7.………………………
…………………………
1…………………………………
…………………………………
……..
2…………………………………
…………………………………
…….
3…………………………………
…………………………………
…….
4…………………………………
…………………………………
…….
5…………………………………
…………………………………
……..
6…………………………………
…………………………………
……..
7…………………………………
1…………………………………
……………………………………
………
2…………………………………
……………………………………
……….
3…………………………………
……………………………………
………
4…………………………………
……………………………………
……….
5…………………………………
……………………………………
……….
6…………………………………
……………………………………
………
7…………………………………
45
2)  OKULDAKİ DESTEK EĞİTİM UYGULAMALARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Okulda Destek Eğitim Odası Var mı?
Öğrenci Destek Eğitim Odasından Yararlanıyor mu?
Öğrencinin Destek Eğitim Odasından Yararlanmaya Başladığı Tarih:
Destek Eğitim Odasında Destek Aldığı Dersler ve Saat Sayıları:
Destek Eğitim Odasında Görev Alan Öğretmenlerin, Eğitimin Öğrenciye Sağladığı Yararlara İlişkin
Görüşleri.
1.  ………Dersi:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
2.  ………Dersi:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
3.  ………Dersi:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
4.  ………Dersi:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
F)EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ NEDENİ ( Okul idaresi tarafından
doldurulacaktır. )
( ) Öğrencinin tıbbi tanısının olması.
( ) Öğrenciye ilişkin bir resmi tedbir kararının alınması.
( ) Öğrenci için önceden alınmış resmi tedbir kararının uygun görülmemesi.
……
8…………………………
…………………………
……
…………………………………
………
8…………………………………
…………………………………
………
……………………………………
………
8…………………………………
……………………………………
………
46
( ) Veli tarafından destek eğitim kararı isteği/ yenilenmesi.
ÖĞRENCİNİN DESTEK EĞİTİMİ ALMASINA İHTİYAÇ VAR MI?
Sınıf Öğretmeni  Okul Rehber Öğretmeni  Veli
□ Hayır, okuldaki eğitim
yeterli.
□ Hayır, okuldaki eğitim yeterli  □ Hayır, okuldaki eğitim yeterli
□ Evet, ihtiyacı var
(Nedenlerini yazınız)
□ Evet, ihtiyacı var
(Nedenlerini yazınız)
□ Evet, ihtiyacı var
(Nedenlerini yazınız)
ADI SOYADI/
İMZA
ADI SOYADI/
İMZA
ADI SOYADI/
İMZA
47
EK-4
DÖNEM SONU BİREYSEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU
Bireyin Adı Soyadı :  Eğitimin Başlama Tarihi :
Bireyin Yaşı :  Eğitimin Bitiş Tarihi :
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre içerisinde kazandırılması
amaçlanan kazanımlar maddeler hâlinde forma işlenir Kazanıma hangi ayda başlanmış ise o
ay ile ilgili sütuna; kazanım bir ay içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise) “+”
olarak; sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir.
Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.
RAM BİLGİLENDİRME
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tarih
Veli        Uygulayıcı      Uygulayıcı
Adı Soyadı      Adı Soyadı Adı Soyadı
KAZANIMLAR
AYLAR
1. AY
2. AY
3. AY
4. AY
5. AY
6. AY
7. AY
8. AY
9. AY
10. AY
11. AY
12. AY
48
İmza    İmzaİmza
VELİ MUVAFAKAT BELGESİ EK-5
……………………….……………… Meslek Okulu Müdürlüğüne
Okulunuz  …….sınıfı  öğrencilerinden  …….  no’lu……………………………..  ’nın
işletmelerde  beceri  eğitimine  gönderilmesini  kabul  ediyorum.  İşletmede  doğabilecek
sorunlara ilişkin her türlü sorumluluğu kabul ettiğimi bilgilerinize arz ederim.
Adres:                   Velisi/vasisi
Adı Soyadı
49
EK-6
İŞ YERİ GÖZLEM VE İZLEME FORMU
……………………….…………… Meslek Okulu Müdürlüğüne
Öğrencinin Adı Soyadı  : ……………………..……………………
Sınıfı ve Numarası    : ……………………..……………………
İşletmenin Adı ve Adresi  : ……………………..……………………
İzleme Tarihi      : ……………………..……………………
Öğrencinin Yaptığı İş  : ……………………..……………………
DEĞERLENDİRME
İş yeri kurallarına uyma
Çalıştığı bölümün kurallarına uyma
Planlı iş yapma
İş yerindekilerle olumlu ilişkiler kurma
Grup içi çalışmalarda verilen görevleri yerine getirme
İş yerindeki güvenlik tedbirlerine uyma
İş ahlakının gerektirdiği davranışlara uyma
Tarih: / /
Koordinatör Öğretmen
İmza
50
EK-7
ÖĞRENCİ DEVAM TAKİP ÇİZELGESİ
……………………….………………….. Meslek Okulu Müdürlüğüne
Öğrencinin Adı ve Soyadı  :……………………………………………………
İzleme Tarihi      :……………………………………………………
İşletmenin Adı ve Adresi  :……………………………………………………
Gün  Devam Durumu  Değerlendirme  İş Veren İmzası
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.    
Tarih: / /
Koordinatör Öğretmen
İmza
Tarih: / /  
51
Okul Müdürü
İmza / Mühür
EK-8
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEK OKULU DİPLOMASI
T.C. kimlik numarası  Diplomayı veren okul
Adı soyadı  Okul numarası
Baba adı  Diploma numarası  Diploma notu
Ana adı  Alanı/dalı Öğrenim süresi
Doğum yeri ve tarihi  Daha önce bitirdiği okul
Okulun bulunduğu il/ ilçe Diploma tarihi
……………….................…………………oğlu  /  kızı
……………….................………………………….Meslek  Okulunu  başarıyla
tamamladığından bu diplomayı almaya hak kazanmıştır.  …../…../ .…..
Not:  Bu  diploma,  yükseköğretime  devam  etme  hakkı  sağlamaz.  Ancak  bireylerin
herhangi  bir  işte  istihdam  edilmesi  durumunda  meslek  okulu  diploması,  bireylerin
meslek lisesi mezunlarına tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlar.
Müdür Yardımcısı    Okul Müdürü
52
EK-9
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İŞ UYGULAMA OKULU DİPLOMASI
T.C. kimlik numarası  Diplomayı veren okul
Adı soyadı  Okul numarası
Baba adı  Diploma numarası  Diploma notu
Ana adı  Öğrenim süresi
Doğum yeri ve tarihi  Daha önce bitirdiği okul
Okulun bulunduğu il/ ilçe Diploma tarihi
……………….................…………………oğlu  /  kızı
……………….................………………………….İş  Uygulama  Okulunu  başarıyla
tamamladığından bu diplomayı almaya hak kazanmıştır.  …../…../ .…..
Not:  Bu  diploma,  yükseköğretime  devam  etme  hakkı  sağlamaz.  Ancak  bireylerin
herhangi bir işte istihdam edilmesi durumunda iş uygulama okulu  diploması, bireylerin
meslek lisesi mezunlarına tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlar.
Müdür Yardımcısı Okul Müdürü
53
EK-10
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
…………………………………… BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM TAMAMLAMA BELGESİ
………………………………………..
…./…./200.. - …./…./20.. tarihleriarasında
Merkezimizdesürdürülen …………………………………. programını/programlarını
başarıiletamamlayarakbubelgeyialmayahakkazanmıştır.
…./…./200..
…………………………..
……………….. BilimveSanatMerkeziMüdürü
54
EK-11
…………………… BİLİM VE SANAT MERKEZİ KAYIT FORMU
ÖĞRENCİNİN
Adı-Soyadı  :
DoğumYeri/Tarihi  :
OkuduğuOkul  :
Sınıfıve No  :
TanılamaYılı  :
MerkezdeEğitime
BaşlamaTarihi  :
VELİSİNİN
Adı-Soyadı  :
Yakınlığı  :
Mesleği  :
EvAdresi  :
İşAdresi  :
EvTelefonu  :
İşTelefonu  :
CepTelefonu  :
E-mail Adresi  :
………………………….  BilimveSanatMerkezine  …./…./20…
tarihindekayıtyaptırdığım  ………………………………………..  oğlu/kızı
………………………….. nınveliliğinikabulederim.
…./…./20..  …./…./20..
Veliİmzası  ……………. BilimveSanatMerkeziMüdürü
55
EK-12
BİLSEM VELİ/VASİ MUVAFAKAT BELGESİ
Velisibulunduğum  …………………………….;  …./…./20..  -  …./…./20..
arasındayapılantanılama  da  ……………………….
BilimveSanatMerkezi’nekayıtyaptırmahakkınıkazanmışolup  …./…./20..  tarihinde  de
kaydıyapılmıştır.
Bu  tarihtensonra………………………
BilimveSanatMerkezi’ndeyapılacakeğitimfaaliyetlerinekatılmasındatarafımcahiçbirsakı
ncabulunmamaktadır.
Velinin
Adı-Soyadı
İmza
56
57
EK-13
ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA/KURUMLARINDA TUTULACAK DEFTER
ÇİZELGE VE DOSYALAR
a) Defterler
1) Öğrenci kayıt defteri,
2) Öğrenci geçici (aday) kayıt defteri,
3) Öğrenci yoklama defteri,
4) Sınıf ders defteri,
5) Sınıf geçme defteri,
6) Diploma defteri,
7) Tasdikname defteri,
8) Öğretmen ve personel devam -devamsızlık defteri,
9) Gelen-giden evrak kayıt defteri,
10) Zimmet defteri,
11) Teftiş defteri,
12) Disiplin kurulu karar defteri,
13) Onur kurulu karar defteri,
14) Nöbet defteri,
15) Takım dağıtım defteri,
16) Ödenek defteri,
17) Avans defteri,
18) Maaş ve ücret gerçekleştirme defteri,
19) Taşınır eşya (A), ders araçları (B), kitaplık (C) defterleri,
20) Kullanılmaya ve yoğaltılmaya yarayan eşya ve gereçler defteri,
21) Taşınır eşya yardımcı defteri,
22) Öğretmenler kurulu karar defteri,
23) Zümre ve şube öğretmenler kurulu karar defteri,
24) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu karar defteri,
25) Ana sınıfı karar defteri,
26) Ana sınıfı işletme defteri,
27) Sosyal etkinlikler toplantı karar defteri,
28) Ziyaretçi giriş-çıkış defteri,
29) Aile eğitimi tutanak defteri,
30) Personel sağlık sevk defteri,
31) Okul aile birliği yönetim kurulu karar defteri ve diğer evraklar,
32) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu defteri,
33) Belge defteri,
34) Öğrenci gözlem defteri,
35) Öğretmen ve personel sicil defteri,
36) Beslenme ve ambar defteri,
37) Okul kitaplık defteri,
38) Sınıf kitaplık defteri,
39) Öğretmen ve personel izin defteri,
40) Senet ve fatura defteri,
b) Çizelgeler ve dosyalar
1) Öğretmen not çizelgesi,
2) Öğrenci gelişim dosyaları,
58
3) Dönem ve sınav not çizelgeleri dosyası,
4) Not cetveli,
5) Öğretmenler kurulu toplantı tutanakları dosyası,
6) Şube öğretmenler kurulu toplantı tutanakları dosyası,
7) Zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanakları dosyası,
8) Tasdikname dosyası,
9) Personel şahıs dosyaları,
10) Okula gelen ve giden yazılar dosyası (desimal sistemine göre),
11) Gizli yazılar dosyası,
12) Sivil savunma dosyası,
13) Disiplin kurulu belgeleri dosyası,
14) Öğrenci ders listeleri dosyası,
15) Günlük imza çizelgeleri dosyası,
16) Personel ve öğrenci nöbet çizelgesi dosyası,
17) Harcama evrakı (asıl ve örnekleri),
18) Aylık, ücret, vergi iadesi ve eğitim ödeneği bordrolarının onaylı örnekleri dosyası,
19) Taşınır eşya sayım ve devir tutanakları, hizmetler ve satın alma işleri ile ilgili defter ve
taşınır eşya genel toplam (icmal) defter örnekleri,
20) Taşınırların düşülen ve eşyaya ilişkin evrak ve tutanaklar dosyası,
21) Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçlerin giriş ve çıkışlarına ilişkin yazılar dosyası,
22) İstatistik dosyası,
23) Brifing dosyası,
24) Staj uygulaması dosyası,
25) Satın alma işleri ile ilgili karar dosyası,
26) Gider, tahakkuk ve ödeme çizelgeleri örnekleri dosyası,
27) Sosyal faaliyetler dosyası,
28) Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar dosyası,
29) Öğrenci acil durumlar bilgi fişi dosyası
30) Ünitelendirilmiş yıllık plan dosyası
31) Öğrenci değerlendirme ve izleme dosyası,
32) Öğrenci bireysel gelişim raporu dosyası,
33) Bireyselleştirilmiş eğitim programı dosyası,
34) Veli/vasi görüşme tutanakları dosyası,
35) Norm kadro uygulama dosyası
36) Genelge dosyası,
37) Taşımalı eğitim dosyası
38) İşe yerleştirme dosyası,
39) İş yerindeki öğrencileri izleme dosyası,
40) İş yeri tanıma dosyası,
c)  Ayrıca,  5018  sayılı  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu,  3308  sayılı  Mesleki
Eğitim  Kanunu,  1/6/1939  tarihli  Ayniyat  Talimatnamesi,  31/12/2005  tarihli  ve  26040
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile
30/10/1983 tarihli ve 18206 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin gerektirdiği defter, dosya ve belgeler tutulur.
59
EK-14
Rehberlik  ve  araştırma  merkezinde  bulunması  gereken  araç-gereç,  deflerler  ve
basılı evrak
  (1) Mevzuat gereği tutulması zorunlu olan idari, mali ve personel işleri ile ilgili her
türlü  defter  ve  basılı  evrakın  yanı  sıra,  merkezin  hizmetleri  ve  görevleri  ile  ilgili  tutulması
gereken defterler ve basılı evrak ile araç-gereç şunlardır:
a) Her türlü psikolojik Ölçme araçları
b) Ölçme araçları teslim ve dağıtım formları
c) Ölçme araçları puanlama, kayıt ve profil formları
d) Randevu defteri ve randevu fişi
e) Danışan görüşme formu
f) Tarama fişi
g) Tarama sonuçları istatistik formu
h) Öğrenci gözlem formu
ı) İnceleme raporu formu
i) Terapi izleme ve değerlendirme formu
j) Genel istatistik çizelgesi
k) Kütüphane defteri
l) Yayın defteri
m) Yayın istem fişi
n) Danışan kayıt defteri
o) Merkezin kendi geliştirdiği ya da gereksinim duyulan diğer defter ve basılı evrak
ö) Bilgisayar Merkezin rehberlik ve psikolojik danışma ile özel eğitim çalışmalarının,
daha etkin biçimde bilgisayar destekli olarak yürütülebilmesi için gerekli teknolojik donanım
ve programlardan yararlanılır.
Ek-15
60
OKUL REHBERLİK SERVİSLERİ İLE
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE
KULLANILACAK FORMLARIN LİSTESİ
FORM ADI  RAM  OKUL
1-  Randevu Kayıt Defteri  X
2-  Birey Kayıt Defteri  X
3-  Okul Rehberlik Servisi Ziyaret Formu  X
4-  Aile Görüşme Formu   X  X
5-  Öğrenci Görüşme Formu  X  X
6-  Danışan Formu  X  X
7-  Psikolojik Danışma Formu  X  X
8-  Birey İzleme Formu  X  X
9-  Psikolojik Destek Yönlendirme Formu    X
10-  Danışma Görüşme Kayıt Defteri    X
11-  Hastane Yöneltme Formu     X
12-  İlköğretim Kurumları Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme
Raporu
X
13-  Öğretmen Görüşme Formu    X
14-  Ortaöğretim Kurumları Disiplin Kurulu Rehberlik Servisi Raporu    X
15-  Rehberlik Servisi Öğrenci Görüşme İzin Belgesi    X
16-  Okul Randevu Kayıt Defteri     X

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder