24 Mayıs 2014 Cumartesi

Millî eğitim bakanlığı rehberlik ve denetim başkanlığı ile Maarif müfettişleri başkanlıkları yönetmeliği llMaarif Müfettişleri Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri
Maarif müfettişleri başkanlığının kuruluşu
MADDE 44 (1) Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla illerde, il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde il millî eğitim müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere maarif müfettişleri başkanlığı oluşturulur.
(2) Maarif müfettişleri başkanlığı; maarif müfettişleri başkanı, maarif müfettişleri başkan yardımcıları, müfettişler, müfettiş yardımcıları ile maarif müfettişleri başkanlık bürosunda görev yapan personelden oluşur.
Maarif müfettişleri başkanının görevlendirilmesi
MADDE 45 (1) Maarif müfettişleri başkanı; müfettişler arasından, Başkanın önerisi, Müsteşarın uygun görüşü üzerine Bakan onayı ile görevlendirilir.
(2) Görev yaptıkları ilin dışındaki bir ile maarif müfettişleri başkanı olarak görevlendirileceklerin, 37 ve 38 inci maddeler kapsamında görevlendirilecekleri il'e atanabilecek durumda olması gerekir. Ancak, dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerinde bulunan illerden birine maarif müfettişleri başkanı olarak görevlendirileceklerde 37 ve 38 inci madde hükümleri aranmaz.
(3) Maarif müfettişleri başkanlığına dört yıllığına görevlendirme yapılır. Bir müfettiş aynı ilde iki dönemden fazla maarif müfettişleri başkanı olarak görevlendirilemez.
Maarif müfettişleri başkanlığının görevleri
MADDE 46 (1) Maarif müfettişleri başkanlığının görevleri şunlardır;
a) Yıllık faaliyet planını hazırlamak, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin olurunu aldıktan sonra uygulamaya koymak, bir örneğini Başkanlığa göndermek,
b) İlde bulunan kurumların rehberlik, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
c) Rehberlik ve denetim bölgeleri ile gruplarının oluşturulması amacıyla gerekli çalışmaları yaparak, valilik onayı alınması için il millî eğitim müdürüne sunmak,
ç) Rehberlik ve denetim gruplarınca hazırlanan aylık çalışma programlarını incelemek, uygun bulunanları il millî eğitim müdürünün onayına sunmak ve uygulamaya koymak,
d) Rehberlik ve denetim grupları tarafından yapılan denetimler sonucu hazırlanan öğretim yılı sonu raporlarını incelemek veya incelettirmek, sonuçlarını konularına göre düzenlemek, problemleri ve çözüm önerilerini il millî eğitim müdürlüğüne sunmak,
e) Aylık çalışma çizelgelerini ve yolluk bildirimlerini incelemek, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının geçici görev yolluklarının ödenmesini sağlamak,
f) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen kurum rehberlik ve denetim raporlarını incelendikten sonra il millî eğitim müdürüne sunmak,
g) Öğretim yılı içinde kurumlarda yapılan rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma gibi iş ve işlemlerde müfettişler arasında koordinasyonu sağlamak,
ğ) Kurumlarla ilgili düzenlenen rehberlik ve denetim raporlarını değerlendirmek ve ilgili yerlere göndermek,
h) Yer değiştirme dönemlerinde başvuruda bulunan müfettişlerin başvurularını inceleyerek onaylamak,
ı) Öğretim yılı sonunda hazırlanacak yıllık faaliyet raporlarını il millî eğitim müdürlüğüne ve Başkanlığa sunmak,
i) İl Milli Eğitim Müdürünce verilen diğer görevleri yapmak,
j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Maarif müfettişleri başkanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 47 (1) Maarif müfettişleri başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Maarif müfettişleri başkanlığını yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmek,
b) 46 ncı maddede yer alan görevlerin yürütülmesini sağlamak,
c) Maarif müfettişleri başkan yardımcılarının görev dağılımlarını yapmak,
ç) İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile büro personelinin görev dağılımlarını yapmak ya da yapılmasını sağlamak,
d) Maarif müfettişleri başkan yardımcıları, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile büro personelinin çalışmalarını izlemek, denetlemek, devam ve devamsızlıklarını takip etmek,
e) Rehberlik ve denetim raporlarını onaylamak,
f) İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu toplantılarına katılmak,
g) İnceleme ve soruşturmalar için müfettiş ve müfettiş yardımcılarını görevlendirmek,
ğ) Maarif müfettişleri başkanlığının görev alanına giren konuları incelemek, değerlendirmek, araştırmak amacıyla gerekli görülmesi durumunda müfettiş ve müfettiş yardımcılarından ihtiyaca göre komisyon oluşturmak,
h) Rehberlik ve denetim grupları arasında eşgüdüm sağlamak amacıyla gerektiğinde bu gruplarla birlikte rehberlik, denetim, inceleme ve araştırma ile ilgili mesleki toplantılara katılmak,
ı) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma, araştırma gibi konularda görevlendirilirken, görevlerin dengeli dağıtılmasına özen göstermek,
i) Aylık çalışma çizelgelerini ve yolluk bildirimlerini incelemek veya incelettirmek,
j) Bir önceki öğretim yılında yapılan rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma gibi konuların sonuçlarını değerlendirmek ve yeni öğretim yılı içerisinde yapılacak olan rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma gibi konulardaki çalışmaları görüşmek, uyulması gereken hususları belirlemek amacıyla öğretim yılı başında, yarıyıl tatilinde, öğretim yılı sonunda ve gerekli görülen durumlarda müfettiş ve müfettiş yardımcılarının katılacağı toplantılar yapmak,
k) Gerektiğinde bizzat veya görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile birlikte mesleki toplantı, rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve benzeri çalışmalar yapmak,
l) Geçici görevli, izinli ve raporlu olduğu sürelerde yerine maarif müfettişleri başkanlığına vekâlet edecek maarif müfettişleri başkan yardımcısını belirlemek,
m) Maarif müfettişleri başkanlıklarında görevli maarif müfettiş yardımcılarına refakat edecek rehber müfettişi görevlendirmek.

Maarif müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmesi
MADDE 48 (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcısı sayısı;
a) 30 ve daha az olan illerde bir,
b) 31den 100e kadar olan illerde iki,
c) 101den 200e kadar olan illerde üç,
ç) 201den 300e kadar olan illerde dört,
d) 301den daha fazla olan illerde beş
olmak üzere o ilde görevli müfettişler arasından maarif müfettişleri başkanının önerisi, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile iki yıllığına maarif müfettişleri başkan yardımcısı görevlendirilir.
Maarif müfettişleri başkan yardımcılarının görevleri
MADDE 49 (1) Maarif müfettişleri başkan yardımcılarının görevleri şunlardır;
a) Maarif müfettişleri başkanının görevde bulunmadığı zamanlarda maarif müfettişleri başkanlığına vekâlet etmek,
b) Verilen yetki çerçevesinde inceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile büro personelinin görev dağılımlarını yapmak,
c) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından yürütülen rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma, araştırma ve benzeri konuların takibini yapmak, süresi içinde sonuçlanmasını sağlamak,
ç) Gerektiğinde bizzat veya görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile birlikte rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma gibi çalışmalar yapmak,
d) Maarif müfettişleri başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Rehberlik ve denetim bölgeleri ve gruplarının oluşumu
MADDE 50 (1) Kurumların; bulundukları yerleşim yerlerinin coğrafi durumu, ulaşım şartları, fiziki yakınlıkları ve diğer özellikleri dikkate alınarak rehberlik ve denetim bölgeleri ile rehberlik ve denetim grupları oluşturulur.
(2) Rehberlik ve denetim grupları, ilgili öğretim yılı başlamadan en az on beş gün önce belirlenir. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları rehberlik ve denetim gruplarına dengeli olarak dağıtılır. Bir rehberlik ve denetim bölgesinde bir öğretim yılı görev yapmak esastır.
Grup sorumlusunun görevlendirilmesi
MADDE 51 (1) Rehberlik ve denetim grubu üyelerinden biri, öğretim yılı başında maarif müfettişleri başkanı tarafından grup sorumlusu olarak bir yıllığına görevlendirilir.
Grup sorumlusunun görevleri
MADDE 52 (1) Grup sorumlusunun görevleri şunlardır;
a) Grupça yapılacak rehberlik, denetim ve araştırma çalışmalarında işlerin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) Grubun yıllık faaliyet planını gruptaki müfettişlerle birlikte hazırlayarak maarif müfettişleri başkanlığına sunmak,
c) Bölgesinin eğitim ve öğretimi hakkında öğretim yılı ortasında ve sonunda gruptaki müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile birlikte genel durum raporu hazırlamak ve maarif müfettişleri başkanına sunmak,
ç) Rehber müfettişle birlikte müfettiş yardımcıları hakkında altı ayda bir Ek-2 Formunu doldurarak maarif müfettişleri başkanına sunmak,
d) Bölgesindeki kurumların, eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin geliştirilmesi için, inceleme ve araştırma yapmak,
e) Grubun yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak maarif müfettişleri başkanına sunmak,
f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
İnceleme ve değerlendirme komisyonu
MADDE 53 (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca yürütülen rehberlik ve denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporlarını incelemek üzere maarif müfettişleri başkanı tarafından inceleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulur.
İnceleme ve değerlendirme komisyonunun görevleri
MADDE 54 (1) İnceleme ve değerlendirme komisyonu; maarif müfettişleri başkanı tarafından gönderilen rehberlik ve denetim, araştırma, inceleme, soruşturma raporları ile ön inceleme raporlarını incelemek ve sonucu yazılı olarak ilgili dosya ile birlikte maarif müfettişleri başkanına sunmakla görevlidir.
Maarif müfettişleri başkanlığı bürosu
MADDE 55 (1) Maarif müfettişleri başkanlığı bürosu; yeterli sayıda şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve diğer personelden oluşur.
Maarif müfettişleri başkanlığı bürosu personelinin görev ve sorumlulukları
MADDE 56 (1) Maarif müfettişleri başkanlığı bürosu personelinin görev ve sorumlulukları şunlardır;
a) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarından gelen rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporları ile diğer yazılarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ilgili bölümlere göndermek,
b) Maarif müfettişleri başkanlığının işleri ile ilgili kayıtları, istatistikleri ve defterleri tutmak, dosyaları usulüne uygun olarak düzenlemek ve korumak,
c) Motorlu araç, malzeme ve kırtasiye işlerini maarif müfettişleri başkanının bilgisi dâhilinde izlemek, taşınırların korunmasını sağlamak,
ç) Maarif müfettişleri başkanı ve maarif müfettişleri başkan yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Büro personeli, iş ve işlemlerle ilgili edindikleri bilgileri açıklayamaz; gizlilik dereceli evrak, rapor, ön inceleme ve diğer evrakları maarif müfettişleri başkanının yazılı izni olmadan kimseye gösteremez ve veremez.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 57 (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır;
a) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinde belirtilen görevleri yapmak,
b) Rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri raporları en geç yirmi gün, kapsamlı işlerde ise verilen ek süre içinde tamamlamak,
c) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının yetişmelerini sağlamak,
ç) Görevlendirilecekleri birim ve komisyonlardaki çalışmaları yürütmek,
d) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Görevlendirme emirleri
MADDE 58 (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına rehberlik ve denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön incelemelere yönelik görevlendirme emirleri; illerde maarif müfettişleri başkanı, Başkanlıkta ise Başkan tarafından verilir.
(2) İl millî eğitim müdürü hakkında yapılacak inceleme, soruşturma ve ön incelemeler Başkan tarafından görevlendirilen Başkanlıkta görevli müfettişlerce yürütülür.
(3) Rehberlik ve denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarının yürütülmesinde ilde yeterli sayıda müfettiş olmaması, iddiaların kapsamlı olması veya birden fazla ili kapsaması ve benzeri durumlarda gerek görülmesi halinde illerde görevli müfettişler arasından Başkanın önerisi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın Onayıyla görevlendirme yapılabilir.
Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri


MADDE 59 (1) Müfettişler, gerekli görülen hâllerde; defter, evrak, belge ve bilgileri ilgili dairelerden isteyip inceledikten sonra, asıllarını veya örneklerini alabilirler. Asılları alınan belgelerin birer örneğini onaylayıp mühürleyerek ilgili daireye teslim ederler.
Denetime yardımcı olma
MADDE 60 (1) Denetime tâbi olanlar, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümleri yerine getirmek zorundadır.
(2) Denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gerektiği gibi yürütülebilmesi için görevleri süresince müfettişlere, yapılan göreve uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.
Denetim sırasında izin ve rapor
MADDE 61 (1) Denetime başlanan kurum ve kuruluş görevlilerinin izinleri, daha önce verilmiş izinlerin kullanılması ile hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin gerekli görmesi durumunda denetim sonuna kadar ertelenebilir.
(2) Denetim devam ettiği süre içinde kurum görevlilerine müfettişin bilgisi dışında izin verilemez. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılamaz.
Müfettişlerin koordinasyon görevi ve iş devri
MADDE 62 (1) Müfettişler, görevlendirildikleri konuda valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan, inceleme ve soruşturmaların koordinasyon görevini de yerine getirirler. İşin devralınmasını gerektirir bir durumun varlığı halinde konu gerekçesiyle birlikte Başkanlığa veya maarif müfettişleri başkanlığına sunulur. Başkanlığın veya maarif müfettişleri başkanlığının muvafakati üzerine mahallen yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeler müfettiş tarafından devralınır.
(2) İşin devri söz konusu olduğunda, durum, taraflarca bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta, devralınan ve devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar işle ilgili yapılan çalışmalar ile teslim alınan ve teslim edilen belgelerin listesi yer alır.
Hizmet içi eğitim
MADDE 63 (1) Müfettişler, mesleki bilgilerini yenilemek, geliştirmek ve uzmanlıklarını artırmak amacıyla, Bakanlığın hizmet içi eğitimle ilgili mevzuatında belirtilen esaslar doğrultusunda hizmet içi eğitime alınabilirler.
(2) Hizmet içi eğitim programı diğer ilgili birimlerin görüşleri de alınarak Başkanlık ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce koordineli olarak hazırlanır ve yürütülür.
Yurt dışına gönderilme
MADDE 64 (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.
ONUNCU BÖLÜM
Müfettişlik Güvencesi ve Görevden Alınma
Müfettişlik güvencesi
MADDE 65 (1) Müfettişler, kendi istekleri dışında veya rehberlik ve denetim hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.
(2) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin yargı kararı, sağlık kurulu raporu veya müfettiş raporu ile belgelendirilmesi esastır.


Müfettiş yardımcılığından çıkarılma
MADDE 66 (1) Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere, müfettiş yardımcılığı döneminde yetersizlikleri tespit edilenler ile müfettişlikle bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Rehberlik, Denetim, İnceleme, Soruşturma Faaliyetleri ve Raporlama

Hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi
MADDE 67 (1) Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla, stratejik plan da dikkate alınarak, Başkanlıkça üç yıllık çalışma programı ve yıllık faaliyet planı hazırlanarak Başkanın teklifi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakan onayı ile uygulamaya konulur. Çalışma programı, her yıl yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre yeniden gözden geçirilir.
(2) Maarif müfettişleri başkanlıkları, Başkanlıkça hazırlanan üç yıllık çalışma programı çerçevesinde yıllık faaliyet planını öğretim yılı başlamadan on beş iş günü öncesine kadar oluşturarak onaylanmak üzere valiliğe gönderirler.
(3) Rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme hizmetleri; ilgili mevzuat, yıllık faaliyet planı, usul esas ve rehberler ile görev talimatları dikkate alınarak yürütülür.
Rehberlik ve denetim ilkeleri
MADDE 68 (1) Kurumlarda yapılan rehberlik ve denetim faaliyetleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.
(2)  Kurumlarda rehberlik ve denetim faaliyetlerinin birlikte yapılması esastır.
(3) Rehberlik ve denetim faaliyetleri;
a) Bireysel ve kurumsal farklılıklar ile çevresel faktörleri dikkate almalıdır,
b) Yol gösterici ve önleyici rehberliği öne çıkararak düzeltmeyi, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi esas almalıdır,
c) İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmalıdır,
ç) Sistemin risk alanlarının belirlenmesini ve giderilmesini sağlamalıdır,
d) Usulsüzlük ve yolsuzlukları önlemelidir,
e) Açık, şeffaf, eşit, demokratik, bütüncül, güvenilir ve tarafsız olmalıdır,
f) İşbirliğini ve katılımı içermelidir,
g) Başarıyı ön plana çıkarmalı,  teşvik etmeli ve ödüllendirmelidir,
ğ) Bilimsel ve objektif esaslara dayalı olmalıdır,
h) Etkili, ekonomik ve verimli olmalıdır.
Rehberlik hizmetlerinin çeşitleri, kapsamı ve uygulanması
MADDE 69 (1) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, okul ve kurumlara, özel öğretim kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere rehberlik yapılır.
(2) Rehberlik hizmetlerinin çeşitleri:
a) Önleyici rehberlik; denetimlerden bağımsız veya denetim esnasında, kurumsal ve bireysel performansı etkilemesi muhtemel sorun alanlarına yönelik her türlü kaynağın etkin kullanımı ve verimlilik esaslarına dayalı olarak hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyet ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılır.
b) Düzeltici ve iyileştirici rehberlik; denetim esnasında, kurumsal ve bireysel düzeyde yapılan izleme ve değerlendirme sonucunda ortaya çıkan sorun alanlarının düzeltilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla yapılır.
c) Geliştirici rehberlik; denetimlerden bağımsız, gelişimin sürekliliği ve yaşam boyu öğrenme esasına dayalı, kurumsal ve bireysel potansiyelin en üst düzeyde değerlendirilebilmesi amacıyla destekleyici nitelikte yürütülen rehberlik çalışmasıdır.
(3) Rehberlik, birinci fıkrada belirtilen rehberlik alanları ile ikinci fıkrada belirtilen rehberlik çeşitlerinin hepsini, bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır.
(4) Rehberlik sonucunda düzenlenen rapor, ilgili kurum, birim ve kişilere iletilir. Raporlar, Başkanlıkça uygulamaya konulan esaslar ve rehberlerde belirtilen standartlara uygun olarak düzenlenir.
(5) Müfettişler, esaslar ve rehberlerden de yararlanarak rehberlik faaliyetlerini yürütür.
Denetim hizmetlerinin çeşitleri, kapsamı ve uygulanması
MADDE 70 (1) Denetim hizmetleri, Bakanlığın görev alanına giren konularda,  Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarını kapsar. Denetim faaliyetlerinde, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımı ile iyileştirici ve geliştirici yönde katkı sağlamak esastır.
(2) Denetim hizmetlerinin çeşitleri:


a) Süreç ve sonuç denetimi; Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetiminin ilgili birimlerle işbirliği içinde yapılması, süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans kriterlerine ve kalite standartlarına göre analiz edilmesi, karşılaştırılması ve ölçülmesi, kanıtlara dayalı olarak değerlendirilmesi, elde edilen sonuçların rapor hâline getirilerek ilgili birimlere ve kişilere iletilmesidir.
b) Performans denetimi; yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyetler ile sonuçlarının etkililiğinin, ekonomikliğinin ve verimliliğinin belirlenen hedef ve göstergelerle ölçülmesidir.
c) Sistem denetimi; denetlenen birimin, yönetim süreçleri, faaliyet ve işlemleri ile iç kontrol sisteminin, organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi; kaynakların yeterliliğinin ve amacı doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
ç) Mali denetim; denetlenen birimin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin hesap ve işlemlerinin doğruluğunun; mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin, mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
d) Uygunluk denetimi; denetlenen birimin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
(3) Denetim, ikinci fıkrada belirtilen denetim uygulamalarının hepsini, bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır. İkinci fıkrada belirtilen denetim çeşitlerinin hepsini kapsayan denetim şekli genel denetimdir.
(4) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin, ilgili birimlerle işbirliği içinde süreç ve sonuçları ile Bakanlık teşkilatı personelinin idari, mali ve hukuki işlemleri; izleme ve değerlendirme verileri de dikkate alınarak, plan ve programlara uygun olarak sistematik ve sürekli bir yaklaşımla denetlenir.
(5) İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin denetiminde, millî eğitim müdürlüklerinin il düzeyinde sunduğu hizmetler ile faaliyet ve işlemleri bir bütün olarak denetlenir ve değerlendirilir.
(6) Denetim uygulamalarında, denetim standartları, denetim esasları veya rehberleri dikkate alınır.
(7) Denetimlerde, sunulan hizmetlerin süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans kriterlerine ve kalite standartlarına göre analiz edilmesi, karşılaştırılması ve ölçülmesi, kanıtlara dayalı olarak değerlendirilmesi esastır.
(8) Denetimlerde, denetlenen kurumca hazırlanan gelişim planına dayalı izleme ve değerlendirme esastır.
(9) Denetim sonucunda düzenlenen rapor, ilgili birim kurum ve kişilere iletilir. Denetim raporları, Başkanlıkça uygulamaya konulan standartlara uygun olarak düzenlenir.
(10) Müfettişler, denetim rehberlerinden yararlanarak denetim faaliyetlerini yürütür. Müfettişler, denetim hedeflerine ulaşmak için yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri tespit etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür.
(11) Bakanlık teşkilatı ile okul ve kurumların denetiminin üç yılda bir periyodik olarak yapılması esastır.
Eğitim kalite standartları, izleme ve değerlendirme
MADDE 71 (1) Başkanlık, Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları düzeyinde eğitim, öğretim ve yönetimi, eğitim göstergeleri, kalite standartları, performans kriterleri ve kurumların öz değerlendirmelerine dayalı olarak rehberlikte bulunulan ve denetlenen kurumun raporunda yer alan tespit ve önerilerinin uygulanma düzeyini izler ve değerlendirir.
(2) Kurum ve birimler, rehberlik ve denetim raporunun kendilerine ulaşmasından itibaren bir ay içerisinde raporda belirtilen tespit ve öneriler doğrultusunda, Kurumsal Gelişim Planı hazırlayarak Bakanlığın merkez teşkilatında Başkanlığa, Bakanlığın taşra teşkilatında ise maarif müfettişleri başkanlığına gönderirler.
(3) Başkanlıkça ve maarif müfettişleri başkanlığınca süreç izlenir ve değerlendirilir. İzleme ve değerlendirme, konunun özelliğine göre yeni bir rehberlik ve denetim çalışması olarak da yürütülebilir.
(4) Yılsonu rehberlik ve denetim ile izleme ve değerlendirme raporlarından ülke geneline yönelik olanlar kanunların açıklanmasını yasakladığı durumlar hariç kamuoyuyla Başkanlıkça paylaşılır.
Rehberlik ve denetim bilgi işlem sistemi
MADDE 72 (1) Bakanlık teşkilatında yürütülen rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme ile inceleme, soruşturma ve ön inceleme verilerinin yönetimi, Rehberlik ve Denetim Bilgi İşlem Sistemi üzerinden yapılır.
Düzenlenecek raporların çeşidi ve kapsamı
MADDE 73 (1) Müfettişler, yürüttükleri rehberlik, denetim, değerlendirme, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarının sonuçlarını işin özelliğine göre aşağıdaki rapor çeşitleriyle tespit ederler;
a) Rehberlik raporu,
b) Denetim raporu,
1) Süreç ve sonuç denetim raporu
2) Performans denetim raporu
3) Sistem denetim raporu
4) Mali denetim raporu
5) Uygunluk denetim raporu
6) Genel denetim raporu
c) İzleme ve değerlendirme raporu,
ç) İnceleme ve araştırma raporu,
d) Suç duyurusu raporu,
e) İnceleme raporu,
f) Soruşturma raporu,
g) Ön inceleme raporu,
ğ) Tevdi raporu.
(2) Raporların kapsamı şu hususlardan oluşur;
a) Rehberlik raporu; kurumsal ve bireysel faaliyetler ile ilgili olarak; rehberlik ilke ve esasları ile raporlama standartları gözetilerek, katılımcı bir anlayışla, rehberlik yapılanlara yol gösterici nitelikte düzenlenen rapordur.
b) Denetim raporu; Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın denetimine tabi kurum ve kuruluşlarca ve personelince yürütülen iş ve işlemler ile faaliyetlerin denetlenmesi sonucunda, denetim ilke ve esasları ile raporlama standartları dikkate alınarak denetim çeşitlerine göre düzenlenen rapordur.
c) İzleme ve değerlendirme raporu; eğitim, öğretim ve yönetimi; eğitim göstergeleri, kalite standartları, performans kriterleri, yeterlikler ve kurumların öz değerlendirmelerine dayalı olarak rehberlikte bulunulan ve denetlenen kurumun, raporunda yer alan tespit ve önerilerin uygulanma düzeyinin izlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen rapordur.
ç) İnceleme ve araştırma raporu; Bakanlığın görev alanına giren konu veya alanlarda yapılan inceleme, araştırma ve değerlendirme sonucunda düzenlenen rapordur.
d) Suç duyurusu raporu; genel hükümlere göre soruşturulacak suçlara ilişkin konularda, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenen rapordur.
e) İnceleme raporu; yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen rapordur.
f) Soruşturma raporu; disiplin suçları kapsamında yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen rapordur.
g) Ön inceleme raporu; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen rapordur.
ğ) Tevdi raporu; yetkili mercii Bakanlık Makamı olmayan ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca haklarında ön inceleme yapılması gereken memurlar ve diğer kamu görevlilerinin eylemlerine ilişkin konularda veya diğer mevzuat gereğince inceleme ve soruşturma yapılması gereken hususlarda gereği yapılmak üzere yetkili mercie veya ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere düzenlenen rapordur.
(3) Yıllık faaliyet raporu; Başkanlıkça hazırlanan, Başkanlık ve maarif müfettişleri başkanlıklarının bir yıllık çalışma sonuçlarını içeren, ilgili birimlere ve Müsteşarlığa sunulmak üzere düzenlenen rapordur.
Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi
MADDE 74 (1) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerinde yolsuzluk riski olan alanlar tespit edilerek, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici bir anlayışla denetim, inceleme ve soruşturma yapılır.
(2) Denetim görevi sırasında yolsuzluk ve usulsüzlük bulgusuna ulaşıldığında, tespitler ve elde edilen deliller düzenlenecek bir raporla görevlendirildikleri makam aracılığıyla yetkili mercie iletilir.
(3) Yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele, risk analizleri de dikkate alınarak rehberlik ve denetim plan ve programının hazırlanmasında göz önünde bulundurulur.
Raporların düzenlenmesi
MADDE 75 (1) Rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmaları sonucunda düzenlenecek raporlar; Başkanlıkça hazırlanan ve yürürlüğe konulan rehberlik ve denetim esasları veya rehberi ile inceleme, soruşturma ve ön inceleme rehberinde yer alan usul ve esaslar ile raporlama standartları gözetilerek, belirtilen sayıda ve şekilde düzenlenir.
(2) Raporlar kısa, açık, kolay anlaşılır, tekrara yer vermeyecek tarzda ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılır. Raporlarda ulaşılan görüş, kanaat ve sonuç ile teklifler tereddüt oluşturmayacak nitelikte, belgelere ve mevzuata dayandırılarak açıklanır.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının uyacağı mesleki etik davranış ilkeleri
MADDE 76 (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, rehberlik ve denetim çalışmaları sırasında, mesleki yardım ve rehberlik hizmeti dışında icra işlerine fiilen karışamazlar.
Yazışma yöntemi
MADDE 77 (1) Yazışmalar aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Başkanlıkta görevli müfettişler, görevleri ile ilgili konularda, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla doğrudan veya Başkanlık aracılığı ile yazışma yapabilirler. Ancak; Başbakanlık, yüksek yargı organları, diğer bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşları ve Bakanlığın yurt dışı teşkilatıyla yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.
b) Maarif müfettişleri başkanlıklarında görevli müfettişler yazışmalarını, bulundukları il içindeki resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla doğrudan veya il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile bulundukları il dışındaki resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla ise il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile yaparlar.
(2) Yazışmalar, Doküman Yönetim Sistemi üzerinden de yapılabilir.
Kimlik belgesi ve mühür
MADDE 78 (1) Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür ve bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır. Görev esnasında sorulduğunda kimlik belgesi ilgililere gösterilir.
Yolluk ve diğer haklar
MADDE 79 (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları yolluk ve diğer haklarını talep formu düzenleyerek yetkili muhasebe birimlerinden alırlar.
(2) Hak edişlerin ilgili oldukları aya ait borç devri yapılmadan kapatılması esastır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 80 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 3/10/1993 tarihli ve 21717 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile 24/6/2011 tarihli ve 27974 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce il eğitim denetmen yardımcısı ve millî eğitim denetçi yardımcısı olarak atananların yeterlik sınav konuları ile maarif müfettişliğine atama işlemleri, bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır.
(2) Daha önce başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi veya ilköğretim müfettişi, eğitim müfettişi ve il eğitim denetmeni unvanını kazandıktan sonra bu görevlerinden istekleri veya nakil suretiyle ayrılanlardan bu görevlere yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak kaydıyla, Başkanın önerisi üzerine maarif müfettişliğine yeniden atanabilirler.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce il eğitim denetmeni ve il eğitim denetmen yardımcısı olarak görev yapanlardan bölge hizmetini tamamlamamış olanların eksik kalan bölge hizmetleri, bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre tamamlanır.
Hizmet süreleri ve hizmet puanı
GEÇİCİ MADDE 2 (1) Millî eğitim başdenetçisi, millî eğitim denetçisi, il eğitim denetmeni olarak geçirilen hizmet süreleri maarif müfettişi olarak, millî eğitim denetçi yardımcısı ve il eğitim denetmen yardımcısı olarak geçirilen hizmet süreleri ise maarif müfettiş yardımcısı olarak geçmiş sayılır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce millî eğitim başdenetçisi, millî eğitim denetçisi, il eğitim denetmeni ile millî eğitim denetçi yardımcısı ve il eğitim denetmen yardımcısı unvanı almış olanların,  bu hizmet süreleri ile askerlik hizmetini temel eğitimden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak geçirdikleri süreler dâhil devlet memuru olarak çalıştıkları süreler, bu Yönetmelikte belirtilen sürelerin geçirildiği yer için öngörülen bölge hizmetinden sayılır ve hizmet puanı hesabında dikkate alınır. Çalışılması gereken süreden fazla olan süreler, öncelikle görev yapılmayan bir alt hizmet bölgesinde olmak üzere sırasıyla alt hizmet bölgelerinde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda alt hizmet bölgelerinden artan süreler ise çalışılması gereken bir üst hizmet bölgesinde değerlendirilir. Daha önce varsa bu kapsamda değerlendirilmiş olan süreler yeniden değerlendirilmez.
(3) Millî eğitim başdenetçisi, millî eğitim denetçisi ve millî eğitim denetçi yardımcısı iken maarif müfettişliğine ve maarif müfettiş yardımcılığına atananların, millî eğitim başdenetçisi, millî eğitim denetçisi ve millî eğitim denetçi yardımcısı olarak geçirdikleri süreler için öngörülen hizmet puanının hesaplanmasında; Ek-3 Formda yer alan puanlar toplamının aritmetik ortalaması sonucu elde edilen puan esas alınır.
Yer değiştirmeye esas hizmet süresi başlangıcı
GEÇİCİ MADDE 3 (1) Millî eğitim başdenetçisi, millî eğitim denetçisi ve millî eğitim denetçi yardımcısı olarak görev yapmakta iken unvanları maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı olarak değiştirilenlerin, geçici 2 nci maddede belirtilen hakları saklı kalmak kaydıyla, 37 ve 38 inci maddeler kapsamındaki yer değiştirmelerine esas hizmet süreleri, bu unvanları almış oldukları tarih itibarıyla başlar.
Yer değiştirme
GEÇİCİ MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte öngörülen yer değiştirme işlemleri, bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde yapılır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce millî eğitim başdenetçisi ve millî eğitim denetçisi olarak görev yapmakta iken, maarif müfettişi unvanını alanlar bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları ilde çalışmaları gereken görev sürelerine bakılmaksızın ilk yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
Görevler
GEÇİCİ MADDE 5 (1) Eğitim denetmenleri başkanı ve eğitim denetmenleri başkan yardımcısı olarak görev yapanların bu görevleri, görev yaptıkları sürelere bakılmaksızın bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Ancak bu kapsamda görevi sona erenler, yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler.
Yürürlük
MADDE 81 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 82 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder