24 Mayıs 2014 Cumartesi

Maarif müfettişleri başkanlıkları yönetmeliği l24 Mayıs 2014  CUMARTESİ             Resmî Gazete                        Sayı : 29009
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
Millî eğitim bakanlığı rehberlik ve denetim başkanlığı ile Maarif müfettişleri başkanlıkları yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile maarif müfettişleri başkanlıklarının teşkilat ve görevlerini,
b) Rehberlik ve Denetim Başkanı, Rehberlik ve Denetim Başkanlığında görevlendirilecek maarif müfettiş ve maarif müfettiş yardımcıları ile maarif müfettişleri başkanları ve başkan yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, atanmalarını, görevlendirilmelerini, çalışma usul ve esaslarını,
c) Maarif müfettişleri ve maarif müfettiş yardımcılarının niteliklerini, yarışma ve yeterlik sınavlarını, yetiştirilmelerini, atanmalarını, yer değiştirmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarını,
ç) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile maarif müfettişleri başkanlığı bürosunda görevli personelin çalışma usul ve esasları ile diğer hususları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Rehberlik ve Denetim Başkanı, maarif müfettişleri başkanları ve başkan yardımcıları, maarif müfettişleri, maarif müfettiş yardımcıları ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ve maarif müfettişleri başkanlıklarında görevli diğer personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17, 36, 37 ve 41 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Bakanlık teşkilatı: Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatını,
ç) Başkan: Rehberlik ve Denetim Başkanını,
d) Başkanlık: Rehberlik ve Denetim Başkanlığını,
e) Bölge hizmeti: Maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcılarının her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışmaları gereken süreyi,
f) Grup sorumlusu: Rehberlik ve denetim grubundan sorumlu olan maarif müfettişini,
g) Hizmet bölgesi: Ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi ile ulaşım şartları gibi yönlerden birbirine benzerlik gösteren illerin içinde bulunduğu bölgeyi,
ğ) Hizmet puanı: Maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcılarının görev yaptıkları illerde geçen hizmet sürelerinin her bir yılı için Ek-3 Hizmet Bölgeleri, Bölgelere Dâhil İller ve Puan Değerleri Formunda belirlenen puanın, o hizmet bölgesinde yer alan illerdeki çalışma süreleri ile çarpımı sonucunda elde edilen puanı,
h) Hizmet süresi: Maarif müfettişleri ile maarif müfettiş yardımcılarının Ek-3 formunda belirlenen hizmet bölgeleri itibarıyla maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı unvanı ile çalıştıkları süreleri,
ı) Kurum: Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatına bağlı resmî kurumlar ile özel öğretim kurumlarını,
i) Müfettiş: Maarif müfettişini,
j) Müfettiş yardımcısı: Maarif müfettiş yardımcısını,
k) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,
l) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
m) Özel öğretim kurumu: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren her türlü okul ve kurumları,
n) Rehber müfettiş: Sorumlu olduğu maarif müfettiş yardımcısına, müfettişlik mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak amacıyla üç yıllık eğitim sürecinde refakat edecek görevli maarif müfettişini,
o) Sınav Komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek yarışma ve yeterlik sınavının yapılmasından sorumlu komisyonu,
ö) Yarışma sınavı: Maarif müfettiş yardımcısı kadrolarına atanacakların seçimi için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,
p) Yeterlik sınavı: Maarif müfettişi kadrolarına atanacaklar için yapılacak yazılı sınavı
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlığın Oluşumu ve Görevleri ile Başkanlık Personelinin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Başkanlığın oluşumu
MADDE 5 (1) Başkanlık; Başkan, daire başkanları, millî eğitim uzmanları, millî eğitim uzman yardımcıları, Başkanlıkta görevlendirilen müfettişler ve müfettiş yardımcıları ile Başkanlık bürosu personelinden oluşur.
(2) Başkanlıkta Başkanın teklifi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın Onayı ile yüzden fazla olmamak şartıyla müfettiş görevlendirilebilir. Başkanlıkta görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atamaları Ankara Maarif Müfettişleri Başkanlığına yapılır. Başkanlıkta görevlendirilen müfettişlere, bu görevlerine devam ettikleri sürece bu Yönetmeliğin 37 ve 38 inci madde hükümleri uygulanmaz.
(3) Başkanlıkta görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Bakanlık teşkilatında rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme görevleri ile Başkanlıkça verilen diğer görevleri yürütürler.
Başkanlığın görevleri
MADDE 6 (1) Başkanlığın görevleri şunlardır;
a) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinde sayılan görevleri yapmak,
b) Rehberlik, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma esasları ile rehberlerini hazırlayarak uygulanmasını sağlamak,
c) Maarif müfettişleri başkanlıkları arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek,
ç) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Başkanlığa atama
MADDE 7 (1) Başkan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak kaydıyla, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri doğrultusunda atanır.
Başkanın görevleri
MADDE 8 (1) Başkanın görevleri şunlardır;
a) 6 ncı maddede belirtilen görevleri yürütmek,
b) Başkanlığı yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,
c) Rehberlik ve denetim programını hazırlatmak, Makam onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak,
ç) Rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön incelemelere ilişkin yazı ve raporları incelemek veya görevlendireceği müfettişler vasıtasıyla şekil, usul ve esas yönlerinden inceletmek; eksikliklerin giderilmesini ve bu çalışmaların ilgili kişi ve kuruluşlara bildirilmesini sağlamak,
d) Başkanlıkta görevli maarif müfettiş yardımcılarına refakat edecek rehber müfettişi görevlendirmek,
e) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının mesleki alanda gelişmelerini ve hizmet içinde yetişmelerini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
f) Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Makama sunmak,
g) Bir önceki yılın rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi ve yeni rehberlik ve denetim dönemi içerisinde yapılacak çalışmaların görüşülmesi amacıyla, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının katılacağı toplantılar yapılmasını sağlamak,
ğ) Başkanlığın bütçe taslağının hazırlanmasını ve tahsis edilen bütçenin harcanmasına ilişkin iş ve işlemlerin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak,
h) Başkanlığın faaliyet alanına giren hususlarda, Bakanlık teşkilatında uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,
ı) Gerektiğinde müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını mahallinde denetlemek,
i) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Başkanlık bürosunun oluşumu, görev ve sorumlulukları
MADDE 9 (1) Başkanlık bürosu; şube müdürleri, eğitim uzmanları ile yeter sayıda diğer personelden oluşur.
(2) Büro personelinin görevleri şunlardır;
a) Rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konularında müfettişlere ve müfettiş yardımcılarına verilecek görevlendirme yazıları ile diğer yazıları hazırlamak,
b) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca Başkanlığa sunulan yazı, rapor ve diğer her türlü belgenin yazım, kayıt, dağıtım ve izlenmesi işlemlerini yürütmek, bunları fiziki veya elektronik ortamda arşivlemek,
c) Rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme iş ve işlemlerine ilişkin istatistikleri tutmak,
ç) Başkanlığın yıllık bütçe hazırlık süreçleri ile giderlere ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
d) Müfettişlerin hak ediş cetvellerini inceleyerek gerçekleştirme işlemine hazırlamak,
e) Başkanlıkta görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile diğer personelin özlük, idari ve mali işlemlerini yürütmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek,
f) Bilgi işlem sistemleri üzerinden gelen bilgileri izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
g) Doküman Yönetim Sistemine (DYS) ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek,
ğ) Başkanlığa ait taşınır mallara ilişkin işlemleri yürütmek ve bunların kayıtlarını tutmak,
h) Başkanlığa intikal eden her türlü evrak kaydını tutmak ve arşivlemek,
ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Başkanlığa intikal eden ve Başkanlık personeli tarafından düzenlenen rapor ve dosyalar ile Başkanlığın tarafı olduğu yazışmalar, Başkanın yazılı izni olmadan üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve açıklanamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Komisyonu ve Görevleri
Sınav Komisyonu
MADDE 10 (1) Sınav Komisyonu; Müsteşarın teklifi ve Bakan onayı ile Müsteşar veya müsteşar yardımcısının başkanlığında, Rehberlik ve Denetim Başkanı ile üç genel müdür veya daire başkanından oluşturulur. Aynı usullerle yedek üyeler belirlenir.
(2) Sınav Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(3) Sınav Komisyonu üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katılacağı sınavlarda görev alamazlar. Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.
(4) Sınav Komisyonunun sekretarya işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Sınav Komisyonunun görevleri
MADDE 11 (1) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır;
a) Sınavlarla ilgili esas ve usulleri belirlemek ve bu çerçevede sınavların gerçekleştirilmesini sağlamak,
b) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerindeki sınav konularından sınavda sorulacak sorulara esas olacak konu başlıklarını belirlemek,
c) Yarışma ve yeterlik sınav konularını esas alarak sınav sorularının hazırlanmasını sağlamak,
ç) Müfettiş yardımcılığına atanacaklar için yapılacak olan sözlü sınavda, yazılı sınav konularından adaylara sorulmak üzere hazırlanacak soru sayısını belirlemek, soruları hazırlatmak ve sınavı yapmak,
d) Sınav sonuçlarına göre başarı listesinin oluşturulmasını sağlamak,
e) Sınav sonuçlarının ilânını ve ilgililere tebliğini sağlamak,
f) İtirazların incelenerek karara bağlanmasını ve ilgililere duyurulmasını sağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yarışma Sınavına İlişkin Hükümler
Yarışma sınavı
MADDE 12 (1) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.
(2) Yarışma sınavına, öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar doğrudan katılabilir.
Yazılı sınav duyurusu ve başvuru
MADDE 13 (1) Yazılı sınava katılma şartları, atama yapılacak kadro sayısı, Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türü ya da türleri, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, öğrenim alanları, sınav şekli, başvuru tarihleri ve yeri, sınav tarihi ve yeri, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlar, ilk başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazetede, Bakanlık ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde ilân edilir.
(2) Yazılı sınav başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Başvurular elektronik ortamda alınır.
Yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar
MADDE 14 (1) Yazılı sınava katılacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, ilahiyat fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
c) Öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar hariç olmak üzere, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavından, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olmak,
ç) Öğretmenlikte sekiz yıl hizmeti bulunanlar bakımından halen Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak
şartları aranır.
Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 15 (1) Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası; %10,
1) Genel esaslar
2) Temel hak ve ödevler
3) Devletin temel organları
b) Genel kültür; %10,
c) Özel alan bilgisi; %40,
ç) Millî Eğitim Mevzuatı; %20,
d) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu; %20.
Yazılı sınav
MADDE 16 (1) Yazılı sınav Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır.
(2) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınav sonuçları alanlar itibarıyla ayrı ayrı listelenir. Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilân edilen kadro sayısının dört katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanır.  Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(3) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.
Sözlü sınav
MADDE 17 (1) Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınava çağrılır.
(2) Adaylar sözlü sınavda, Ek-1 Maarif Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundaki Bölüm-B üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda sınav komisyon üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.
(3) Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların ilânını takip eden beş iş günü içinde Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on iş günü içinde karara bağlanır.
Yarışma sınavının değerlendirilmesi ve ilânı
MADDE 19 (1) Yarışma sınavı puanı, sözlü sınav puanlarına yapılan itirazların sonuçlandığı tarihi takip eden beş iş günü içinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Alanlara göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden altı ay için geçerlidir.
(2) Asıl aday listesinin son sırasında yer alan adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday, asıl aday listesinde yer alır. Yedek adaylardan müfettiş yardımcılığına atanacak adayların puanlarının eşit olması halinde atanacak aday aynı usulle belirlenir.
(3) Yarışma sınavı sonucunda müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananlar ile yedek adaylar, başarı listesinin belirlendiği tarihi takip eden üç gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Yetiştirilme
Müfettiş yardımcılığına atamaya ilişkin duyuru ve başvuru
MADDE 20 (1) Müfettiş yardımcılığına atanmaya hak kazananların atamalarına ilişkin duyuru; müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananların ilan edildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılır. Duyuruda; başvuru tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.
(2) Başvurular, duyuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz.
Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler
MADDE 21 (1) Müfettiş yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunanlar;
a) Görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalıkları olmadığına dair yazılı beyanlarını,
b) Adli sicil kaydı yazılı beyanlarını,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişikleri olmadığına dair yazılı beyanlarını,
ç) 4 adet vesikalık fotoğraflarını
başvuru süresi içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne teslim ederler.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olanların ise atamaları iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler; ayrıca, haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve kamu görevlisi oldukları tespit edilenlerin durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
Müfettiş yardımcılığına atama ve göreve başlama
MADDE 22 (1) Yarışma sınavında başarılı olan adayların atamaları, verilecek eğitim programına katılmalarının sağlanması amacıyla, Başkanlıkta görevlendirilmek üzere Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne yapılır.
(2) Ataması yapılan adaylar, tebligat tarihinden itibaren yasal süre içerisinde görevlerine başlarlar. Yasal süre içerisinde görevine başlamayan adayların atamaları iptal edilir.
(3) Yasal süre içerisinde görevine başlamayıp ataması iptal edilen adayların yerine, yedek adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılabilir.
(4) Müfettiş yardımcısı kadrolarına, öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar arasından ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar arasından da atama yapılabilir. Sekiz yıllık sürenin hesabında resmî eğitim kurumları ve özel okullarda yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilir.
(5) Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere, müfettiş yardımcılığı döneminde yetersizlikleri tespit edilenler ile müfettişlikle bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 23 (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi fiilen üç yıldır. Üç yıllık yetiştirme programının ilk iki yılında yapılacak teorik eğitim süreci Başkanlıkta, son bir yılında yapılacak görev başında yetiştirme eğitimi süreci ise illerde maarif müfettişleri başkanlıklarında olmak üzere iki bölümden oluşur.
(2) Teorik eğitim programı; müfettiş yardımcılarına rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, soruşturma ve araştırma yapma ile tutum, davranış ve temsil gibi müfettişlik mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak amacıyla, Bakanlığın hizmet birimleri ile yapılacak koordinasyon sonucunda Başkanlıkça hazırlanır ve yürütülür. Teorik eğitim, yetiştirme döneminin ilk iki yılı içerisinde uygun görülen tarihlerde ve yerlerde hizmet içi eğitim programları düzenlemek suretiyle gerçekleştirilir. Teorik eğitimin süresi 120 saatten az olamaz. Teorik eğitimin bölünerek verilmesi hâlinde her bir eğitimin süresi on iş gününden az olamaz.
(3) Başkanlıkta görevli oldukları iki yıllık süreçte teorik eğitim programı dışında müfettiş yardımcılarının;
a) İlgili mevzuat ile rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konularında tecrübe ve birikim kazanmaları,
b) Bilimsel çalışma ve araştırma yöntemleriyle teknolojiden yararlanma alışkanlığı kazanmaları
sağlanır.
(4) Görev başında yetiştirilme eğitimi, bu maddenin üçüncü fıkrasına göre teorik eğitimi verilen niteliklerin pekiştirilmesi amacıyla müfettiş yardımcılarının yetiştirilme dönemlerinin son bir yılında yürütülen uygulamalı eğitim sürecidir. Görev başında yetiştirme eğitimi programı Başkanlıkça hazırlanır, maarif müfettişleri başkanlıklarınca uygulanır.
(5) Müfettiş yardımcılarının, görev başında yetiştirilme eğitimleri sürecinde Başkanlıkça uygun görülen illerde o ilin maarif müfettişleri başkanlığınca belirlenen bir rehber müfettişin sorumluluğunda çalışmaları esastır. Yeterli sayıda müfettişin olmadığı durumlarda bir rehber müfettişin sorumluluğuna birden fazla müfettiş yardımcısı verilebilir. Rehber müfettişler, gerekli görülmesi durumunda görev başında yetiştirme sürecinin herhangi bir döneminde değiştirilebilir.
(6) Maarif müfettişleri başkanı, grup sorumlusu ve rehber müfettişler, müfettiş yardımcılarının görev başında yetişmelerine yönelik gerekli tedbirleri almak ve yürütmekle sorumludurlar.
(7) Rehber müfettiş ile grup sorumlusu, görev başında yetiştirme eğitimi sürecinde müfettiş yardımcıları hakkında ilk altı aylık dönemde Ek-2 Maarif Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu düzenleyerek maarif müfettişleri başkanına sunar. Maarif müfettişleri başkanı formun kendisiyle ilgili bölümünü doldurur. Söz konusu forma dayalı olarak yeterli oldukları belirlenen müfettiş yardımcıları, maarif müfettişleri başkanının önerisi, Başkanın uygun görüşü ve Bakanın onayı ile ikinci altı ay içinde rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme iş ve işlemlerini bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.
(8) Müfettiş yardımcılarının, rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme gibi konularda rehber müfettişler ile birlikte çalışmaları esastır. Müfettiş yardımcıları, münhasıran çalışma yetkisi verilmediği sürece bu konularda tek başlarına çalışamazlar.
ALTINCI BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atamaya İlişkin Hükümler
Yeterlik sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 24 (1) Yeterlik sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu; %25,
b) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu; %25,
c) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; %25,
ç) Rehberlik, denetim, adli ve disiplin soruşturma usul ve teknikleri; %25.
Yeterlik sınavına çağrılma
MADDE 25 (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının fiilen üç yıllık yetiştirme döneminin tamamlandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde Sınav Komisyonu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Yeterlik sınavına girecek olan müfettiş yardımcılarının kimlik bilgilerini içeren liste İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yeterlik sınavının yeri, tarihi ile sınava ilişkin diğer hususlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az otuz gün önce elektronik ortamda duyurulur.
Yeterlik sınavı
MADDE 26 (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının yetiştirme döneminde eğitim amacıyla verilen mevzuat bilgilerini ve buna ilişkin uygulamalar ile rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme gibi konularda edindikleri kazanımları ölçmek amacıyla yapılır.
(2) Yeterlik sınav soruları, 24 üncü maddede belirtilen sınav konuları esas alınarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanır. Yeterlik sınavının yapılacağı yer ile 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında hazırlanacak soruların çerçevesini oluşturacak konular Sınav Komisyonunca belirlenir.
Yeterlik sınavının değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması
MADDE 27 (1) Yeterlik sınavında 100 puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.
(2) Sınav sonuçları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde Bakanlık internet sitesinde yayımlanır ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.
Yeterlik sınavına girmeyenler ile başarılı olamayanlar
MADDE 28 (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girmeye hak kazandıkları halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, 26 ncı maddeye göre yapılan sınavın sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde Bakanlıkça belirlenecek tarihte ikinci kez sınav yapılır.
(2) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar maarif müfettiş yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
Yeterlik sınavı sonuçlarına itiraz
MADDE 29 (1) Yeterlik sınavı sonuçlarına, sınavların elektronik ortamda ilânı tarihinden itibaren on iş günü içinde bir dilekçe ile doğrudan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde incelenerek sonucu ilgili adaya ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir.
Yeterlik sınavı belgelerinin saklanması
MADDE 30 (1) Yeterlik sınavına ilişkin belgeler ilgili mevzuatına göre Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce saklanır.
Müfettişliğe atama
MADDE 31 (1) Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları müfettişliğe atanmak üzere, sınav sonuçlarına itirazın sonuçlandırıldığı tarihten sonra İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenen tarihte müfettiş ihtiyacı olan illerden en fazla on il tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunurlar.
(2) Müfettiş yardımcılarının müfettişliğe atamaları, tercihleri de dikkate alınarak yeterlik sınavında aldıkları puan üstünlüğüne göre yapılır; tercih ettikleri illerden herhangi birine atanamayanlar, Bakanlıkça uygun görülen illere bilgisayar kurası ile atanır.
Müfettişliğe yeniden atama
MADDE 32 (1) Müfettiş unvanını kazandıktan sonra istekleriyle başka görevlere veya kurumlara atananlar, tekrar müfettişliğe atanma talebinde bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunanların atamaları, boş kadro bulunmak şartıyla Bakanlıkça uygun görülen bir ile yapılabilir. Bu durumda olanların daha sonraki yer değiştirmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Sağlık nedeniyle müfettişlik görevinden ayrılanlar, Bakanlıkça belirlenecek sağlık kurumlarından müfettişlik görevini yapabileceklerine ilişkin sağlık kurulu raporu almaları halinde müfettişliğe yeniden atanabilirler.
YEDİNCİ BÖLÜM
Hizmet Bölgeleri, Bölge Hizmeti ve Yer Değiştirme
Hizmet bölgeleri
MADDE 33 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki müfettişlerin atama ve yer değiştirmelerine esas olan hizmet bölgeleri ve puan değerleri, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi ile hizmet gereklerinin karşılanması bakımından birbirlerine benzerlik gösteren illerin gruplandırılması suretiyle Ek-3 Formunda düzenlenir.
Hizmet bölgeleri ve hizmet puanı
MADDE 34 (1) Bölge hizmeti; birinci ve ikinci hizmet bölgelerinde beşer yıl, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerinde dörder yıl, beşinci hizmet bölgesinde üç yıldır.
(2) Hizmet bölgelerindeki bölge hizmetinin hesaplanmasında müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak geçen süreler birlikte dikkate alınır.
(3) Hizmet puanlarının hesaplanmasında görev yapılan ilde, yıldan artan her ay için o ilde bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler ile aya isabet eden puanın belirlenmesinde, bölme işlemi sonucu artan kesirler dikkate alınmaz.
(4) Hizmet puanı hesabında görev yeri değişikliklerinde mehil müddetinde geçen süreler eski görev yerinde değerlendirilir.
(5) Hizmet puanları, Bakanlık bilgi sistemi üzerinden hesaplanır ve yer değişikliğine ilişkin iş ve işlemlerde bu puanlar kullanılır.
Bölge hizmetinden sayılacak süreler
MADDE 35 (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı kadrolarının bulunduğu ilde geçmiş sayılarak, bu il için öngörülen hizmet puanı verilir.
(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının;
a) Asıl görevleri dışındaki görevlere vekâleten ya da geçici olarak yapılan görevlendirme sürelerinin tamamı,
b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda bu sürelerin tamamı,
c) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçen süreler ile kesintisiz üç ay ve daha fazla olan hizmet içi eğitimde geçen sürelerin tamamı
bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.
(3) Yurt dışında kesintisiz üç aydan fazla geçirilen sürelerin üç aydan fazla olan kısmı birinci bölge hizmetinden sayılır ve bu sürelere Ankarada görev yapan müfettişler için öngörülen hizmet puanı verilir.
İllerin müfettiş ihtiyacının belirlenmesi
MADDE 36 (1) İllerin müfettiş ihtiyacı, illerdeki personel ve kurum sayıları dikkate alınarak Başkanlık ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce müştereken belirlenir.
(2) Ankara ilinin müfettiş ihtiyacının belirlenmesinde, Başkanlıkta görevlendirilen müfettişler ve müfettiş yardımcılarının sayısı dikkate alınmaz.
Zorunlu çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri
MADDE 37 (1) Müfettişlerin her bir hizmet bölgesinde bu Yönetmelikle belirlenen zorunlu çalışma süresi kadar çalışarak bölge hizmetlerini yerine getirmeleri esastır.
(2) Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanlara ilişkin yer değiştirme duyurusu; İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapılır. Duyuruda, müfettişlerin bulundukları hizmet bölgesine göre atanabilecekleri hizmet bölgeleri, azamî tercih sayısı, bu bölgelerde atama yapılabilecek kadro sayıları, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.
(3) Bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen bölge hizmetini ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla tamamlayacak olanların görev yerleri, bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerinden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu kapsamda görev yerleri değiştirilecek müfettişler, bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgeleri ile sınırlı olmak kaydıyla duyurusu yapılan illerin tamamını öncelik sırasına göre tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunan müfettişlerin atamaları, atanmak istedikleri ilin müfettiş ihtiyacı sınırlılığında tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın en geç 15 Temmuz tarihinde sonuçlandırılacak şekilde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her ile atama yapılabilecek müfettiş sayısının belirlenmesinde emeklilik, istifa, başka görevlere atanma gibi nedenlerle müfettişlik görevinden ayrılanlardan boşalacak kadrolar ile bölge hizmetini yapmak üzere görev yerleri değiştirilecek müfettiş sayıları birlikte değerlendirilir.
(4) Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinden birinde veya her ikisinde bölge hizmetlerini tamamlayan müfettişler, istemeleri durumunda birinci, ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri için öngörülen bölge hizmetlerini yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 38 inci maddenin birinci fıkrasındaki süre sınırlılığında bulundukları ilde kalmak ya da dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki diğer illerden birine atanmak isteyebilirler. Bu istekler, illerin müfettiş ihtiyacı çerçevesinde Bakanlıkça değerlendirilir. Başvuru sayısının ihtiyaçtan fazla olması durumunda hizmet puanı en düşük olan müfettişten başlanmak üzere ihtiyaç fazlası müfettişlerin atamaları, bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerindeki illerden birine yapılır. Ancak, bu şekilde dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde geçirilen fazla çalışma süreleri diğer hizmet bölgelerinde geçmiş sayılmaz.
(5) Müfettişlerin bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaları, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. Atama sonuçları, atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanır ve aynı zamanda valiliklere gönderilir.
(6) Müfettişlerin, kadrolarının bulunduğu ilin dahil olduğu hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerinde bir yıldan az kalan zorunlu çalışma süreleri tamamlanmış sayılır.
(7) Bu madde kapsamındaki zorunlu çalışma süresinin hesabına, maarif müfettişleri başkanlığı ve maarif müfettişleri başkan yardımcılığı görevlerinde geçen süreler de dâhil edilir. Maarif müfettişleri başkanı ve maarif müfettişleri başkan yardımcılığı görevlerini yürütenlerden ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde zorunlu çalışma süresini dolduranların görev yerleri de bu madde kapsamında değiştirilir.
Bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri
MADDE 38 (1) Hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan müfettişlerin, aynı ilde kesintisiz çalışma süreleri sekiz yıldan fazla olamaz.
(2) İlgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde kesintisiz sekiz yıl süre ile görev yapan müfettişlerin görev yerleri, bulundukları ilin dâhil olduğu hizmet bölgesindeki duyurusu yapılan diğer illerden birine ya da istemeleri halinde bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki duyurusu yapılan diğer hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunmayan müfettişler, yer değiştirme isteğinde bulunanlardan tercihlerinden birine atanamayan müfettişler ile aylıksız izinli oldukları sürede yer değiştirme başvurusunda bulunmayan müfettişlerin görev yerleri, bulundukları hizmet bölgesindeki illerden birine olacak şekilde Bakanlık tarafından resen değiştirilir.
(3) İkinci fıkradaki sekiz yıllık sürenin hesabına maarif müfettişleri başkanlığı ve maarif müfettişleri başkan yardımcılığı görevlerinde geçen süreler de dâhil edilir. Maarif müfettişleri başkanı ve maarif müfettişleri başkan yardımcılığı görevlerini yürütenlerden ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde sekiz yıllık çalışma süresini dolduranların görev yerleri de bu madde kapsamında değiştirilir.
(4) Bu madde kapsamında görev yerleri değiştirileceklere ilişkin duyuru, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapılır. Duyuruda, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli diğer hususlara yer verilir.
(5) Bu madde kapsamında yapılacak atama işlemleri, müfettişlerin tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre ilgili yılın en geç 15 Mayıs tarihine kadar sonuçlandırılacak şekilde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yapılır.
(6) Bu madde kapsamında görev yeri değiştirilen müfettişler ayrıldıkları tarihten itibaren sekiz yıllık süre geçmeden, sağlık durumu özrü hariç bu Yönetmelikle belirlenen iller arası diğer yer değiştirmeler kapsamında ayrıldıkları ile tekrar atanamazlar.
(7) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her ile atama yapılabilecek müfettiş sayısının belirlenmesinde duyuru tarihi itibarıyla emeklilik, istifa, başka görevlere atanma gibi nedenlerle müfettişlik görevinden ayrılanlardan boşalacak kadrolar ile bu kapsamda görev yerleri değiştirilecek müfettiş sayıları birlikte değerlendirilir.
(8) Aylıksız izinli olanlar ile seçimler nedeniyle görevlerinden istifa edenlerden eski görevlerine geri dönenlerin sekiz yıllık sürelerinin hesabında, fiilen görev yaptıkları süreler dikkate alınmak üzere, aylıksız izne ayrılmadan ya da istifa etmeden önce o ilde göreve başlamış oldukları tarih esas alınır.
İsteğe bağlı yer değiştirmeler
MADDE 39 (1) İsteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapılır. Duyuruda; illere göre atama yapılabilecek kadro sayıları, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.
(2) İsteğe bağlı yer değiştirme başvurularına bağlı olarak yapılacak atama işlemleri, ilgili yılın en geç 15 Haziran tarihinde sonuçlandırılacak şekilde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce planlanacak takvim çerçevesinde yapılır.
(3) Bölge hizmetini tamamlamamış olan müfettişlerden bulundukları ilde ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla en az iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, bulundukları hizmet bölgesi ile sınırlı olmak kaydıyla duyurusu yapılan illerden en fazla beş il tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.
(4) Bu Yönetmelikle belirlenen en az zorunlu çalışma süreleri kadar her hizmet bölgesinde çalışarak bölge hizmetini tamamlayan müfettişlerden bulundukları ilde ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla en az iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, duyurusu yapılan illerden en fazla yirmi il tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.
(5) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her ile atama yapılabilecek müfettiş sayısının belirlenmesinde, duyuru tarihi itibarıyla emeklilik, istifa, başka görevlere atanma gibi nedenlerle müfettişlik görevinden ayrılanlardan boşalan kadrolar birlikte değerlendirilir.
(6) Müfettişlerin isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamaları, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Atama sonuçları, atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanır ve aynı zamanda valiliklere gönderilir.
Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler
MADDE 40 (1) Müfettişler, atanmak istedikleri ilde eşlerinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan bir kurumda memur statüsünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli göreve tabi kamu personeli olarak çalıştıklarını belgelendirmeleri, görev yaptıkları ilde eşlerinin atanabileceği teşkilatın bulunmaması veya teşkilat bulunmakla birlikte durumlarına uygun atanabilecekleri bir görevin olmaması hâllerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(2) Hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan müfettişler, eşlerinin görevli bulunduğu il'e yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(3) Her ikisi de müfettiş olup hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan eşlerden biri, diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(4) Her ikisi de müfettiş olarak görev yapan eşlerden hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan eş, hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamamış olan diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(5) Her ikisi de müfettiş olup hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamamış olan eşlerden biri, diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Ancak, bu fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, her iki müfettişin de, hizmet bölgelerinin her birindeki bölge hizmetlerini birlikte tamamlayabilecekleri şekilde planlanması zorunludur.
(6) Hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamamış olan müfettişlerin yer değiştirme istekleri, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırlılıkta yerine getirilir. Eşinin bulunduğu ilde bölge hizmetini yapmamış olanlar bakımından ise aynı zamanda bölge hizmetini de yapmak üzere atamaları eşinin bulunduğu il'e yapılır.
(7) Bu madde kapsamındaki yer değiştirmeler ilgili yılın Ağustos ayı içinde tamamlanır.
(8) Bu madde kapsamında başvuruda bulunanların atamaları o ilin müfettiş ihtiyacı da dikkate alınarak yapılır. Başvuru sayısı ihtiyacın üzerinde olması halinde atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.
Sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler
MADDE 41 (1) Müfettişler, sağlık kurulu raporunda kendisi, eşi ve çocuklarının, görev yapmakta oldukları yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması; sağlık kurulu raporunda anne ve babaları ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi hâlinde kardeşleri için Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez. ibaresi bulunması şartıyla, hastalığın tedavi edilebileceği bir yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(2) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi halinde, müfettişin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu ve boş kadro olan illerden birine ataması yapılır.
(3) Bu madde kapsamında özür durumundan yer değiştirecek müfettişlerin, öncelikle çalıştıkları hizmet bölgesine dâhil illerden birine, bunun mümkün olmadığı durumlarda özür durumunun gerektirdiği diğer bölgelerden birine atamaları yapılabilir. Bu kapsamda görev yerleri değiştirilenlerden bölge hizmetini tamamlamamış olanların görev yerleri, özür durumlarının ortadan kalktığı tarihten sonra 37 nci madde kapsamında yapılacak ilk yer değiştirme döneminde bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde değiştirilir.
(4) Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan;
a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu,
b) Sağlık kurulu raporunun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması durumunda aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği,
c) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı
istenir.
(5) Bu madde kapsamında yapılan başvurular İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce ihtiyaç ölçüsünde değerlendirilir.
Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler
MADDE 42 (1) Müfettişler;
a) Görevli oldukları yerde meydana gelen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle kendilerinin veya bakmakla yükümlü oldukları yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğraması,
b) Görev yaptığı yerde özel hayatına ilişkin açık tehdit bulunması,
hâllerinde olay tarihinden itibaren altı ay içinde, eşleri, çocukları ile anne, baba ve kardeşleri şehit ya da malul gazi olan müfettişler ise süre şartı olmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(2) Eşi, çocukları ile anne, baba ve kardeşleri şehit ya da malul gazi olan müfettişlerden, eşinin, çocuklarının, anne, baba ve kardeşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği; birinci fıkranın (b) bendi kapsamında yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunan müfettişlerden ise, görev yaptığı yerde özel hayatına ilişkin açık tehdit bulunduğuna dair ibarenin yer aldığı Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak belge istenir.
(3) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirme istekleri illerin müfettiş ihtiyacı da göz önünde bulundurularak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.
Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler
MADDE 43 (1) Müfettişlerden haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklifi getirilenlerin görev yerleri, bulundukları ildeki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, aynı hizmet bölgesindeki diğer illerden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu şekilde görev yeri değiştirilenler hiçbir şekilde eski görev yerlerine atanamazlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder